Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, παρατίθεται ολόκληρη η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που αφορά στην τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».

 

Πληροφορίες: ΙΝΜΕΚΟ

e-mail: anadrash@otenet.gr

 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 221

Αριθμ. 2.2250/οικ. 4.105


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.
    Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2.
2.
    Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ 243, Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
3.
    Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007.2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31.03.2010).
4.
    Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1.7723/οικ.4376 (ΦΕΚ 1403/Β΄/16.06.2011) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπ’ αρίθμ. 180691/ 7.2.2001/ Γ΄ΚΠΣ/ (ΦΕΚ 148/Β΄/14.2.2001) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση και Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας “EQUAL”», στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5.
    Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 64698/5811/19.09.2008 Υ.Α. «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” στην Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”» (ΦΕΚ 2059/Β΄/6.10.2008), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 9.13531/οικ.6.1870/27.07.09 (ΦΕΚ1574/Β΄/31.07.09) και 0.21618/ΟΙΚ.6.3986/30.11.2010 (ΦΕΚ1923/Β΄/13.12.2010) όμοιες αποφάσεις.
6.
    Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 15980/Δ1.5 161/1.9.2011 (ΦΕΚ 295/1.9.2011) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί «ορισμού της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων» 9/2/2012
7.
    Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. C/2007/5534/12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007.2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
8.
    Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1
Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4019/2011 συνιστάται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, (στο εξής Γενικό Μητρώο), το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (στο εξής Τμήμα Μητρώου) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
2.
    Το Γενικό Μητρώο αποτελείται από τα εξής επιμέ.ρους Μητρώα:
α) Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στο οποίο εγγράφονται α) υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ., οι οποίες συστήνονται με βάση τον Ν. 4019/ 2011 και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του Ν. 2716/1999.
β)Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά οι υφιστάμενες νομικές μορφές, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ειδικά κριτήρια που περιγράφονται στ
o άρθρο 3 του Ν. 4019/2011.
3.
    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), διακρίνονται στις ακόλουθες τρείς κατηγορίες:
α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης,
β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας,
γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού.
4.
    Το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας διακρίνεται αναλογικά σε τρείς επιμέρους κατηγορίες (Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού), στις οποίες θα εγγράφονται οι υποψήφιες επιχειρήσεις.

Άρθρο 2
Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

1.    Οι Κοιν.Σ.Επ. και οι άλλοι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας που εγγράφονται στο Μητρώο λαμβάνουν υποχρεωτικά Αριθμό Μητρώου.
2.
    Οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε., οι οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, λαμβάνουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Α.Μ.Κ.Ε.) που αποτελείται από έξι ψηφία. Το πρώτο ψηφίο που είναι ένα από τα τέσσερα πρώτα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου χαρακτηρίζει την ένταξη του νομικού προσώπου στις επιμέρους κατηγορίες του Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως ακολούθως:
3.
    Το γράμμα Α χαρακτηρίζει τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.
Το γράμμα Β χαρακτηρίζει τους Κοι.Σ.Π.Ε.
Το γράμμα Γ χαρακτηρίζει τις Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας.
Το γράμμα Δ χαρακτηρίζει τις Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού.
Τα πέντε ψηφία που ακολουθούν αντιστοιχούν στην αύξουσα σειρά εγγραφής του νομικού προσώπου στο Μητρώο.
4.
    Οι υφιστάμενες νομικές μορφές άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, οι οποίες εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, λαμβάνουν Αριθμό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας (Α.Μ.Α.Φ.Κ.Ο.), που αποτελείται από πέντε ψηφία, τα οποία αντιστοιχούν στην αύξουσα σειρά εγγραφής του νομικού προσώπου στο Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Άρθρο 3
Κριτήρια Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

1.    Στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας εγγράφονται αποκλειστικά οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα συσταθούν με βάση τις διατάξεις του Ν. 4019/11 και οι Κοι.Σ.Π.Ε. που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/99.
2.
    Τα κριτήρια για την εγγραφή και την πιστοποίηση των Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας διακρίνονται: α) σε γενικά κριτήρια, τα οποία έχουν οριζόντια εφαρμογή για όλα τα νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την κατηγορία του Μητρώου που θα εγγραφούν και β) σε ειδικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται ανάλογα με την επιμέρους κατηγορία του Μητρώου στην οποία επιθυμούν να εγγραφούν.
3.
    Κάθε νέο νομικό πρόσωπο που θα συσταθεί και θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4019/2011, προκειμένου να πιστοποιηθεί ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και να εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα γενικά κριτήρια:
α) να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη ή για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης επτά μέλη,
β) σε περίπτωση που μέλη των Κοιν.Σ.Επ είναι νομικά πρόσωπα, το ποσοστό συμμετοχής τους να μην υπερβαίνει το 1/3 των μελών,
γ) να μην συμμετέχουν ως μέλη των Κοιν.Σ.Επ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δ) να μην συμμετέχουν ως μέλη Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση τις Κοιν. Σ.Επ. Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από το φορέα που εποπτεύει το Ν.Π.Δ.Δ.
ε) κάθε μέλος να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ενώ δύναται να αποκτήσει και προαιρετικές μερίδες χωρίς δικαίωμα ψήφου,
στ) όλα τα μέλη να έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν,
ζ) όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής να είναι και μέλη της επιχείρησης,
η) να απαγορεύει τη διανομή των κερδών στα μέλη του, εκτός αν τα μέλη είναι και εργαζόμενοι σε αυτή,
θ) να επιτρέπει τη διανομή των κερδών προς τους εργαζόμενους της επιχείρησης σε ποσοστό έως 35%.
4.
    Τα ειδικά κριτήρια πιστοποίησης και εγγραφής μιας Κοιν.Σ.Επ. στις επιμέρους κατηγορίες του Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σχετίζονται με τον καταστατικό σκοπό και τις δραστηριότητες, που αυτή θα αναπτύξει.
5.
    Κάθε νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα εγγραφής μόνο σε μία κατηγορία του Μητρώου.

Άρθρο 4
Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης

1.    Για την ένταξη μιας Κοιν.Σ.Επ. στην κατηγορία Ένταξης, βασικό ειδικό κριτήριο είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, όπως αυτές ορίζονται στο πεδίο α) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/11. Προϋπόθεση για την πλήρωση του κριτηρίου (στο εξής κριτήριο απασχόλησης) είναι τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων να ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.
Στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού ανήκουν τα άτομα με αναπηρίες (σωματικές, ψυχικές, νοητικές, αισθητηριακές), άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες,
οροθετικοί, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες.
2.
    Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει, παράλληλα με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, να υποβάλει δεσμευτική δήλωση τήρησης του κριτηρίου απασχόλησης. Σε διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού της Κοιν. Σ.Επ. στο Ειρηνοδικείο, πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία του Μητρώου τα κάτωθι στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τήρηση της συγκεκριμένης δέσμευσης, άλλως διαγράφεται από το Μητρώο:
α) αντίγραφο του Πίνακα Προσωπικού που έχει καταθέσει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και
β) ανάλογα με την Ευάλωτη Ομάδα Πληθυσμού, στην οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) Άτομα με αναπηρίες: απόφαση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή απόφαση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό και το είδος της αναπηρίας του εργαζομένου.
ββ) Άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες: βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό δημόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτικό ίδρυμα, (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) από την οποία θα προκύπτει ότι ο εργαζόμενος είναι, ή διατέλεσε στο παρελθόν, χρήστης ναρκωτικών ή άλλων ουσιών.
γγ) Οροθετικοί: βεβαίωση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή αρμόδια υγειονομική υπηρεσία από την οποία προκύπτει ότι ο εργαζόμενος είναι φορέας του ιού
HIV.
δδ) Φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι: βεβαίωση του Δ/ντή του Σωφρονιστικού καταστήματος από την οποία προκύπτει ο εγκλεισμός του εργαζόμενου στο σωφρονιστικό κατάστημα, ή αποφυλακιστήριο.
εε) Ανήλικοι παραβάτες: απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου Ανηλίκων από την οποία προκύπτει η επιβολή αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων ή ο εγκλεισμός
του ανήλικου σε κατάστημα κράτησης νέων.
3.
    Ο έλεγχος τήρησης του κριτηρίου γίνεται σε ετήσια βάση. Η Κοιν.Σ.Επ Ένταξης οφείλει μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα δραστηριοτήτων να υποβάλει στο Τμήμα Μητρώου στοιχεία, που τεκμηριώνουν την πλήρωση του κριτηρίου κατά το προηγούμενο έτος.
4.
    Στην περίπτωση που η εκπλήρωση του κριτηρίου παύσει προσωρινά, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου που ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του, η Κοιν.Σ.Επ Ένταξης οφείλει να και τον αντικαταστήσει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών,ενημερώνοντας σχετικά το Τμήμα Μητρώου.
5.
    Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να υπάρξει αντικατάσταση, το Τμήμα Μητρώου επιβάλει στην Κοιν.Σ.Επ Ένταξης χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ για τους επόμενους τρεις μήνες. Εάν και μετά το πέρας του τριμήνου εξακολουθεί να μην πληρείται το κριτήριο, η Κοιν.Σ.Επ. διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκ. δίδεται μετά από εισήγηση του Τμήματος Μητρώου.

