Η Ανάπτυξη της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας στον Δήμο της Αθήνας

Η Ανάπτυξη της  Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

 στον Δήμο της Αθήνας

  ΣΥΡΟΣ ΚΟΣΚΟΒΟΛΗΣ   

  του Σύρου Κοσκοβόλη  

Στόχος μια πρωτοβουλία  του Δήμου της Αθήνας , των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών , των Επιμελητηρίων κλπ. που θα αποσκοπεί στην άμεση ενεργοποίηση, όλων των φορέων, για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και την περαιτέρω εδραίωση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στον Δήμο της Αθήνας με την υπογραφή ενός Συμφώνου Συνεργασίας.

 

Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα αφορά οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται με κοινωνικούς σκοπούς και δεν εντάσσονται στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα, ούτε στο δημόσιο τομέα και  αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών. Προνομιακός χώρος δραστηριοποίησης των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι οι τομείς της κοινωνικής προστα­σίας, των  κοινωνικών υπηρεσιών, η υγεία, η προστασία του καταναλωτή, η οικοτεχνία/χειροτεχνία, η στέγαση, οι υπηρεσίες εφοδιασμού, οι υπηρεσίες γειτονιάς, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, οι δραστηριότητες πολιτισμού, αθλητισμού και ελεύθερου χρόνου ,κλπ.

Η συστηματική ανάπτυξη του τομέα της Κ.Ο. μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις, στην  οικονομική κρίση που έχει πλήξει σημαντικά την οικονομία και την ελληνική κοινωνία με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, ειδικά στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη προώθηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου και την ανταπόκριση σε ανάγκες που δεν καλύπτονται από την αγορά ή το κράτος.

Η επιτυχημένη ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας προϋποθέτει μια προσέγγιση η οποία θα στηρίζεται πρωτίστως στην τοπική κοινωνική δυναμική και σε μηχανισμούς που θα διαδραματίσουν ρόλο καταλύτη για την εκδήλωση της δυναμικής αυτής. Η τοπική δυναμική μπορεί να εκδηλωθεί αποτελεσματικά με την ενθάρρυνση της συνεργασίας του Δήμου της Αθήνας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αξιοποιώντας τα κίνητρα που  δίνει  ο Ν. 4019 /2011 στις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, τα Επιμελητήρια, τους συνεταιρισμούς τις τοπικές επαγγελματικές ενώσεις κλπ. για τη δημιουργία  «Κοινωνικών  Αναπτυξιακών Συμπράξεων» με τη Τ.Α. τα οποία ως τώρα δεν έχουν αξιοποιηθεί.

Η δημιουργία ενός τέτοιου συνεργατικού σχήματος στο Δήμο της Αθήνας, για την κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία θα πρέπει να στηρίζεται πάνω στις εξής βασικές αρχές:

 •   Καλλιέργεια των αρχών της κοινωνικής οικονομίας με έμφαση στην αλληλεγγύη σε μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου.
 •   Ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση των μελών, τη μακροχρόνια διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη σταδιακή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 •   Εφαρμογή ενός διαφανούς, αντικειμενικού, αξιοκρατικού και δημοκρατικού συστήματος στη βάση της λογιστικής, φορολογικής και ασφαλιστικής πολιτικής της κοινωνικής επιχείρησης.
 •   Τοπική ανάπτυξη με στροφή στην ποιότητα με πιστοποιημένα κοινωνικά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και με την επένδυση σε καινοτόμες δράσεις που εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν το κοινωνικό προϊόν.
 •   Ενεργητική υποβοήθηση κοινωνικών ομάδων στην επανένταξη στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας ευνοϊκό κλίμα άρσης αποκλεισμού, πολύ περισσότερο αποφυγής των νέων μορφών αποκλεισμού επιμέρους κοινωνικών ομάδων.
 •   Ανάπτυξη συνθηκών ή αξιοποίηση ευκαιριών αμφίδρομου οφέλους μέσα από δημιουργία δικτύων ομοειδών επιχειρήσεων.
 •   Δημοσιότητα και πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στην κοινωνική επιχείρηση.

Αυτή η πρωτοβουλία  του Δήμου της Αθήνας , των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών , των Επιμελητηρίων κλπ. θα στοχεύει στην άμεση ενεργοποίηση, όλων των φορέων, για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και την περαιτέρω εδραίωση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στον Δήμο της Αθήνας με την υπογραφή ενός Συμφώνου Συνεργασίας.

