Πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από το Συνήγορο του Παιδιού

Επιμέλεια: Νατάσα Στάμου,
Δημοσιογράφος

 

Στην Ελλάδα υπάρχει πλήθος θεσμικών και κοινωνικών φορέων που σχετίζονται με την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού. Ωστόσο, για τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού είναι απαραίτητη η συνδρομή της Πολιτείας. Η εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί ζήτημα χάραξης εθνικής πολιτικής και πρέπει να θεμελιώνεται σε στέρεες δομές, οι οποίες προϋποθέτουν κεντρική κρατική πρωτοβουλία και σχεδιασμό.

Συνδράμοντας προς αυτή την κατεύθυνση, ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού του Συνηγόρου του Πολίτη συγκεντρώνει τις απόψεις φορέων και εμπειρογνωμόνων που έχουν άμεση εικόνα της κατάστασης των δικαιωμάτων των παιδιών και των επιπτώσεων της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης σε αυτά, για να τις συμπεριλάβει σε προτάσεις του σχετικά με την σύνταξη και υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στη χώρα μας.

Για το σκοπό αυτό μάλιστα, διοργάνωσε πρόσφατα και σχετική εκδήλωση με θέμα “Η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα, στην περίοδο της κρίσης”. Σε αυτήν παρουσιάστηκαν οι διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, όπως υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ, οι Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής, η Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η ανάπτυξή της στην Ελλάδα, καθώς και η δράση, η οπτική και η συνεισφορά των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο πεδίο.

Προκειμένου να διασφαλισθούν θεσμικά στον καλύτερο δυνατό βαθμό η προστασία και η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών που ζουν στη χώρα μας, ο Συνήγορος του Παιδιού σχεδιάζει να υποβάλει προς τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Πολιτείας κείμενο προτάσεων, σχετικά με την συγκρότηση και εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Για την πλήρη κατάρτιση της σχετικής δέσμης προτάσεων, είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των δημόσιων υπηρεσιών, κοινωνικών φορέων και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που ασχολούνται με παιδιά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν στο σχετικό ερωτηματολόγιο, ώστε οι προτάσεις που θα υποβληθούν να περιλαμβάνουν κατά το δυνατό την οπτική των φορέων και εμπειρογνωμόνων που έχουν άμεση εικόνα της κατάστασης των δικαιωμάτων των παιδιών και των επιπτώσεων της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης σε αυτά.

Πληροφορίες:

Συνήγορος του Παιδιού: Η αποστολή των απαντήσεων γίνεται ηλεκτρονικά (cr@synigoros.gr) ή με φαξ στο 210.7289639, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2012.