Άρθρο 5
Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας

1.    Για την εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στην κατηγορία Κοινωνικής Φροντίδας, απαιτείται να έχει ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού . προνοιακού χαρακτήρα, οι οποίες θα απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.
2.
    Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ως καταστατικό σκοπό την παραγωγή προϊόντων χαρακτήρα, που θα απευθύνονται στις συγκεκριμένες
ομάδες πληθυσμού.

Άρθρο 6
Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

1.    Για την εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στην κατηγορία Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, απαιτείται να έχει ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) τα οποία να προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την απασχόληση, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

2.    Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ., προκειμένου να εγγραφεί στη συγκεκριμένη κατηγορία, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ως καταστατικό σκοπό την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω.

Άρθρο 7
Εγγραφή στο Μητρώο

1.    Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. με τη σύνταξη του καταστατικού και πριν την κατάθεση του στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, οφείλει να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και να την υποβάλει ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από το πρωτότυπο καταστατικό. Το προτυποποιημένο καταστατικό επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2.
    Ειδικά οι Κοιν.Σ.Επ., που υποβάλουν αίτηση εγγραφής στην κατηγορία «Ένταξης», θα πρέπει να υποβάλουν ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δεσμεύονται ότι τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων τους θα ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011. Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο ή σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση από κάθε ιδρυτικό μέλος της επιχείρησης.
3.
    Στην περίπτωση που μέλος της Κοιν.Σ.Επ. υποβάλει αίτηση εγγραφής στην κατηγορία «Ένταξης» είναι Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου που υπάγεται σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική έγκριση του εποπτεύοντα φορέα.
4.
    Το Τμήμα Μητρώου, εντός δεκαπέντε ημερολογιακών (15) ημερών από την παραλαβή του φακέλου με τα ανωτέρω στοιχεία, εισέρχεται στην ηλεκτρονική βάση και προβαίνει σε έλεγχο του καταστατικού, για να διαπιστώσει την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4019/2011 και την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών κριτηρίων εγγραφής, σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση σε σχέση με τα στοιχεία του καταστατικού και σε έλεγχο της πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
5.
    Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις του καταστατικού από τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 και τα σχετικά κριτήρια, το Τμήμα Μητρώου καλεί την Κοιν.Σ.Επ., μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών και ακολούθως να υποβάλει εκ νέου το καταστατικό.
6.
    Με την παραλαβή του διορθωμένου καταστατικού, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε εκ νέου έλεγχό του και εισέρχεται στην ηλεκτρονική βάση προκειμένου να διορθώσει τυχόν σημεία της αίτησης που επηρεάζονται από τις αλλαγές που έγιναν στο καταστατικό. Αν από τα στοιχεία του νέου καταστατικού προκύπτει η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4019/2011, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε οριστική απόρριψη του αιτήματος.
7.
    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Η ηλεκτρονική βάση του Μητρώου, με την έγκριση του αιτήματος, παράγει αυτόματα τον αριθμό Μητρώου της Επιχείρησης και την προσωρινή Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο. Η Βεβαίωση Εγγραφής πρέπει να φέρει σήμανση με τη φράση «ισχύει μόνο για έγγραφή στο Μητρώο του Ειρηνοδικείου και έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.». Η Βεβαίωση εκτυπώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το Τμήμα Μητρώου και στη συνέχεια αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση. Παράλληλα το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε σήμανση με ειδική σφραγίδα όλων των φύλλων του καταστατικού και ακολούθως το αποστέλλει στην υποψήφια επιχείρηση.
8.
    Η Κοιν.Σ.Επ., με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού λάβει την Βεβαίωση Εγγραφής, οφείλει εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εγ. γραφής της στο Μητρώο, να εισέλθει στην ηλεκτρονική βάση και να καταχωρίσει την ημερομηνία και τον αριθμό εγγραφής στο Μητρώο του Ειρηνοδικείου, την ακριβή διεύθυνση της έδρας της (οδός και αριθμός), τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, καθώς και τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής. Ακολούθως, θα πρέπει να εκτυπώσει την σχετική αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων και να την υποβάλει στο Τμήμα Μητρώου επισυνάπτοντας το επικυρωμένο από το Ειρηνοδικείο καταστατικό, τη Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας και το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής.
9.
    Αν λόγω καθυστέρησης έγκρισης του καταστατικού από το Ειρηνοδικείο, η Κοιν.Σ.Επ. αδυνατεί να καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία, οφείλει εμπρόθεσμα να ενημερώσει εγγράφως το Τμήμα Μητρώου, υποβάλλοντας ταυτόχρονα στοιχεία του τεκμηριώνουν την υποβολή του καταστατικού για καταχώριση στο Μητρώο του Ειρηνοδικείου.
10.
    Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία των τριών (3) μηνών παρέλθει χωρίς να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στοιχεία και δεν υπάρξει έγγραφη ενημέρωση για τους λόγους καθυστέρησης, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει αυτοδίκαια στη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο.
11.
    Το Τμήμα Μητρώου εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου με τα ανωτέρω στοιχεία εισέρχεται στην ηλεκτρονική βάση και κάνει σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί σε αυτή, σε αντιπαραβολή με τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί και εφόσον δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις,  προβαίνει στην έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Η ηλεκτρονική βάση με την έγκριση του αιτήματος παράγει αυτόματα την Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο, η οποία αφού ελεγχθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί από το Τμήμα Μητρώου, αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση, σε τρόπο ώστε να είναι διαθέσιμη προς χρήση από την επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται η παραλαβή της από τα γραφεία του Τμήματος Μητρώου.
12.
    Η Βεβαίωση Εγγραφής ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετησίου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 17.

Άρθρο 8
Στοιχεία καταχώρισης στο Μητρώο


1.
    Κατά την εγγραφή των Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο, τα στοιχεία που καταχωρούνται περιλαμβάνονται στα αναρτημένα σε αυτό προτυποποιημένα έγγραφα, και είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:
α) Στοιχεία Ταυτότητας: επωνυμία επιχείρησης, δια. κριτικός τίτλος, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., συνολικός αριθμός μελών, αριθμός μελών . φυσικά πρόσωπα, αριθμός μελών . νομικά πρόσωπα, αριθμός μελών – Ν.Π.Δ.Δ., καταστατικός σκοπός, αντικείμενο δραστηριότητας – ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας/σες δραστηριότητας, τρόπος διανομής κερδών
β) Στοιχεία Έδρας: Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας/Τ.Θ., Τηλέφωνο Επικοινωνίας,
Fax Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e.mail), Διεύθυνση Ιστοσελίδας (web site)
γ) Στοιχεία Μελών του Φορέα:
αα) Φυσικά Πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Κατοικίας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, Αριθμός προ. αιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, Ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφονται η επωνυμία, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ.)
ββ) Νομικά Πρόσωπα: Επωνυμία, Νομική Μορφή, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Έδρας (Νομός, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός υποχρεωτικών
συνεταιριστικών μερίδων, Αριθμός προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, Έτος Ίδρυσης, καταστατικός Σκοπός, Αντικείμενο Δραστηριότητας – ΚΑΔ, Συμμετοχή σε
άλλη Κοιν.Σ.Επ. (αν ναι, αναγράφονται η επωνυμία, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ.)
δ) Στοιχεία Μελών της Διοικούσας Επιτροπής: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ιδιότητα/Θέση στη Διοικούσα Επιτροπή, Διεύθυνση Κατοικίας (Νομός, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, Αριθμός προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, Ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (αν ναι, αναγράφονται η επωνυμία, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ.)
ε) Διάρκεια Θητείας της Διοικούσας Επιτροπής: Ημερομηνία λήξης θητείας της Διοικούσας Επιτροπής
στ) Στοιχεία Εγγραφής στο Ειρηνοδικείο και Έναρξης Δραστηριότητας: Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού στο Ειρηνοδικείο,
Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
ζ) Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης – Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων

Άρθρο 9
Δικαιολογητικά Εγγραφής των Κοιν.Σ.Επ.

