Ανοικτά Επιδοτούμενα Tοπικής Πολιτιστικής Δράσης Προβολής και Ενημέρωσης

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD – LEADER

Επιλέξιμοι δικαιούχοι: σύλλογοι, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ιδρύματα.

Ποσό χρηματοδότησης: ως 50,000 ευρώ.

Ποσό χρηματοδότησης: 100/% για δράσεις που δεν δημιουργούν κέρδη.

Επιλέξιμες δράσεις: 19.2.4.4. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Προθεσμίες υποβολής:
• Για Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα ως 10-07-2018
• Για Αχαΐα ως 20/07/2018
• Για Χαλκιδική ως 31/05/2018
• Για Φθιώτιδα – Ευρυτανία ως 29/06/2018
• Για Πέλλα ως 2 Ιουλίου 2018
• Για Ήπειρο ως 09-07-2018
• Για Χαλκιδική ως 20-7-2018
• Για Ηλεία ως 31/7/2018
• Hμαθία ως 16/7/2018
• Πιερία ως 27/06/2018
• Καστοριά ως 13/07/2018
• Ήπειρος ως 9/7/2018
• Αιτωλοακαρνανία ως 31/08/2018
• Αιτωλοακαρνανία (Τριχωνίδα) ως 6/08/2018
• Χίος ως 12/07/2018
• Ηράκλειο ως 25/6/2018
• Ρέθυμνο ως 9/07/2018

Α) καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες, που σχετίζονται, ενδεικτικά, με την τοπική παράδοση, τα τοπικά προϊόντα, τους τοπικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους (πολιτιστική, αγροτική και λαογραφική κληρονομιά της περιοχής).

Β) πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και ενέργειες προώθηση της κατανόησης της σημασίας που έχει η προστασία της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Γ) Αθλητικές διοργανώσεις (αθλητικές συναντήσεις, τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις κλπ), που σχετίζονται με την τοπική παράδοση.

 Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:

• Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
• Διαφημιστικές καταχωρήσεις
• Αξιοποίηση διαδικτύου
• Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής
• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
• Διαμόρφωση χώρων
• Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων -προσώπων σε εκδηλώσεις
• Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων.

19.2.4.5. Η προστασία των τοπίων, οικοσυστημάτων και λοιπών φυσικών πόρων της υπαίθρου με σημαίνουσα αξία καθώς και των «άυλων» και «υλικών» στοιχείων της υπαίθρου που έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική αξία, και η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων (υποδομές, εξοπλισμός, εφαρμογές) για την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού, που αναδεικνύουν την τοπική πολιτιστική ταυτότητα.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:

• Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
• Μηχανολογικός Εξοπλισμός
• Λοιπός Εξοπλισμός
• Εξοπλισμός ΑΠΕ
• Μελέτες -έρευνες
• Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
• Ανάπτυξη λογισμικού
• Διαμόρφωση Χώρων
• Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων
• Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου
• Προβολή προώθηση
• Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού
• Δημιουργία ντοκιμαντέρ
• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
• Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
• Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
• Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
• Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών
Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ:

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς και απαιτούνται τα εξής:

• Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης.
• Αίτηση στήριξης υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο συλλόγου.
• Απόφαση ΔΣ του συλλόγου για υποβολή της αίτησης.
• Στοιχεία του αιτούντος (αστυνομική ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου) και στοιχεία Μητρώου
   ΔΟΥ του συλλόγου.
• Καταστατικό θεωρημένο από Πρωτοδικείο.
• Βεβαίωση μη λύσης και μη πτώχευσης από Πρωτοδικείο.

Σημείωση: Σε περίπτωση έγκρισης, ο σύλλογος πρέπει να έχει θεωρήσει τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας -Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), πριν την υποβολή του πρώτου αιτήματος ενίσχυσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κοιν.σ.επ inn.Growth
τηλ. 210 8813761
mail: inngrowth@gmail.com