Επίπεδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Σύμφωνα με την αναφορά των Ηνωμένων Εθνών “Benchmarking E-Government”(2002) αναγνωρίζονται 5 στάδια εξέλιξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει του τρόπου που διαθέτουν και διακινούν την πληροφορία. Πιο συγκεκριμένα:

Επιπέδο 1: Υπηρεσίες Πληροφόρησης (Information)

  • Αφορούν μόνο στην Πληροφόρηση των χρηστών για τις διάφορες υπηρεσίες, τον τρόπο παροχής τους, τους εμπλεκόμενους φορείς, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τον συνολικό χρόνο διεκπεραίωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπηρεσίας επιπέδου 1 είναι η ενημέρωση από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για παράδειγμα τον δήμο κάποιας περιοχής, για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης.
  • Παράδειγμα: Δήμος Χαλκίδας, http://www.chalkida.gr

Επιπέδο 2: Υπηρεσίες Μονόδρομης Διάδρασης (Interaction)

  • Αφορούν στην Αλληλεπίδραση των χρηστών με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Παρέχουν πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας καθώς και επίσημο υλικό (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων κ.τ.λ.) το οποίο οι χρήστες μπορούν να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους, να εκτυπώσουν, να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν κατά τη συναλλαγή τους με το φορέα σε φυσικό επίπεδο.
  • Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕΠ και περιλαμβάνουν τα έντυπα των αιτήσεων με δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης στον υπολογιστή, όπως για παράδειγμα η χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για στρατολογία ή άλλη χρήση.

Επιπέδο 3: Υπηρεσίες Αμφίδρομης Διάδρασης (Two-way interaction)

  • Αφορούν την Αμφίδρομη διάδραση όπου ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε υπηρεσίες του φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο αλλά η διαδικασία ολοκληρώνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπηρεσίας αυτού του επιπέδου είναι η συμπλήρωση και κατάθεση αίτησης για μια βεβαίωση μέσω του διαδικτυακού τόπου του αρμόδιου φορέα και η λήψη της βεβαίωσης με επίσκεψη στο φορέα, οπού γίνεται και εξακρίβωση των στοιχείων του χρήστη. Εκτός από πληροφορίες, προσφέρουν δηλαδή online φόρμες για συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή. Δεδομένου ότι περιλαμβάνουν online υποβολή στοιχείων από μέρους του χρήστη, προϋποθέτουν μηχανισμό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και προστασίας των δεδομένων που αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας.
  • Παράδειγμα υπηρεσίας επιπέδου 3 είναι η ηλεκτρονική αναζήτηση εργασίας από το δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Επιπέδου 4: Υπηρεσίες Συναλλαγής (Transaction)

  • Εδώ πρόκειται για Συναλλαγή οπού οι υπηρεσίες αυτού του επιπέδου εκτελούνται πλήρως ηλεκτρονικά, με το αποτέλεσμά τους (π.χ. βεβαίωση) να λαμβάνεται απευθείας από το διαδικτυακό τόπο του φορέα. Σε πολλές από αυτές πραγματοποιούνται και οικονομικές συναλλαγές ηλεκτρονικά. Ομοίως και εδώ απαιτούνται μηχανισμοί αναγνώρισης και ταυτοποίησης οι οποίοι μάλιστα οφείλουν να είναι πιο αυστηροί από τους αντίστοιχους του επιπέδου 3 λόγω της υλοποίησης της υπηρεσίας που γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά.
  • Παράδειγμα: Δήμος Θερμαϊκού, http://www.thermaikos.gr

Επιπέδου 5: Προσωποποίημένες Υπηρεσίες (Personalization)

  • Το κράτος προβαίνει προληπτικά σε δράσεις με στόχο να προάγει την ποιότητα παροχής της υπηρεσίας και το βαθμό φιλικότητάς της προς το χρήστη, ενώ γίνεται και αυτόματη εκτέλεση ορισμένων υπηρεσιών, απαλλάσσοντας από τις αντίστοιχες ενέργειες τον πολίτη ή την επιχείρηση.
  • Παράδειγμα: Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, http://www.taxisnet.gr

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021547.pdf

http://www.icsd.aegean.gr/website_files/metaptyxiako/320647603.pdf