Για την εγγραφή τους στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας οι Κοιν.Σ.Επ. υποβάλουν: Αίτηση Εγγραφής (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως
παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), καταστατικό Σύστασης, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (μόνο οι Κοιν.Σ.Επ.Ένταξης), Έγκριση εποπτεύοντα φορέα για τη συμμετοχή Ν.Π.Δ.Δ. στην Κοιν.Σ.Επ. (μόνο οι Κοιν.Σ.Επ Ένταξης), Αίτηση Καταχώρησης Πρόσθετων Στοιχείων (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), καταστατικό με θεώρηση του Ειρηνοδικείου (σύμφω. να με το προτοτυποποιημένο καταστατικό), Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας, πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής.


Άρθρο 10
Τροποποίηση Στοιχείων των Κοιν.Σ.Επ

1. Τα στοιχεία του Μητρώου τροποποιούνται με ευθύνη της εγγεγραμμένης Κοιν.Σ.Επ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού, και
β) αλλαγή της σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής.

Άρθρο 11
Τροποποίηση Στοιχείων καταστατικού

1.    Η τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού επιφέρει αλλαγή των στοιχείων του Μητρώου στις περιπτώσεις αλλαγής της επωνυμίας, της έδρας, των μελών, της τροποποίησης των σκοπών και του αντικειμένου δραστηριότητας και αλλαγής του τρόπου διανομής των κερδών.
2.
    Η Κοιν.Σ.Επ εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του καταστατικού και πριν προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, εισέρχεται στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου και συμπληρώνει την αίτηση καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού με τα νέα στοιχεία του καταστατικού. Μετά τη διαδικασία καταχώρισης, ακολουθεί η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος και η κατάθεση του έντυπου αιτήματος στο Τμήμα Μητρώου, με την επισύναψη του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού και το τροποποιημένο καταστατικό.
3.
    Στο Τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου του αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί.
4.
    Στην περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές απο. κλίσεις που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται η επιχείρηση για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη σημαντικές αποκλίσεις (π.χ. αναγραμματισμός), το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και στην έγκριση του αιτήματος.
5.
    Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά στην τροποποίηση του καταστατικού σκοπού, το Τμήμα Μητρώου ελέγχει αν ο νέος σκοπός είναι σύμφωνος με τις διατάξεις Ν. 4019/2011. Σε περίπτωση που ο νέος καταστατικός σκοπός δεν είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Ν. 4019/2011, το αίτημα τροποποίησης απορρίπτεται και το Τμήμα Μητρώου καλεί την επιχείρηση να προσκομίσει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, νέο τροποποιημένο καταστατικό, οι σκοποί του οποίου θα είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία θα συγκληθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόρριψης του αιτήματος για να αποφασίσει την ανάκληση της αλλαγής των σκοπών. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει χωρίς να προσκομισθεί το καταστατικό ή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του διατάσσει την οριστική διαγραφή της επιχείρησης κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μητρώου.
6.
    Στην περίπτωση που η τροποποίηση του καταστατικού αφορά στην αλλαγή των μελών της Κοιν.Σ.Επ., το Τμήμα Μητρώου ελέγχει αν η νέα σύνθεση των μελών είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς που θέτει ο Ν. 4019/11. Αν η νέα σύνθεση των μελών παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4019/2011, το αίτημα τροποποίησης απορρίπτεται και το Τμήμα Μητρώου καλεί την επιχείρηση να προσκομίσει, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, νέο τροποποιημένο καταστατικό, από το οποίο θα προκύπτει το σύννομο της σύνθεσης των μελών της επιχείρησης. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει χωρίς να προσκομισθεί το νέο καταστατικό, η Κοιν.Σ.Επ. διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από εισήγηση του Τμήματος Μητρώου.
7.
    Σε περίπτωση που η τροποποίηση του καταστατικού αφορά στην αλλαγή του τρόπου διανομής των κερδών, το Τμήμα Μητρώου ελέγχει αν ο νέος τρόπος διανομής των κερδών είναι σύμφωνος με τους περιορισμούς που θέτει ο Ν. 4019/11. Αν ο νέος τρόπος διανομής των κερδών παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4019/2011, το αίτημα τροποποίησης απορρίπτεται και το Τμήμα Μητρώου καλεί την επιχείρηση να προσκομίσει, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, νέο τροποποιημένο καταστατικό, από το οποίο θα προκύπτει η διανομή των κερδών κατά σύννομο τρόπο. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει χωρίς να προσκομισθεί το νέο καταστατικό, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του διατάσσει την οριστική διαγραφή της επιχείρησης από το Μητρώο κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μητρώου.
8.
    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Με την έγκριση του αιτήματος η ηλεκτρονική βάση παράγει τη Βεβαίωση Καταχώρησης Τροποποίησης του καταστατικού, η οποία αφού υπογραφεί και σφραγιστεί αρμοδίως, αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση και είναι διαθέσιμη προς χρήση από την επιχείρηση. Η Βεβαίωση Καταχώρησης Τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να φέρει σήμανση με τη φράση «ισχύει μόνο για χρήση στο Ειρηνοδικείο και τη Δ.Ο.Υ.» Παράλληλα το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε σήμανση με ειδική σφραγίδα όλων των φύλλων του τροποποιημένου καταστατικού και ακολούθως το αποστέλλει στην υποψήφια επιχείρηση.
9.
    Η επιχείρηση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών και αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης της τροποποίησης του καταστατικού στο Μητρώο του οικείου Ειρηνοδικείου και τη Δ.Ο.Υ, οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα στοιχεία εγγραφής της τροποποίησης στο Μητρώο του Ειρηνοδικείου (αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία) και της Δήλωσης Μεταβολής που έλαβε από τη Δ.Ο.Υ. (αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία). Ακολούθως θα πρέπει να υποβάλει την σχετική αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων στο Τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας το επικυρωμένο από το Ειρηνοδικείο καταστατικό και τη Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.
10.
    Στην περίπτωση που λόγω καθυστέρησης έγκρι. σης της τροποποίησης του καταστατικού από το Ειρηνοδικείο, η Κοιν.Σ.Επ. αδυνατεί να καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία, οφείλει εμπρόθεσμα να ενημερώσει εγγράφως το Τμήμα Μητρώου υποβάλλοντας ταυτόχρονα στοιχεία του τεκμηριώνουν την υποβολή του νέου καταστατικού για καταχώριση στο Μητρώου του Ειρηνοδικείου.
11.
    Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία των τριών (3) μηνών παρέλθει χωρίς να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στοιχεία και δεν υπάρξει έγγραφη ενημέρωση για τους λόγους καθυστέρησης, το Τμήμα Μητρώου ζητά εγγράφως από την επιχείρηση την προσκόμισή αυτών, θέτοντας χρονικό περιθώριο δέκα ημερολογιακών ημερών. Αν η επιχείρηση ανταποκριθεί και υποβάλει τα στοιχεία εντός των δέκα (10) ημερών, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει στην έγκριση του αιτήματος σύμφωνα με τα παραπάνω επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διατάσσει την οριστική διαγραφή της από το Μητρώο κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μητρώου.
12.
    Το Τμήμα Μητρώου εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου με τα ανωτέρω στοιχεία προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά, σε αντιπαραβολή με τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί και εφόσον δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις, προβαίνει στην έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος.
13.
    Με την έγκριση του αιτήματος η ηλεκτρονική βάση παράγει αυτόματα τη Βεβαίωση Καταχώρησης Τροποποίησης του καταστατικού, η οποία αφού υπογραφεί και σφραγιστεί από το Τμήμα Μητρώου, αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση σε τρόπο ώστε να είναι διαθέσιμη προς χρήση από την επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται η παραλαβή της από τα γραφεία του Τμήματος Μητρώου
14.
    Κάθε άλλη περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, η οποία δεν επηρεάζει τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο, υπόκειται σε έλεγχο έγκρισης από το Τμήμα Μητρώου, πριν αυτό καταχωρηθεί στο Μητρώο του οικείου Ειρηνοδικείου.

