ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

 

Στην ............. σήμερα ……………………………. του έτους ..........., οι : 1)............... .............. του ............. και της ............., που γεννήθηκε στο/ην ...................... , το έτος .........., κάτοικος ...................... (οδός............... αριθμός .....) ,κάτοχο του ΑΔΤ .................... του Α.Τ............. , με ΑΦΜ ................. της Δ.Ο.Υ. ................2) ...............

(καταχωρούνται κατά τον ανωτέρω τρόπο τα στοιχεία όλων των ιδρυτικών μελών)

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1
Περισσότερα...