Αντικείμενο αυτής της συνεργασίας θα είναι:

 • η εκπόνηση ενός οδικού χάρτη όπου θα περιγράφονται τα βήματα διασφάλισης της βιωσιμότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων εξετάζοντας τις ανάγκες τους για βιώσιμη εξέλιξη και πορεία , τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και τα υφιστάμενα κίνητρα όπως προβλέπονται για την επόμενη προγραμματική περίοδο, στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και στο Σχέδιο του Δήμου της Αθήνας 2014-2020 .
 • η εξέταση της δυνατότητα ανάπτυξης οριζόντιων δράσεων, θεσμικού και μη χαρακτήρα, για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας με επιλεγμένες περιοχές του εξωτερικού όπου εφαρμόζονται ανάλογα προγράμματα, συμμέτοχη σε εθνικά & διεθνή δίκτυα κοινωνικής οικονομίας (π.χ. Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Επιχειρήσεων Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Κοινωνικών Συνεταιρισμών, Euclid Network, Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών),
 • η διατύπωση προτάσεων για ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, νέων θεσμικών φορέων, όπως τα Μικρο-Πιστωτικά Ιδρύματα (Micro Finance InstitutionsMFIs), για την παροχή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και υποστήριξης προς τις Κοιν.Σ.Επ., τα τοπικά πιστωτικά δίκτυα (credit networks), το Αλληλέγγυο Επιχειρηματικό Κεφάλαιο (Social Venture Capital) που εμφανίστηκε τελευταία, αναλαμβάνοντας μερίδια σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του τομέα για χρονικό διάστημα έως 5 ετών,
 • η διατύπωση προτάσεων για πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών που μπορεί να αναλάβει ο Δήμος της Αθήνας στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, ώστε οι μέχρι σήμερα λειτουργούσες κοινωνικές επιχειρήσεις να έχουν τις δυνατότητες ανάπτυξης σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, παράλληλα με την υποβοήθηση και καθοδήγηση κοινωνικών ομάδων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας τη δυναμική που απορρέει από την ίδια την κοινωνία και επιστρέφει σε αυτή με οικονομικά αποτελέσματα (παραγωγή πλούτου),
 • η διάχυση της ιδέας της κοινωνικής δικαιόχρησης (social franchising) που αφορά στη δημιουργία δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν με όρους δικαιοδόχων φορέων και δικαιοπάροχου που καθοδηγεί και υποστηρίζει επιχειρηματικά τις υπόλοιπες κοινωνικές επιχειρήσεις, τις εφοδιάζει με συγκεκριμένα διακριτικά χαρακτηριστικά, προωθεί τα προϊόντα τους σε ενιαίο δίκτυο πωλήσεων και εφαρμόζει κοινή στρατηγική ανάπτυξης,
 • η αποτύπωση των προτάσεων για τη μετάβαση σε ένα καινοτόμο μοντέλο «οικοσυστήματος» κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

 

ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΄΄ΠΟΤΑΜΙ΄΄ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 Το βιβλίο εξετάζει τις επιδράσεις που συντελούνται με την έλευση της  <<3ης βιομηχανικής επανάστασης>> η οποία φέρνει μαζί της κοσμογονικές αλλαγές, αδιανόητες σε άλλες εποχές: τη διανεμημένη γνώση, την κατανεμημένη – οριζόντια διανεμημένη ενέργεια και την κοινωνικοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω του διαδικτύου, της ψηφιακής τεχνολογίας και πληροφορικής. 

 

Επικοινωνία email: panparat@otenet.gr / τηλ. 2108813760

covers only3a

 

 

COCOF 09/0003/00-EL Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ

Το παρόν είναι έγγραφο εργασίας που καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Με βάση το εφαρμοζόμενο κοινοτικό δίκαιο, παρέχει τεχνική πληροφόρηση στις δημόσιες αρχές, τους οργανισμούς, τους δικαιούχους ή τους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς και τους υπόλοιπους φορείς που συμμετέχουν στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων στον εν λόγω τομέα. Στόχος του εγγράφου εργασίας είναι να παρουσιάσει επεξηγήσεις και ερμηνείες των εν λόγω κανόνων από τις υπηρεσίες της επιτροπής, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές. Εντούτοις, το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δημοσιεύεται με την επιφύλαξη της ερμηνείας των εθνικών νομοθεσιών, της νομολογίας του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου ή της εξέλιξης της πρακτικής λήψης αποφάσεων της Επιτροπής.

Continue reading

Δεκαπέντε έργα «Ψηφιακής Σύγκλισης» “λήγουν” αρχές του 2014

Αναδήμοσίευση απο την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δημοσιεύτηκε στις 18/12/2013

Δεκαπέντε έργα «Ψηφιακής Σύγκλισης» έχουν καταληκτική ημερομηνία επίτευξης τους δύο πρώτους μήνες του 2014. Μεταξύ αυτών, η δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης, η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ και η ανάπτυξη κεντρικής υποδομής του Εθνικού Ληξιαρχείου. Η παραβίαση των χρόνων, σημαίνει και παύση της συγχρηματοδότησης των έργων.

psifiaki syglisi

Continue reading

Δείτε τους 17 Έλληνες κροίσους που χρωστούν 10,6 δις ευρώ και είναι ανέγγιχτοι !!!

parakato.grΤα χρέη τους στις πλάτες μας…!!!