Άρθρο 12
Στοιχεία καταχώρισης και δικαιολογητικά που υποβάλλονται λόγω τροποποίησης καταστατικού

1. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού των Κοιν.Σ.Επ, είναι τα
ακόλουθα:
α) Στοιχεία Νέας Ταυτότητας: Επωνυμία Επιχείρησης, Διακριτικός Τίτλος, Δ.Ο.Υ., Συνολικός Αριθμός Μελών, Αριθμός Μελών . Φυσικά Πρόσωπα, Αριθμός Μελών .
Νομικά Πρόσωπα, Αριθμός Μελών – Ν.Π.Δ.Δ.
β) Στοιχεία Νέου καταστατικού Σκοπού: καταστατικός Σκοπός, Αντικείμενο Δραστηριότητας, ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας/σες δραστηριότητας
γ) Στοιχεία Νέας Έδρας: Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας/ΤΘ, Τηλέφωνο Επικοινωνίας,
Fax Επικοινωνίας
δ) Στοιχεία Νέων Μελών της Επιχείρησης
αα) Φυσικά Πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Κατοικίας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.), Αριθμός υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, Αριθμός προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, Ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφονται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.)
ββ) Νομικά Πρόσωπα: Επωνυμία, Νομική Μορφή, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Έδρα(Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, Αριθμός προαιρετικώ συνεταιριστικών μερίδων, Έτος Ίδρυσης, καταστατικός Σκοπός, Αντικείμενο Δραστηριότητας – ΚΑΔ, Συμμετοχή σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφονται
επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.)
ε) Στοιχεία Καταχώρησης Τροποποίησης: Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία καταχώρισης στο Ειρηνοδικείο, Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της
σχετικής Δήλωσης Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.
2.
    Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση τροποποίησης στοιχείων του καταστατικού των Κοιν.Σ.Επ. είναι: Αίτηση Καταχώρησης Τροποποίησης καταστατικού (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού, Τροποποιημένο καταστατικό, Αίτηση Καταχώρησης Πρόσθετων Στοιχείων Τροποποίησης καταστατικού (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), Τροποποιημένο καταστατικό με θεώρηση του Ειρηνοδικείου, Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.


Άρθρο 13
Αλλαγή σύνθεσης Διοικούσας Επιτροπής

1.    Για την ενημέρωση του Μητρώου στην περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής λόγω λήξης της θητείας της ή αντικατάστασης μέλους της, Η επιχείρηση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογια. κών ημερών και αφού έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία δήλωσης της νέας Διοικούσας Επιτροπής στο οικείο Ειρηνοδικείο και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση καταχώρισης της νέας Διοικού. σας Επιτροπής, καταχωρώντας τα στοιχεία των νέων μελών της και διαγράφοντας τα στοιχεία των μελών που αποχώρησαν. Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης, προβαίνει σε ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος και αποστολή του έντυπου αιτήματος στο Τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
2.
    Το Τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου του αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, καθώς και σε έλεγχο άν τα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι και μέλη της επιχείρησης.
3.
    Στην περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις, που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, γίνεται απόρριψη του αιτήματος και ενημέρωση της επιχείρησης για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη ουσιώδεις αποκλίσεις π.χ. αναγραμματισμός, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και έγκριση του αιτήματος.
4.
    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Η ηλεκτρονική βάση του Μητρώου με την έγκριση του αιτήματος, παράγει τη Βεβαίωση Καταχώρησης της νέας Διοικούσας Επιτροπής, η οποία αφού υπογραφεί και σφραγιστεί κατάλληλα, αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση και είναι διαθέσιμη προς χρήση από την επιχείρηση.

Άρθρο 14
Στοιχεία καταχώρισης και υποβολή δικαιολογητικών λόγω αλλαγής μελών Διοικούσας Επιτροπής

1.    Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου στην περίπτωση αλλαγής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι:
α) Στοιχεία Μελών Νέας Διοικούσας Επιτροπής: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ιδιότητα/Θέση στη Διοικούσα Επιτροπή, Διεύθυνση Κατοικίας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, Αριθμός προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, Ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (αν ναι, αναγράφονται η επωνυμία, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ.)
β) Διάρκεια Θητείας της Διοικούσας Επιτροπής: Ημερομηνία λήξης θητείας της Διοικούσας Επιτροπής
γ) Στοιχεία Καταχώρησης Μεταβολής: Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία καταχώρισης στο Ειρηνοδικείο, Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της σχετικής Δήλωσης Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.
2.
    Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση αλλαγής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. είναι Αίτηση Καταχώρησης Νέας Διοικούσας Επιτροπής (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών από το οποίο θα προκύπτει η εκλογή των νέων μελών Διοικούσας Επιτροπής ή Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής, από το οποίο θα προκύπτει η αντικατάσταση μέλους της, Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής, από το οποίο θα προκύπτει η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της, Αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης της νέας Διοικούσας Επιτροπής στο οικείο Ειρηνοδικείο, Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 15
Διαγραφή των Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο

1.    Η διοίκηση, μετά από εισήγηση του Τμήματος Μητρώου και σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διαγράφει οριστικά από μέλος του Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας κάθε νομικό πρόσωπο στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι α) το μέλος του Μητρώου ή τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό, χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 10 του Ν. 4019/2011 με σκοπό να αποκομίσουν για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων παράνομο περιουσιακό όφελος, β) το μέλος του Μητρώου παραβιάζει συστηματικά τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια του ίδιου νόμου, και γ) το νομικό πρόσωπο, παρά την επιβολή του μέτρου της προσωρινής διαγραφής από το Μητρώο, εξακολουθεί να παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4019/2011.
2.
    Κάθε Κοιν.Σ.Επ. μέλος του Μητρώου διαγράφεται από αυτό, στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μελών της αποφασίσει τη λύση του νομικού προσώπου. Η λύση του νομικού προσώπου και κατ΄ επέκταση η διαγραφή του από το Μητρώο επέρχεται επίσης υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που α) τα μέλη του μειωθούν κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζει κατά περίπτωση ο Ν. 4019/2011, β) υπάρξει τελεσίδικη απόφαση του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του Ν. 4019/2011, οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο, γ) λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό του και δεν αποφασιστεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του και δ) κηρυχθεί σε πτώχευση.
3.
    Για τη διαδικασία διαγραφής των Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας απαιτούνται:
α) Η Κοιν.Σ.Επ. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόφασης διαγραφής, οφείλει να εισέλθει στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου, να συμπληρώσει και να υποβάλει την αίτηση διαγραφής. Ακολούθως εκτυπώνει την αίτηση διαγραφής και την υποβάλει σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Μητρώου επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 16.
β) Το Τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου του αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υπο. βαλλόμενης αίτησης, γίνεται απόρριψη του αιτήματος και ενημέρωση της Κοιν.Σ.Επ. για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη ουσιώδης αποκλίσεις, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και σε έγκριση του αιτήματος.
γ) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Με την έγκριση του αιτήματος διαγραφής, η ηλεκτρονική βάση παράγει αυτόματα τη Βεβαίωση Διαγραφής, ενώ ταυτόχρονα καταχωρείται στο Μητρώο σήμανση ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Το Τμήμα Μητρώου αφού εκτυπώσει τη Βεβαίωση Διαγραφής, την υπογράφει, τη σφραγίζει και στη συνέχεια την αναρτά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
4.
    Στην περίπτωση που η διαγραφή από το Μητρώο γίνεται με πρωτοβουλία της διοίκησης, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει την επιχείρηση και την καλεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να υποβάλει αίτηση διαγραφής από το Μητρώο κατά τα ανωτέρω και πρακτικό Γενικής Συνέλευσης από το οποίο προκύπτει η θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, καθώς και ο διορισμός εκκαθαριστών στην περίπτωση που η εκκαθάριση δε διενεργηθεί από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Στην περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει χωρίς να υποβληθεί η αίτηση διαγραφής, το Τμήμα Μητρώου εισέρχεται στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου και συμπληρώνει την αίτηση διαγραφής καταχωρώντας τα στοιχεία της σχετικής με τη διαγραφή απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο κοινοποιείται με ευθύνη το Τμήμα Μητρώου τήρησης του Μητρώου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Άρθρο 16
Στοιχεία καταχώρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά λόγω διαγραφής Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο

