Ανοικτά Διακρατικά Προγράμματα

Αναρτημένο από Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας (ΙΝΜΕΚΟ)

Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP)

Στόχος:

 • Να διασφαλίσουν την καλύτερη κατανόηση της Κ.Γ.Π. από το κοινό, ιδίως στο πλαίσιο των προτάσεων για μεταρρύθμιση.
 • Να αναδείξουν το ρόλο της Κ.Γ.Π. στην προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
 • Να βελτιώσουν την κατανόηση της συμβολής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην εξασφάλιση υγιούς και ποιοτικής παραγωγής τροφίμων για τους Ευρωπαίους πολίτες, στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να τονώσουν το ενδιαφέρον του κοινού για το ρόλο των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην κοινωνία μας με προώθηση των πολλαπλών ρόλων της γεωργίας και να αναδείξουν τη συμβολή της Κ.Γ.Π. με τη στήριξη των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Προϋπολογισμός:

 • Η συνολική χρηματοδότηση για τις δράσεις ενημέρωσης που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι 3.000.000 ευρώ.
 • Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης πρέπει να κυμαίνεται από 100.000 έως 500.000 ευρώ, ανά επιδότηση.
 • Η Commission συμμετέχει στο 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ για δράσεις πληροφόρησης ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, η συμμετοχή της μπορεί να φτάσει έως και το 75%.

 

Δικαιούχοι:

Ο αιτών πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο, νόμιμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος τουλάχιστον προ διετίας κατά την υποβολή της πρότασης. Προκειμένου οι δικαιούχοι να αποδείξουν την τεχνική ικανότητα τους θα πρέπει:

 • Να διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με την προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του τύπου της προτεινόμενης δράσης ενημέρωσης.
 • Να έχουν πραγματοποιήσει, τουλάχιστον, μία ολοκληρωμένη καμπάνια επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών.
 • Να έχουν εμπειρία, τουλάχιστον, δύο ετών στο θέμα που προτείνεται.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

Οι εκστρατείες θα πρέπει να περιλαμβάνουν αρκετές από τις δραστηριότητες επικοινωνίας και τα εργαλεία που αναφέρονται παρακάτω (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):

          Παραγωγή και διανομή πολυμέσων ή οπτικοακουστικό υλικό.

          Παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού (έντυπα, αφίσες, κ.τ.λ.).

          Σύσταση διαδικτύου και εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης.

          Εκδηλώσεις Media.

          Συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια.

          Εκδηλώσεις τύπου «city farm» που βοηθούν να επεξηγηθεί η σημασία της γεωργίας για τον αστικό πληθυσμό.

          Εκδηλώσεις τύπου «open doors» με στόχο να δείχνει στους πολίτες το ρόλο της γεωργίας.

          Στατικές ή κινητές εκθέσεις ή τα σημεία πληροφόρησης.

 

Ημερομηνία υποβολής: Έως και τις 31-10-2012.

 

Πληροφορίες: Κάντε κλικ εδώ

 

 

Call for Proposal ENT/CIP/11/C/N02C00

“Reinforcing procurement of eco-innovation – Network of green public and private procurers”

 

Στόχος:

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της οικολογικής καινοτομίας με τη δημιουργία διακρατικών δικτύων δημόσιων και ιδιωτικών αγοραστών, προκειμένου να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός της ζήτησης για οικολογικές λύσεις στην Ευρώπη και να μοιράζονται οι κίνδυνοι και το κόστος για την αγορά, χρησιμοποιώντας οικολογικά καινοτόμες λύσεις. Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

          Μεταφορές

          Επεξεργασία λυμάτων

          Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων

          Χημικά συστατικά

          Βιοπροϊόντα

          Υγειονομική περίθαλψη προϊόντα

          Ενεργειακής απόδοσης εξαρτήματα.

