ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσμοί & Εφαρμογές Κοινωνικής Οικονομίας

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Με την συνένωση σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Το πρόγραμμα «Καλλικράτη» έχοντας ως βασικό στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους, επιτελικού και αποκεντρωμένου, δεν μπορεί παρά να συνυπολογίσει τον κάτοικο και του πιο απομακρυσμένου ορεινού ή νησιωτικού οικισμού. Ως εκ τούτου η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει προεξάρχοντα ρόλο στην εν λόγω διοικητική μεταρρύθμιση.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Στην Ελλάδα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί μέρος της ψηφιακής στρατηγικής 2006-2013, η οποία βασίστηκε στη διάγνωση και τον εντοπισμό της ρίζας των προβλημάτων, στη διεθνή εμπειρία των πιο ανεπτυγμένων τεχνολογικά χωρών στην Ευρώπη, στη μελέτη των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας (π.χ. i2010) και στη διαμόρφωση πολιτικών σε συνεργασία με τους φορείς και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας. Οι 6 βασικές κατευθύνσεις της ψηφιακής στρατηγικής και το πώς αυτές θα προσπαθήσουν να υλοποιηθούν εντοπίζονται στα εξής:

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Στόχος του προγράμματος IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens) είναι να προσδιορίζει, να υποστηρίζει και να προωθεί τη δημιουργία πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την ανάπτυξη των συναφών διαλειτουργικών τηλεματικών δικτύων, υποβοηθώντας τα κράτη μέλη και την Κοινότητα να εφαρμόζουν, στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους, τις κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες, ούτως ώστε να αποκομίζονται σημαντικά οφέλη για τις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας eEurope (i2010) έγινε μία έντονη προσπάθεια στροφής προς το Διαδίκτυο και υλοποίησης όλων των υπηρεσιών μέσω αυτού. Πιο συγκεκριμένα γίνεται προώθηση εννοιών όπως eGovernment (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση), eHealth (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας), eLearning (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μάθησης) και eBusiness (Ηλεκτρονικό Επιχειρείν).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Το SemanticGov αποτελεί έργο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενο από το 6ο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πρόγραμμα. Στοχεύει στη δημιουργία μιας υποδομής λογισμικού, προτύπων και υπηρεσιών, απαραίτητων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών σημασιολογικού ιστού* από τη δημόσια διοίκηση.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σχεδιάζεται να είναι η συνέχεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου εδώ και 6 χρόνια (2006-2011).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Ως συνέχεια τον Μάρτιο του 2005 ξεκίνησε το πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2005-2007 διάρκειας 3 ετών με σκοπό την επανίδρυση της δημόσιας διοίκησης.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε το 2000 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, το οποίο θέτει ως κεντρικό άξονα μια εθνική στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% με εθνική συμμετοχή.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...