1.    Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο στην περίπτωση διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ. είναι:
α) Στοιχεία Απόφασης Διαγραφής: Αριθμός και Ημερομηνία Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης ή Αριθμός Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία Απόφασης Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αιτία Διαγραφής, Ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης
β) Στοιχεία Εκκαθαριστών: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ιδιότητα/Θέση στη Διοικούσα Επιτροπή, Διεύθυνση Κατοικίας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό
Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.),

2.    Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την διαγραφή των Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο είναι Αίτηση Διαγραφής (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων) και Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης για την λύση του νομικού προσώπου και τον ορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συμμετοχή στο Μητρώο

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4019/11, αλλά και όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, κάθε Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να ενημερώνει το τμήμα Μητρώου σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού ή αλλαγής της σύνθεσης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
2.
    Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο τμήμα Μητρώου στοιχεία για την λειτουργία τους, από τα οποία να τεκμηριώνεται η πλήρωση των κριτηρίων εγγραφής τους. Συγκεκριμένα οφείλουν να υποβάλουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων που θα αναπτύξουν, καθώς και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους.
3.
    Για την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού απαιτείται:
α) Η επιχείρηση εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τον ισολογισμό και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του νέου έτους, οφείλει να εισέλθει στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου για να συμπληρώσει την αίτηση καταχώρισης στοιχείων του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού. Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης, προβαίνει σε ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος εκτύπωση και αποστολή του στο τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 18. Σε περίπτωση που η πρώτη Διαχειριστική Χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη, η Κοιν.Σ.Επ. υποβάλει εντός του πρώτου τετραμήνου του επόμενου από την εγγραφής της έτους, όσα από τα στοιχεία του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω είναι διαθέσιμα, χωρίς να απαιτείται η έγκριση του προγραμματισμού και του απολογισμού από τη Γενική Συνέλευση.
β) Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου του αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί.
4.
    Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, γίνεται απόρριψη του αιτήματος και ενημέρωση της Κοιν.Σ.Επ. για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη ουσιώδεις αποκλίσεις, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και σε έγκριση του αιτήματος.
5.
    Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν τεκμηριώνεται η εκπλήρωση των κριτηρίων εγγραφής, το τμήμα Μητρώου ενημερώνει σχετικά την Κοιν.Σ.Επ. και την καλεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να υποβάλει πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχειά. Αν από τα νέα στοιχεία δεν προκύπτει η εκπλήρωση των κριτηρίων εγγραφής, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του διατάσσει την οριστική διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μητρώου.
6.
    Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, προκύπτει ότι η Κοιν.Σ.Επ. παραμένει σε αδράνεια για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις, το τμήμα Μητρώου εισηγείται αρμοδίως στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος με απόφαση του διατάσσει την οριστική διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο.
7.
    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με τα ανωτέρω το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Με την έγκριση του αιτήματος η ηλεκτρονική βάση παράγει αυτόματα το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου. Το τμήμα Μητρώου, αφού εκτυπώσει το Πιστοποιητικό, το υπογράφει, το σφραγίζει και στη συνέχεια το αναρτά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Άρθρο 18
Στοιχεία καταχώρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

1.    Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου, κατά την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, είναι:
α) Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων – Προβλέψεις:
Ετήσιο Σχέδιο Δράσης – Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων, Δράσεις προώθησης της απασχόλησης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, Δράσεις προώθησης της συλλογικότητας και εξυπηρέτησης του συλλογικού οφέλους, Δράσεις προώθησης της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, Αριθμός εργαζομένων που πρόκειται να απασχοληθούν (ΕΜΕ), Αριθμός εργαζομένων που πρόκειται να απασχοληθούν και θα ανήκει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΕΜΕ), Προβλεπόμενος Κύκλος Εργασιών, ΚΑΔ στον οποίο θα αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα έσοδα, Προβλεπόμενα Καθαρά Κέρδη, Τρόπος Διανομής Κερδών, Αξία Παγίων που πρόκειται να αποκτηθούν, Δάνεια που πρόκειται να ληφθούν
β) Απολογισμός Δραστηριοτήτων: Απολογισμός Υλοποίησης Ετησίου Σχεδίου Δράσης του προηγούμενου έτους, Δράσεις προώθησης της απασχόλησης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, Δράσεις προώθησης της συλλογικότητας και εξυπηρέτησης του συλλογικού οφέλους, Δράσεις προώθησης της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, Αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους (ΕΜΕ), Αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους που ανήκει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΕΜΕ), Κύκλος Εργασιών, ΚΑΔ στον οποίο
αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα έσοδα, Δευτερεύοντες ενεργοί ΚΑΔ, Καθαρά Κέρδη, Τρόπος Διανομής Κερδών, Αξία Παγίων που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, Δάνεια, Επιχορηγήσεις (φορέας επιχορήγησης, τίτλος πράξης, Π/Υ, ποσό που αναλογεί στην επιχείρηση, ύψος επιχορήγησης, σκοπός χρηματοδότησης), Λοιπές
Πηγές Χρηματοδότησης (χορηγίες, δωρεές κ.τ.λ.)
2.
    Κατά την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού των Κοιν.Σ.Επ. απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) αίτηση Καταχώρησης Στοιχείων Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού,
β) Αντίγραφο Πρακτικού της Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών,
γ) Αντίγραφο του Ισολογισμού,
δ) Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7) και αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία εργαζομένων που τη συνοδεύει ή Αντίγραφο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων του ΙΚΑ των τεσσάρων τριμήνων του προηγούμενου έτους,
ε) Πίνακα Προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (μόνο για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης), στ) Δικαιολογητικά για τους εργαζόμενους που αφορά ο απολογισμός
και προσελήφθησαν εντός του έτους, από τα οποία θα προκύπτει ότι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (μόνο για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης).
3.
    Ειδικά για το πρώτο έτος της εγγραφής της Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο, η την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού συνοδεύεται από την απαιτούμενη, ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας, Άδεια Λειτουργίας ή στοιχεία που αποδεικνύουν την υποβολή αιτήματος για την έκδοση αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ . ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

Άρθρο 19
Εγγραφή των Κοι.Σ.Π.Ε. στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας


1.
    Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/99 εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Ένταξης», χωρίς να απαιτείται η πλήρωση κάποιου κριτηρίου, όπως ρητά ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4019/2011.
2.
    Ο υποψήφιος Κοι.Σ.Π.Ε. οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή αίτηση εγγραφής, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 21.
3.
    Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φυσικού φακέλου του αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, χωρίς να προβαίνει σε περαιτέρω έλεγχο, καθώς οι Κοι.Σ.Π.Ε. εγγράφονται στο Μητρώο, βάσει του άρθρου 2 παρ. 2α του Ν. 4019/2011. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις, που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται ο Κοι. Σ.Π.Ε. για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν αποκλίσεις ήσσονος σημασίας (όπως π.χ. αναγραμματισμός), η υπηρεσία προβαίνει σε διόρθωσή τους και στην έγκριση του αιτήματος.
4.
    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος και παράγεται αυτόματα από την ηλεκτρονική βάση ο αριθμός Μητρώου της Επιχείρησης και η Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από το τμήμα Μητρώου και στη συνέχεια αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση. Η Βεβαίωση Εγγραφής ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετησίου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 34.