 

Προϋπολογισμός:

 • Ο μέγιστος προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι: 2.000.000 ευρώ.
 • Ενδεικτικός αριθμός προγραμμάτων που επιδοτούνται: 2
 • Μέγιστη συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. για τις επιλέξιμες δαπάνες: 95% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
 • Η χρηματοδότηση τη Ε.Ε. δε μπορεί να ξεπερνά το 100% του συνολικού κόστους της δράσης.

 

Δικαιούχοι:

Δημόσιοι προμηθευτές, δημόσιες αρχές, δημόσιοι φορείς, ιδιωτικοί φορείς ή/και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Οι ιδιωτικοί φορείς, που είναι δυνητικοί προμηθευτές των προϊόντων ή των υπηρεσιών στο χώρο των λύσεων, δεν είναι επιλέξιμοι να συμμετέχουν ως άμεσοι αποδέκτες στις κοινοπραξίες. Για να είναι επιλέξιμοι προς επιδότηση, οι αιτούντες και οι εταίροι τους οφείλουν:

 • να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς και ιδρύματα,
 • να έχουν καταχωρηθεί ως κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στις δράσεις καινοτομίας στο πλαίσιο του EIP. (Οι ακόλουθες τρίτες χώρες συμμετέχουν στις δράσεις καινοτομίας στο πλαίσιο του EIP: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ισραήλ, Τουρκία και Σερβία),
 • να είναι νομικά πρόσωπα που πρέπει να έχουν συσταθεί και καταχωρηθεί σύμφωνα με το νόμο,
 • να είναι άμεσα υπεύθυνοι για την προετοιμασία και τη διαχείριση της δράσης.

 

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από φορέα που ενεργεί ως μεσάζων για λογαριασμό τρίτων δεν είναι αποδεκτή.

 

Η κοινοπραξία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 ανεξάρτητες νομικές οντότητες (2 δημόσιες και 2 ιδιωτικές) όντας εγκατεστημένη σε συνολικά τουλάχιστον 3 CIP συμμετέχουσες χώρες.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

          Προσωπικό

          Ταξίδια και διαμονή

          Οικολογική καινοτομική λύση

          Υπεργολαβία / εξωτερική βοήθεια

          Λοιπές άμεσες δαπάνες

          Το έμμεσο κόστος / γενικά έξοδα.

 

Ημερομηνία υποβολής: Έως και τις 20-10-2012.

 

Πληροφορίες: Κάντε κλικ εδώ

 

 

Διακρατικό πρόγραμμα VP/2012/009 BUDGET HEADING 04.04.01.01

«Η αμοιβαία μάθηση στον τομέα των δεξιοτήτων και της απασχόλησης στην Ε.Ε., συμβούλια δεξιοτήτων και αναδιάρθρωση»

Στόχος:

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ).

 

Η πρόταση επικεντρώνεται στη δημιουργία θέσεων εργασίας, που καθορίζει τους τρόπους για τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν την πρόσληψη ανθρωπίνου δυναμικού, με τη μείωση των φόρων επί της εργασίας ή την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων. Επίσης, εντοπίζει τους τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό θέσεων εργασίας για το μέλλον: την πράσινη οικονομία, την υγεία και τις υπηρεσίες ICT.

 

Προϋπολογισμός:

 • Η κατανομή του προϋπολογισμού που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 3.600.000 ευρώ.
 • Για τις περιοχές 1 και 3, το ενδεικτικό ποσό που προβλέπεται, ανάλογα με την ποιότητα των προτάσεων που υποβάλλονται, ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.
 • Για την περιοχή 2, το ενδεικτικό ποσό που προβλέπεται, ανάλογα με την ποιότητα των προτάσεων που υποβάλλονται, ανέρχεται σε 2.600.000 ευρώ.
 • Το μέγιστο ποσό της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ανέρχεται στο 80%.

 

Δικαιούχοι:

Δημόσιες αρχές ή ημικρατικοί φορείς σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και διεθνείς οργανώσεις, μη κερδοσκοπικοί ιδιωτικοί ή δημόσιοι οργανισμοί, οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, πανεπιστήμια, ιδρύματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ή δίκτυα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

 

Η πρόταση θα πρέπει να έχει μια διακρατική διάσταση, δηλαδή, να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους εταίρους από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα PROGRESS, στην περίπτωση των προτάσεων που δεν υποβάλλονται από έναν ευρωπαϊκού ή διεθνούς επιπέδου οργανισμό.

