Η συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου – θεσμοί αλληλεγγύης – δίκτυα

Οι θεσμοί της Κοινωνικής Οικονομίας, στο βαθμό που έχουν αναπτυχθεί μέχρισήμερα, δεν προέκυψαν, όπως επισημάναμε ήδη, ούτε από μια μεγάληθεωρία, ούτε επιβλήθηκαν εξωτερικά από κάποια