Άρθρο 20
Στοιχεία Καταχώρησης στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Κατά την εγγραφή των Κοι.Σ.Π.Ε. στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας καταχωρούνται τα εξής στοιχεία:
α) Στοιχεία Ταυτότητας: Επωνυμία Επιχείρησης, Διακριτικός Τίτλος, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Στοιχεία Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Σκοπιμότητας, Έτος Ίδρυσης, Αριθ.
μός Μελών, Αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους (ΕΜΕ), Αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους που ανήκει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΕΜΕ), καταστατικός Σκοπός, Αντικείμενο Δραστηριότητας, ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας.
β) Στοιχεία Έδρας: Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, ΔημοτικΔιαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας/ΤΘ, Τηλέφωνο Επικοινωνίας,
Fax Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e.mail), Διεύθυνση Ιστοσελίδας (website).
γ) Στοιχεία Μελών του Φορέα (Προαιρετικά).
αα) Φυσικά Πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.,Διεύθυνση Κατοικία (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, Αριθμός προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, Ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφονται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
ββ) Νομικά Πρόσωπα: Επωνυμία, Νομική Μορφή, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Έδρα (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός υπο.χρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, Αριθμός προαιρετικών συνεταιριστικώνμερίδων, Έτος Ίδρυσης, καταστατικός Σκοπός, Αντικείμενο Δραστηριότητας – ΚΑΔ, Συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφονται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
δ) Στοιχεία Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ιδιότητα/Θέση στο Εποπτικό Συμβούλιο, Διεύθυνση Κατοικίας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφονται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
ε) Διάρκεια Θητείας του Εποπτικού Συμβουλίου: Ημερομηνία λήξης θητείας του Εποπτικού Συμβουλίου.
στ) Στοιχεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ιδιότητα/Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, Διεύθυνση Κατοικίας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφονται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
ζ) Διάρκεια Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου: Ημερομηνία λήξης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
η) Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης – Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων.

Άρθρο 21
Δικαιολογητικά Εγγραφής των Κοι.Σ.Π.Ε

Τα δικαιολογητικά που υποβάλουν οι Κοι.Σ.Π.Ε. για την εγγραφή τους στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι: Αίτηση Εγγραφής, καταστατικό Σύστασης και τροποποιήσεις αυτού, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα του Ειρηνοδικείου, πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Εποπτικού και Διοικητικού Συμβούλιου, πρακτικό συγκρότησης αυτών σε σώμα, Αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης των πρακτικών στο Ειρηνοδικείο, Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας, Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7) και αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία εργαζομένων για τη χρήση που προηγείται του έτους εγγραφής, Άδεια Λειτουργίας ή Βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής από αυτή.

Άρθρο 22
Τροποποίηση Στοιχείων των Κοι.Σ.Π.Ε.

1.    Τα στοιχεία του Μητρώου τροποποιούνται με ευθύνη των Κοι.Σ.Π.Ε. όταν τροποποιούνται τα στοιχεία του καταστατικού, ή αλλάζει η σύνθεση των μελών του Κοι.Σ.Π.Ε. (στην περίπτωση που η επιχείρηση κατά την εγγραφή της έχει επιλέξει να καταχωρήσει τα στοιχεία των μελών της) ή αλλάζει η σύνθεση των μελών των Οργάνων Διοίκησης.
2.
    Η τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού επιφέρει αλλαγή των στοιχείων του Μητρώου στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:
α) Αλλαγή της Επωνυμίας
β) Αλλαγή της Έδρας
γ) Τροποποίηση των σκοπών και του αντικειμένου δραστηριότητας
3.
    Ο Κοι.Σ.Π.Ε., εντός προθεσμίας τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της τροποποίησης του καταστατικού στο Μητρώο του Ειρηνοδικείου, υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού με τα νέα στοιχεία του καταστατικού και την αποστέλλει έντυπα στο τμήμα Μητρώου, με την επισύναψη των δικαιολογητικών του άρθρου 24.
4.
    Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του έντυπου αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις, που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται ο Κοι.Σ.Π.Ε. για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη σημαντικές αποκλίσεις π.χ. αναγραμματισμός, η υπηρεσία προβαίνει σε διόρθωσή τους και στην έγκριση του αιτήματος.
5.
    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Με την έγκριση του αιτήματος η ηλεκτρονική βάση παράγει τη Βεβαίωση Καταχώρησης Τροποποίησης καταστατικού, η οποία αφού υπογραφεί και σφραγιστεί αρμοδίως, αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση και είναι διαθέσιμη προς χρήση από τον Κοι.Σ.Π.Ε.

Άρθρο 23
Στοιχεία Καταχώρησης Τροποποίησης του καταστατικού

Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού των Κοι.Σ.Π.Ε., τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου είναι τα ακόλουθα:
α) Στοιχεία Νέας Ταυτότητας: Επωνυμία Επιχείρησης, Διακριτικός Τίτλος, Δ.Ο.Υ.
β) Στοιχεία Νέου καταστατικού Σκοπού: καταστατικός Σκοπός, Αντικείμενο Δραστηριότητας, ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας/σες δραστηριότητας.
γ) Στοιχεία Νέας Έδρας: Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας/ΤΘ, Τηλέφωνο Επικοινωνίας,
Fax Επικοινωνίας.
δ) Στοιχεία Καταχώρησης Τροποποίησης: Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία καταχώρισης στο Ειρηνοδικείο, Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της
σχετικής Δήλωσης Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 24
Δικαιολογητικά Τροποποίησης του καταστατικού

Για τη δήλωση τροποποίησης στοιχείων του καταστατικού των Κοι.Σ.Π.Ε. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Αίτηση Καταχώρησης Τροποποίησης καταστατικού, Τροποποιημένο καταστατικό με θεώρηση του Ειρηνοδικείου, Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 25
Αλλαγή Μελών των Κοι.Σ.Π.Ε.

1.    Η ενημέρωση του Μητρώου για την αλλαγή των μελών του Κοι.Σ.Π.Ε. πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση που κατά την εγγραφή του έχει επιλέξει να καταχωρήσει τα στοιχεία των μελών του.
2.
    Ο Κοι.Σ.Π.Ε., εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αλλαγής των μελών, πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση καταχώρισης νέας σύνθεσης μελών με τα στοιχεία του νέου μέλους στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου και να διαγράψει τα στοιχεία του μέλους που αποχώρησε ή διεγράφη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης, προβαίνει σε ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος και αποστολή αυτού στο τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 27.
3.
    Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου του έντυπου αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί.
4.
    Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις, που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, το τμήμα Μητρώου απορρίπτει το αίτημα και ενημερώνει τον Κοι.Σ.Π.Ε. για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη ουσιώδεις αποκλίσεις π.χ. αναγραμματισμός, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και σε έγκριση του αιτήματος.
5.
    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το τμήμα Μητρώου εγκρίνει το ηλεκτρονικό αίτημα. Η ηλεκτρονική βάση παράγει τη Βεβαίωση Καταχώρησης Νέας Σύνθεσης Μελών, η οποία αφού υπογραφεί και σφραγιστεί αρμοδίως, αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση και είναι διαθέσιμη προς χρήση από τον Κοι.Σ.Π.Ε.

Άρθρο 26
Στοιχεία Καταχώρησης Αλλαγής Μελών των Κοι.Σ.Π.Ε.

1.    Σε περίπτωση αλλαγής των μελών των Κοι.Σ.Π.Ε., τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου είναι:
α) Φυσικά Πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Κατοικίας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.), Αριθμός υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, Αριθμός προ. αιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, Ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφεται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
β) Νομικά Πρόσωπα: Επωνυμία, Νομική Μορφή, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Έδρας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, Αριθμός προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, Έτος Ίδρυσης, καταστατικός Σκοπός, Αντικείμενο Δραστηριότητας – ΚΑΔ, Συμμετοχή σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (αν ναι, αναγράφεται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).

Άρθρο 27
Δικαιολογητικά Αλλαγής Μελών των Κοι.Σ.Π.Ε.

Για τη δήλωση αλλαγής των μελών των Κοι.Σ.Πε. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Αίτηση Καταχώρησης Νέας Σύνθεσης Μελών (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης, το οποίο αποφάσισε την έγκριση μεταβίβασης της εταιρικής μερίδας και την είσοδο νέου μέλους, ή Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία αποφάσισε τη διαγραφή του μέλους, Επικυρωμένο αντίγραφο της σελίδας του Βιβλίου «Μητρώο Μελών του Συνεταιρισμού», στην οποία καταχωρίστηκαν τα στοιχεία του νέου μέλους.

Άρθρο 28
Αλλαγή Μελών των Οργάνων Διοίκησης

1.    Ο Κοι.Σ.Π.Ε., εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και αφού έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία δήλωσης της νέας σύνθεσης του Οργάνου Διοίκησης στο οικείο Ειρηνοδικείο και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης νέου οργάνου διοίκησης, συμπληρώνοντας τα στοιχεία των νέων μελών του Οργάνου Διοίκησης και διαγράφοντας τα στοιχεία των μελών που αποχώρησαν. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης, υποβάλει ηλεκτρονικά και έντυπα το αίτημα στο τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 30.
2.
    Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του έντυπου αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται ο Κοι.Σ.Π.Ε. για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη ουσιώδεις αποκλίσεις π.χ. αναγραμματισμός, η υπηρεσία προβαίνει σε διόρθωσή τους και σε έγκριση του αιτήματος.
3.
    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το τμήμα Μητρώου εγκρίνει το ηλεκτρονικό αίτημα. Με την έγκριση του αιτήματος παράγεται η ηλεκτρονική Βεβαίωση Καταχώρησης Νέου Οργάνου Διοίκησης, η οποία αφού υπογραφεί και σφραγιστεί αρμοδίως, αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση και είναι διαθέσιμη προς χρήση από τον Κοι.Σ.Π.Ε.

