ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσμοί & Εφαρμογές Κοινωνικής Οικονομίας

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Η καινοτομία του νέου νόμου 4430/31.10.2016 η θεσμοθέτηση του συνεταιρισμού εργαζομένων τους οποίους μπορούν να ιδρύουν άνεργοι αλλά και πρώην επαγγελματίες προκειμένου να αναλαμβάνουν έργα και υπηρεσίες με την μορφή της υπεργολαβίας ή της ανάθεσης έργου. Πρόκειται για μια ευέλικτη μορφή συνεταιρισμού με ελάχιστα πάγια λειτουργικά έξοδα.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Στο άρθρο αυτό υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο νόμο καθώς σε κοινωνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ιδρύουν ή να συμμετέχουν δημόσιες επιχειρήσεις.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Άρθρο 2

Πως ορίζονται ως «Κοινωνική Αλλυλέγγυα Οικονομία», ως «Συλλογική Ωφέλεια», ως «Κοινωνική Ωφέλεια», ως «Κοινωνική Καινοτομία», ως «Βιώσιμη Ανάπτυξη», ως «Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος», ως «Κοινωνική Ένταξη», ως «Ευάλωτες», ως «Κοινωνικός Αντίκτυπος», ως «Εργαλείο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου».

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν ακόλουθοι ορισμοί:

1. Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

2. Ως «συλλογική ωφέλεια» ορίζεται η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

3. Ως «κοινωνική ωφέλεια» ορίζεται η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας, μέσα από

δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή παροχής «κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος» ή κοινωνικής ένταξης.

4. Ως «κοινωνική καινοτομία» ορίζεται η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, τη συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης και τη διαμόρφωση νέου τύπου

κοινωνικών σχέσεων βασιζομένων στη συλλογικότητα και στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό.

5. Ως «βιώσιμη ανάπτυξη» ορίζονται οι οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές, που προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, καθώς και την ισότητα των φύλων, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά και προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών. Ενδεικτικά, η βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

α. Την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και στις βιοποικιλότητας.

Β. Την αειφόρο γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Γ. Την τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή στις.

Δ. Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων.

Ε. Την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Στ. Τη μείωση στις παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.

Ζ. Την κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική συνεργασία με στις τοπικές κοινωνίες.

Η. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Θ. Τον εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.

Ι. Το σχεδιασμό και τη διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.

Ια. Την παραγωγή, τη μεταποίηση, την προώθηση ή τη διατήρηση στις παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

Ιβ. Την παραγωγή και προώθηση στις ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.

Ιγ. Την περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος.

Ιδ. Τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

6. Ως «Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος» ορίζονται οι υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες σε όλους, προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες στις ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική στέγαση, την κοινωνική σίτιση, την παιδική φροντίδα, τη μακροχρόνια φροντίδα και στις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής,

χωρίς, ωστόσο, να υποκαθιστούν στις γενικές υποχρεώσεις του κράτους στην άσκηση στις κοινωνικής πολιτικής.

7. Ως «κοινωνική ένταξη» ορίζεται η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες και στις ειδικές ομάδες.

8. Ως «ευάλωτες» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή στις στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν:

α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή),

β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα,

γ) οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.

Ως «ειδικές» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως στις την ομαλή ένταξή στις στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν:

α) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας,

β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων,

γ) οι άστεγοι,

δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας,

ε) οι οικονομικοί μετανάστες,

στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου,

ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,

η) τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες,

θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και άνω των πενήντα ετών.

9. Ως «κοινωνικός αντίκτυπος» ορίζεται η παραγόμενη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια που κομίζει η δραστηριότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στις ορίζεται στο άρθρο 3, σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο στις τοπικές κοινωνίες.

10. Ως «Εργαλείο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου» ορίζεται το μοντέλο παρακολούθησης του κοινωνικού αντικτύπου, που ο κάθε φορέας δύναται να συμπληρώνει με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του και την ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων του. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα τεχνικά ζητήματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του.

 

Διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον νόμο αλλά και θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΙΝΜΕΚΟ (Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας)

ΙΝΜΕΚΟ

Τηλ. Επικοινωνίας 2108813761

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">peskonet@gmail.com

www.socialactivism.gr

 

Ολόκληρος ο νόμος εδώ

 

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Με το νέο νόμο διευκολύνονται οι συμπράξεις μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων για την ανάληψη σύνθετων έργων μεγαλύτερης κλίμακας που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ως μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

 Δέκα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε

σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4430.

 

Οι τοπικοί φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορούν να ιδρύουν Ενώσεις με σκοπό την συμβουλευτική και στήριξη των ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμών και ΑΜΚΕ.

 

  1. 1.Ποιοι μπορούν να δημιουργήσουν μια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Όλοι οι φορείς κοινωνικής οικονομίας που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

inmeko profil

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

1.ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο» με έδρα τα Χανιά

2.ΠΕΜΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ με έδρα την Αθήνα

3.ΚΟΙΝΣΕΠ «ΜΑΜΑΜΑ» με έδρα την Ν. Σμύρνη

4.ΚΟΙΝΣΕΠ «ΜΗΤΙΔΑ» με έδρα την Κόρινθο

5.Σύλλογος «Όμιλος ΟΥΝΕΣΚΟ για τον Πολιτισμό της Ειρήνης» με έδρα την Αττική.