 

Να υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή άλλων χωρών του PROGRESS.

 

Ημερομηνία υποβολής: Έως και τις 22-10-2012.

 

Πληροφορίες: Κάντε κλικ εδώ

 

 

Διακρατικό πρόγραμμα Preparatory action “You Guarantee”

Στόχος:

Υποστήριξη εταιρικών σχέσεων για την ενεργοποίηση των μέτρων που στοχεύουν στους νέους μέσω σχεδίων στα πλαίσια των προγραμμάτων Εγγύησης για τους Νέους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

 

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 3.600.000 ευρώ.

 

Δικαιούχοι:

Ν.Π.Δ.Δ., ερευνητικά Ιδρύματα, Μ.Κ.Ο. και εμπορικά επιμελητήρια. Για να είναι επιλέξιμες, οι υποψήφιες οργανώσεις / ιδρύματα θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε ένα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 114 του δημοσιονομικού κανονισμού, οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, χωρίς νομική προσωπικότητα, είναι επίσης επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι οι εκπρόσωποι τους έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νομικές δεσμεύσεις για λογαριασμό τους και αναλαμβάνουν την οικονομική ευθύνη και μπορεί να είναι:

 • εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές
 • κοινωνικοί εταίροι
 • δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

 

Οι υποψήφιες οργανώσεις/ιδρύματα, με την παρούσα πρόσκληση, δε μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα. Οι οργανώσεις – εταίροι θα πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα, περιφέρεια ή τοπική περιοχή, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο. Επιπλέον, οι εταίροι μπορεί να είναι από διαφορετικές περιοχές ή τοπικές περιοχές της ίδιας χώρας, εάν η συμμετοχή τους πρόκειται να φέρει ειδική τεχνογνωσία και μπορεί να βοηθήσει τον εντοπισμό σχετικών συνεργασιών ή την αξιολόγηση των εμποδίων που αντιμετωπίζει η καθιερωμένη εταιρική σχέση και τους τρόπους για να ξεπεραστούν αυτά ή εξεύρεση τρόπων για την παροχή αποτελεσματικών εγγυήσεων ή λαμβάνοντας μέρος στην παραγωγή των αναλυτικών και μεθοδολογικών ευρημάτων του έργου.

 

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μόνο από έναν αιτών οργανισμό/ίδρυμα.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

Ο ακόλουθος τύπος των δραστηριοτήτων είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση από την Ε.Ε.:

 • Σχεδιασμός ενός συστήματος εγγύησης της νεολαίας, συγκρότηση και συντονισμός της
  συνεργασίας προκειμένου να παραδοθεί το επιλεγμένο σχήμα.
 • Διαχείριση του έργου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δραστηριοτήτων που απαιτούνται από την εταιρική σχέση και τα μέλη της προκειμένου να παραδοθεί η προσέγγιση που επιλέχθηκε (π.χ. εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη, εργαστήρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις, όπου είναι απαραίτητο, ταξίδια και διαμονή).
 • Κάθε δραστηριότητα που απαιτείται για την υποστήριξη και τη διαχείριση της φάσης δοκιμών με τη νεολαία, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων υπηρεσιών, τα ταξίδια και έξοδα διαμονής για την ομάδα των νέων.
 • Ενσωματωμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, συμπεριλαμβανομένων του υπό δοκιμή συστήματος εγγύησης των νέων και της αντίστοιχης συνεργασίας.

 

Ημερομηνία υποβολής: Έως και τις 22-10-2012.

 

Πληροφορίες: Κάντε κλικ εδώ

 

 

Περίληψη από ΙΝΜΕΚΟ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τηλ. επικοινωνίας: 210-8013761

Email: inmeko@gmail.com , pomparat@yahoo.gr