Άρθρο 29
Στοιχεία Καταχώρησης Αλλαγής Μελών των Οργάνων Διοίκησης

1.    Σε περίπτωση αλλαγής των μελών του Εποπτικού ή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου είναι:
α) Στοιχεία Μελών Νέου Εποπτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ιδιότητα/Θέση στο Όργανο Διοίκησης, Διεύθυνση Κατοικίας (Περιφε.ρειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφεται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
β) Διάρκεια Θητείας του Οργάνου Διοίκησης: Ημερομηνία λήξης θητείας του Οργάνου Διοίκησης.

Άρθρο 30
Δικαιολογητικά Αλλαγής Μελών των Οργάνων Διοίκησης

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση αλλαγής της σύνθεσης των μελών του Εποπτικού ή του Διοικητικού Συμβουλίου των Κοι.Σ.Π.Ε. είναι: Αίτηση Καταχώρησης Νέου Οργάνου Διοίκησης (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών από το οποίο θα προκύπτει η εκλογή των νέων μελών του Οργάνου Διοίκησης, ή Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης, από το οποίο θα προκύπτει η αντικατάσταση μέλους του, Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης, από το οποίο θα προκύπτει η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του, Αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης της νέας σύνθεσης των μελών του Οργάνου Διοίκησης στο οικείο
Ειρηνοδικείο, Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 31
Διαγραφή των Κοι.Σ.Π.Ε. από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

1.    Η διαγραφή των Κοι.Σ.Π.Ε από το Μητρώο δεν συνεπάγεται τη λύση και εκκαθάριση του νομικού προσώπου, όπως ισχύει στις Κοιν.Σ.Επ. Κατά συνέπεια σε περίπτωση διαγραφής των Κοι.Σ.Π.Ε. από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, είτε κατόπιν απόφασης της διοίκησης είτε κατόπιν απόφασης του Οργάνου Διοίκησης τους, δεν επέρχονται έννομες συνέπειες για την νομική τους προσωπικότητα.
2.
    Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κατόπιν εισήγησης του τμήματος Μητρώου, δύναται να διαγραφεί οριστικά Κοι.Σ.Πε. από μέλος του Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις εξής περιπτώσεις:
α) αν διαπιστωθεί ότι ο Κοι.Σ.Πε..μέλος του Μητρώου ή τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτόν χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 10 του Ν. 4019/2011 με σκοπό να αποκομίσουν για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων παράνομο περιουσιακό όφελος,
β) αν διαπιστωθεί ότι ο Κοι.Σ.Πε. μέλος του Μητρώου, παραβιάζει συστηματικά τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, που έχουν
εκδοθεί στα πλαίσια του ίδιου νόμου,
γ) αν διαπιστωθεί ότι ο Κοι.Σ.Πε., παρά την επιβολή του μέτρου της προσωρινής διαγραφής από το Μη.τρώο, εξακολουθεί να παραβιάζει τις διατάξεις του
Ν. 4019/2011.
3.
    Κάθε Κοι.Σ.Π.Ε.μέλος του Μητρώου διαγράφεται από αυτό, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μελών του αποφασίσει τη λύση του νομικού προσώπου. Η λύση του νομικού προσώπου και κατ΄ επέκταση η διαγραφή του από το Μητρώο επέρχεται επίσης υποχρεωτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν τα μέλη του μειωθούν κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζει κατά περίπτωση ο Ν. 2716/1999.
β) αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό του και δεν αποφασιστεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της
διάρκειάς του.
γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
4.
    Τα στοιχεία Καταχώρησης Μεταβολής που συμπληρώνει ο Κοι.Σ.Πε. είναι ο Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία καταχώρισης στο Ειρηνοδικείο και ο Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της σχετικής Δήλωσης Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 32
Διαδικασία Διαγραφής των Κοι.Σ.Π.Ε. από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

1.    Σε περίπτωση που η διαγραφή από το Μητρώο γίνεται με πρωτοβουλία της διοίκησης, το τμήμα Μητρώου συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση διαγραφής, καταχωρώντας τα στοιχεία της σχετικής με τη διαγραφή απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η διαδικασία ολοκληρώνεται, χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια.
2.
    Σε περίπτωση διαγραφής του Κοι.Σ.Πε. κατόπιν απόφασης του Οργάνου Διοίκησής του, ο Κοι.Σ.Π.Ε. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών από την ημερομηνία της απόφασης διαγραφής, οφείλει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά και να υποβάλει την αίτηση διαγραφής. Ακολούθως την υποβάλει και σε έντυπη μορφή στο τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 33.
3.
    Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του έντυπου αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις, που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται ο Κοι.Σ.Π.Ε για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη ουσιώδεις αποκλίσεις, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και σε έγκριση του αιτήματος.
4.
    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το τμήμα Μητρώου εγκρίνει το ηλεκτρονικό αίτημα. Με την έγκριση του αιτήματος διαγραφής, παράγεται αυτόματα από την ηλεκτρονική βάση η Βεβαίωση Διαγραφής και ταυτόχρονα χαρακτηρίζει τον Κοι.Σ.Π.Ε ως διαγεγραμμένο. Το τμήμα Μητρώου, υπογράφει τη Βεβαίωση Διαγραφής, τη σφραγίζει και στη συνέχεια την αναρτά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
5.
    Η απόφαση διαγραφής του Κοι.Σ.Π.Ε. από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας κοινοποιείται με ευθύνη του τμήματος Μητρώου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Άρθρο 33
Στοιχεία Καταχώρησης και δικαιολογητικά διαγραφής των Κοι. Σ. Π.Ε. από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

1.    Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο στην περίπτωση διαγραφής των Κοι. Σ.Π.Ε. είναι: αριθμός και ημερομηνία Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης ή αριθμός και ημερομηνία Πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης ή αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αιτία διαγραφής.
2.
    Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στο Μητρώο για τη διαγραφή των Κοι.Σ.Πε. είναι: αίτηση διαγραφής (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφάσισε την λύση του νομικού προσώπου και τον ορισμό εκκαθαριστών, ή επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης, από το οποίο θα προκύπτει η απόφαση διαγραφής από το Μητρώο.

Άρθρο 34
Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συμμετοχή των Κοι.Σ.Πε. στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

1.    Κάθε Κοι.Σ.Π.Ε., εφόσον εγγράφεται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, υποχρεούται να ενημερώνει το τμήμα Μητρώου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Τροποποίηση του καταστατικού.
β) Αλλαγή των μελών της επιχείρησης, στην περίπτωση που κατά την εγγραφή στο Μητρώο έχει επιλέξει να καταχωρήσει τα στοιχεία των μελών της.
γ) Αλλαγή της σύνθεσης των μελών των Οργάνων Διοίκησης.
2.
    Οι Κοι.Σ.Π.Ε., κατ’ αναλογία των υποχρεώσεων των Κοιν.Σ.Επ. και με δεδομένο ότι εξομοιώνονται με αυτές ως προς τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4019/2011, υποχρεούνται σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο τμήμα Μητρώου το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων τους, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων που θα αναπτύξουν, καθώς και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων τους του προηγούμενου έτους.
3.
    Κάθε Κοι.Σ.Πε. εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τον ισολογισμό και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του νέου έτους, οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης στοιχείων του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού. Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης, και στη συνέχεια να την αποστείλει στο τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 36.
4.
    Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του έντυπου αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί.
5.
    Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται ο Κοι.Σ.Π.Ε. για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη ουσιώδης αποκλίσεις, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και σε έγκριση του αιτήματος.
6.
    Στην περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, προκύπτει ότι ο Κοι.Σ.Π.Ε. παραμένει σε αδράνεια για δύο συνεχόμενες Διαχειριστικές Χρήσεις, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του διατάσσει την οριστική διαγραφή του Κοι.Σ.Π.Ε. από το Μητρώο κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μητρώου.
7.
    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το τμήμα Μητρώου εγκρίνει το ηλεκτρονικό αίτημα. Με την έγκριση του αιτήματος, παράγεται από την ηλεκτρονική βάση αυτόματα το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου. Η υπηρεσία του Μητρώου αφού εκτυπώσει το Πιστοποιητικό, το υπογράφει και το σφραγίζει αρμοδίως και στη συνέχεια το αναρτά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Άρθρο 35
Στοιχεία Καταχώρησης Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού των Κοι.Σ.Πε.

