ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» είναι συνέχεια του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο εντάχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ 2000-2006. Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συγχρηματοδότηση κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% με εθνική συμμετοχή.

Στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ εντάχτηκε η ανάπτυξη και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σκοπός τους ήταν να λειτουργούν ως ένα «διοικητικό κατάστημα μιας στάσης», όπου θα υπάρχει ένας ευέλικτος μηχανισμός που θα σκοπεύει στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίον οι πολίτες συναλλάσσονται με το δημόσιο τομέα και μέσω του οποίου θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και σε ένα μεγάλο αριθμό προτυποποιημένων διοικητικών διαδικασιών.