Ορισμός ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Ένας απλός κατανοητός ορισμός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η αξιοποίηση της πληροφορικής στη Διοίκηση και την γραφειοκρατεία προς όφελος του πολίτη που έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και την επίτευξη διαφάνειας στις συναλλαγές με το κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών».

https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/ictpublicservices

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226b_el.htm

O όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση περιλαμβάνει τις έννοιες:

  • eparticipation
  • e-inclusion
  • e-democracy