6.ΚΟΙΝΣΕΠ «Λογής Καλούδια» με έδρα το Κιάτο

7.ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΖΙΜΑ» με έδρα την Ν. Σμύρνη

8.ΚΟΙΝΣΕΠ «Δράση Ζωής» με έδρα την Ζάκυνθο

9.ΚΟΙΝΣΕΠ «Το Φανάρι» με έδρα την Τρίπολη

10.ΚΟΙΝΣΕΠ «Οικοκυνουρία» με έδρα το Άστρος

11.ΚΟΙΝΣΕΠ «INGROWTH” με έδρα την Αθήνα

12.ΚΟΙΝΣΕΠ «Αιγειάλια» με έδρα το Αίγιο

13.ΚΟΙΝΣΕΠ «Τριπόταμα» με έδρα τα Καλάβρυτα

14.ΚΟΙΝΣΕΠ «RETHINK PROJECT” με έδρα την Καλαμάτα

15.ΑΜΚΕ «Δράση φύσης και Τέχνης» με έδρα την Αθήνα

16.ΑΜΚΕ «ΜΕΛΙΦΕΡΑ» με έδρα την Αθήνα

17.ΑΜΚΕ «REFORMA REALE» με έδρα στα Τίρανα Αλβανίας και παράρτημα στην Αθήνα

18.ΑΜΚΕ «Εν Δράσει» με έδρα τον Αλμυρό Βόλου

19.ΑΜΚΕ «Δίκτυο ΜΚΟ Αλμυρού» με έδρα τον Αλμυρό Βόλου

20.ΑΜΚΕ «ΣΤΑΣΗ» με έδρα την Αθήνα

21.ΑΜΚΕ «ΣΕΚΤΟΥΣ» με έδρα την Θεσσαλονίκη

22.ΑΜΚΕ «Ελληνική Κοινότητα Ανάλυσης Συμπεριφοράς» με έδρα την Αθήνa

23.ΑΜΚΕ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» με έδρα την Αθήνα

24.ΑΜΚΕ «Μυθικές διαδρομές» με έδρα την Αθήνα

25.ΑΜΚΕ «Καύκασος» με έδρα την Αθήνα

26.ΑΜΚΕ «Ηράκλεια Ένωση Αττικής» με έδρα την Αθήνα

27.ΑΜΚΕ «Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας» με έδρα την Κόρινθο

28.ΑΜΚΕ «Απία Φύση» με έδρα την Αγ. Τριάδα Άργους

29.ΑΜΚΕ «Μέριμνα Στήριξη» με έδρα το Αγρίνιο

30.ΑΜΚΕ «Γη, Θάλασσα και Ουρανός» με έδρα την Σινική Σερρών

31.ΑΜΚΕ «Δίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλίας» με έδρα την Λάρισα

32.ΑΜΚΕ «Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών» με έδρα την Φλώρινα

33.ΑΜΚΕ «ΛΥΔΙΑ» με έδρα την Αθήνα

34.ΑΜΚΕ «Πύλη Ελευθερίας» με έδρα την Αθήνα

35.ΑΜΚΕ «Πράσινη κιβωτός» με έδρα τα Τρίκαλα

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

 

Το τριήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μέντορες-Κοινωνικοί άγγελοι» ξεκίνησε με πρώτο σταθμό, το Δήμο Αγιάς Λάρισας και διεξήχθη στις 29-31 με τη παρουσία και στήριξη της περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη Κ. Αγοραστού.

Συμμετείχαν στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων κοινωννικής οικονομίας. Σκοπός η δημιουργία μιας τοπικής ένωσης φορέων κοινωνικής επιχερηματικότητας που θα λειτουργήσει ως κέντρο αναφοράς και στήριξης της κοινωνικής οικονομίας.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Σχετικά με το ζήτημα της Κοινωνικής οικονομίας και την απαλλαγή των οικολόγων - Πρασίνων από τα πολιτικά βαρίδια ..που το κρατούσαν μακριά από τις πραγματικές ανάγκες στο χώρο αυτό ….. ο κ. Τρεμόπουλος ως πρώην απάντησε  αλλά ¨πέταξε την μπάλα¨ αλλού λες η συζήτηση  αφορούσε άλλους . Ας απαντήσει όμως για το εαυτό του και όχι ως εκπρόσωπος της υπουργού κ .Εργασίας .Αντωνοπούλου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Καταλυτική ήταν η παρέμβαση των Οικολόγων Πρασίνων και του βουλευτή τους Γιώργου Δημαρά, στην μεγάλη ανατροπή που συνέβη τελευταία στιγμή σχετικώς με τον νέο νόμο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Μετά από τέσσερις μήνες διαβούλευσης, το Υπουργείο Εργασίας, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών αρνιόταν να αποκλείσει τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα από το να θεωρούνται φορείς κοινωνικής οικονομίας και άρα με αυτό τον τρόπο να έχουν πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

 

Μελετώντας το νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία που κατατέθηκε στην βουλή, διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά μετά την ηλεκτρονική διαβούλευση του Ιουλίου, ότι μόνο κατά ένα μέρος ανταποκρίνεται στον σκοπό που θέτει το ίδιο νομοσχέδιο εξ αρχής. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η «δημιουργία ενός ευνοϊκού και σταθερού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας».

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Περισσότερα...