ΑΡΙΑΔΝΗ

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Το 2000 υιοθετήθηκε το πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 2000-2006 συνχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ.

Στόχος ήταν η βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης που προσφέρονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κυρίως μέσω της χρήσης του Διαδικτύου για τις περισσότερες συναλλαγές και την επικοινωνία τόσο με την κεντρική διοίκηση όσο και με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, προέβλεπε τη δημιουργία «υπηρεσίας μιας στάσης» για τις διοικητικές υπηρεσίες στους δήμους και τις περιφέρειες, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατόν χρόνο και χρήμα. Το πρόγραμμα επίσης προέβλεπε έργο για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, με σκοπό να μειωθεί η γραφειοκρατία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ως μέρος του προγράμματος ΑΡΙΑΝΔΗ, ήταν το εξειδικευμένο πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ που ως στόχο είχε την βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών προς τους κατοίκους των ελληνικών νησιών.