H υπερχρέωση των Ελλήνων πολιτών στις τράπεζες, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας…

Ποιος θα το περίμενε όμως, ότι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, βαριά ονόματα της ολιγαρχίας του πλούτου στη χώρα μας, θα ήταν κυριολεκτικά βουτηγμένοι στα χρέη; Αρκετοί από αυτούς μάλιστα, βρίσκονται σε άσχημη οικονομική θέση, καθώς οι επίτροποι, που έχουν τοποθετηθεί στις τράπεζες, κατ’ εντολή της τρόικας, έχουν «παγώσει» προς το παρόν, τις αναχρηματοδοτήσεις δανείων.

Continue reading

Χωρίς έλεγχο η λίστα με τις ΜΚΟ

Αναδημοσίευση απο την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Δημοσιεύτηκε στις 11/03/2014

Καταιγιστικές ήταν τον προηγούμενο μήνα οι αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες της δράσης των χρυσοπληρωμένων με άφθονο κρατικό χρήμα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων τη δεκαετία 2000-2010, χωρίς ωστόσο, όπως θα ήταν το αυτονόητο, να είναι ανάλογα καταιγιστικοί και οι ρυθμοί ελέγχου για την αποκάλυψη όλων των σκανδάλων που προκύπτουν από τις εκατοντάδες υποθέσεις των ΜΚΟ.

Continue reading

Θολό το τοπίο για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Αναδημοσίευση απο την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύτηκε στις 11/03/2014

afouxenidis

Εδώ και δέκα χρόνια ο Αλέξανδρος Αφουξενίδης, κοινωνιολόγος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, προσπαθεί να καταγράψει τις ενεργές ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το έργο του δεν είναι εύκολο. Εχει ψάξει σε πρωτοδικεία, έχει τσεκάρει τηλέφωνα, διευθύνσεις και ιστοσελίδες αλλά και δράσεις τους. Παρά τις λίστες που κυκλοφορούν κατά καιρούς και εκτιμούν τον αριθμό τους σε χιλιάδες, ο ίδιος έχει μετρήσει 204 ενεργές οργανώσεις σε όλη τη χώρα, με οκτώ στις δέκα να έχουν βάση τους την Αττική.

Continue reading

Τα ΜΜΕ και η «αμαρτωλή» λίστα της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Αναδημοσίευση απο την εφημερίδα Η ΑΠΟΨΗ

Δημοσιεύτηκε στις 07/03/2014

PSIFIAKI-07-03 slide

 

Πριν από ένα μήνα, το «Βήμα της Κυριακής» και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος είχαν αποκαλύψει σκάνδαλο-μαμούθ, συνολικού ύψους 220 εκατ. ευρώ, που αφορούσε προγράμματα της Ψηφιακής Σύγκλισης. Διαχειριστής τους είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., η οποία υπάγεται στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Continue reading

Ευρωεισαγγελέας για το πάρτι με έργα δισ. που δεν έγιναν

Αναδημοσίευση απο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δημοσιεύτηκε στις 02/03/2014

Θα ελεγχθούν -λένε- ένα προς ένα όλα τα μεγάλα έργα του παρελθόντος και θα ανοίξουν λογαριασμοί… Εχουμε συντονιστή της κυβέρνησης, έχουμε συντονιστή κατά της διαφθοράς, θα αποκτήσουμε σύντομα και συντονιστή κατά της… απάτης! Στόχος να βρεθούν οι απατεώνες με το λευκό κολάρο που εξαφάνισαν ένα τεράστιο ποσό δισεκατομμυρίων, από ένα συνολικό ευρωπαϊκό πακέτο ύψους 120 δισ. ευρώ, το οποίο διατέθηκε στα λεγόμενα συγχρηματοδοτούμενα έργα και κυρίως στα ΕΣΠΑ.

evrw1

Continue reading

Institutions and Applications in the Global Economy

In this book , Mr. Vassilis Taktikos Coordinator of National Greek Observatory examines three interrelated concepts , ‘ civil society ‘, ‘ social economy ‘ and ‘ participatory democracy’ which in our time through a dialectical relationship , create a dynamic content of social change.
At the same time, it examines this relationship considering a new rising type of economy, the ” third industrial revolution” that brings elusive deep upheavals unthinkable for other eras: the distributed knowledge, the distributed horizontally energy , the socialization of intellectual property through the internet and digital technology and computing .

Continue reading