1.    Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου, κατά την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, είναι τα ακόλουθα:
α) Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων – Προβλέψεις: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης – Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων, δράσεις προώθησης της απασχόλησης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, δράσεις προώθησης της συλλογικότητας και εξυπηρέτησης του συλλογικού οφέλους, δράσεις προώθησης της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, αριθμός εργαζο.
μένων που πρόκειται να απασχοληθούν (ΕΜΕ), αριθμός εργαζομένων που πρόκειται να απασχοληθούν και θα ανήκει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΕΜΕ), προβλεπόμενος κύκλος εργασιών, ΚΑΔ στον οποίο θα αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα έσοδα, προβλεπόμενα καθαρά κέρδη, τρόπος διανομής κερδών, αξία παγίων που πρόκειται να αποκτηθούν, δάνεια που πρόκειται να ληφθούν.
β) Απολογισμός Δραστηριοτήτων: απολογισμός υλοποίησης ετησίου σχεδίου δράσης του προηγούμενου έτους, δράσεις προώθησης της απασχόλησης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, δράσεις προώθησης της συλλογικότητας και εξυπηρέτησης του συλλογικού οφέλους, δράσεις προώθησης της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους (ΕΜΕ), αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους που ανήκει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΕΜΕ), κύκλος εργασιών, ΚΑΔ στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα έσοδα, δευτερεύοντες ενεργοί ΚΑΔ, καθαρά κέρδη, τρόπος διανομής κερδών, αξία παγίων που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο
έτος, δάνεια, επιχορηγήσεις (φορέας επιχορήγησης, τίτλος πράξης, Π/Υ, ποσό που αναλογεί στον Κοι.Σ.Π.Ε., ύψος επιχορήγησης, σκοπός χρηματοδότησης), λοιπές πηγές χρηματοδότησης (χορηγίες, δωρεές κ.τ.λ.).

Άρθρο 36
Δικαιολογητικά Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού των Κοιν.Σ.Επ. είναι τα ακόλουθα:
α) Αίτηση Καταχώρησης Στοιχείων Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την
ηλεκτρονική βάση δεδομένων).
β) Αντίγραφο Πρακτικού της Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών.
γ) Αντίγραφο του Ισολογισμού.
δ) Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7) και τον αναλυτικό πίνακα με τα στοιχεία εργαζομένων που συνοδεύει αυτή ή αντίγραφο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων του ΙΚΑ των τεσσάρων τριμήνων του προηγούμενου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ . ΕΓΓΡΑΦΗ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 37
Κριτήρια Ένταξης στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας

1.    Οι υφιστάμενες νομικές μορφές που επιθυμούν να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4019/2011, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
α) να έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό τους την κοινωνική ωφέλεια, μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Να αναπτύσσουν δηλαδή δραστηριότητες για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) και να προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
β) να αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου. Να επενδύουν δηλαδή στην αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και όχι στη συσσώρευση κεφαλαίου.
γ) να εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, όπως αυτό εκφράζεται από την αρχή ένα πρόσωπο – μια ψήφος.
δ) να έχουν αυτονομία στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, δηλαδή τα όργανα διοίκησης στο σύνολό τους ή τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους να απαρτίζονται από μέλη του νομικού προσώπου.
ε) να προβλέπουν τη χρησιμοποίηση των κερδών τους για τους καταστατικούς σκοπούς τους και δευτερευόντως τη δυνατότητα περιορισμένης έκτασης διανομής
των κερδών αυτών,
στ) να λειτουργούν με βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, να προάγουν δηλαδή με τη δράση τους την προστασία του περιβάλλοντος και σε κάθε περίπτωση να μην αναπτύσσουν δραστηριότητες που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
ζ) οι δραστηριότητές τους να εντάσσονται αποκλειστικά σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011
η) να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους τουλάχιστον επί μια τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο. Κάθε υφιστάμενη νομική οντότητα προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, πλέον της πλήρωσης των κριτηρίων που αφορούν στους καταστατικούς σκοπούς και τον τρόπο διοίκησης, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι τουλάχιστον για μια τριετία έχει αναπτύξει δραστηριότητες, που εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011.

Για την τεκμηρίωση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην κοινωνική οικονομία, ο υποψήφιος φορέας πρέπει να προσκομίσει συνοπτικά στοιχεία για τις δράσεις που υλοποίησε την τελευταία τριετία, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό υλικό, όπως συμβάσεις έργων, χορηγίες, φορολογικά στοιχεία που εξέδωσε ή έλαβε στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων, φωτογραφικό υλικό κ.τ.λ.

Άρθρο 38
Εγγραφή στο Μητρώο των Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας

1.    Κάθε φορέας αυτής της κατηγορίας οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής, και στη συνέχεια να την υποβάλει σε έντυπη μορφή, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 40.
2.
    Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του έντυπου αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Εξετάζει αν από το υποβαλλόμενα στοιχεία τεκμηριώνεται η κατ΄ ελάχιστο τριετής ανάπτυξη δραστηριοτήτων του φορέα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.
3.
    Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις, που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος φορέας για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν δευτερεύουσες αποκλίσεις π.χ. αναγραμματισμός, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και σε έγκριση του αιτήματος.
4.
    Σε περίπτωση που από τα υποβληθέντα στοιχεία δεν τεκμηριώνεται η τριετής άσκηση δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην κοινωνική οικονομία, το τμήμα Μητρώου μέσω ηλεκτρονικού ή έντυπου ταχυδρομείου, ζητά από τον φορέα να προσκομίσει πρόσθετα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Αν η συγκεκριμένη προθεσμία παρέλθει χωρίς να προσκομισθούν πρόσθετα στοιχεία, ή τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι ελλιπή, το τμήμα Μητρώου απορρίπτει το αίτημα διατυπώνοντας αιτιολογημένη γνώμη ως προς τα κριτήρια που δεν πληρούνται.
5.
    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Με την έγκριση του αιτήματος παράγεται αυτόματα από την ηλεκτρονική βάση ο αριθμός Μητρώου του φορέα και η Βεβαίωση Εγγραφής στο ειδικό Μητρώο. Η Βεβαίωση υπογράφεται και σφραγίζεται αρμοδίως από το τμήμα Μητρώου και στη συνέχεια αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση.
6.
    Η Βεβαίωση Εγγραφής ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετησίου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 55.
7.
    Η διαδικασία για την εγγραφή των άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στο Ειδικό Μητρώο συντελείται σε ένα στάδιο.

Άρθρο 39
Στοιχεία Καταχώρησης στο Ειδικό Μητρώο

1.    Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο κατά την εγγραφή των άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας περιλαμβάνονται στα προτυποποιημένα έγγραφα και αναλυτικά και είναι τα ακόλουθα:
α) Στοιχεία Ταυτότητας: Επωνυμία Επιχείρησης, Νομική Μορφή, Διακριτικός Τίτλος, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Έτος Ίδρυσης, Αριθμός Μελών, Αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους (ΕΜΕ), καταστατικός Σκοπός, Αντικείμενο Δραστηριότητας, ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας/σες δραστηριότητας.
β) Στοιχεία Έδρας: Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας/ΤΘ, Τηλέφωνο Επικοινωνίας,
Fax Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e.mail), Διεύθυνση  Ιστοσελίδας (web site).
γ) Στοιχεία Μελών του Φορέα (Προαιρετικά):
αα) Φυσικά Πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Κατοικίας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός Συνεταιριστικών ή Εταιρικών Μερίδων, Ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφεται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
ββ) Νομικά Πρόσωπα: Επωνυμία, Νομική Μορφή, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Έδρας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός Συνεταιριστικών ή Εταιρικών Μερίδων, Έτος ίδρυσης, καταστατικός Σκοπός, Αντικείμενο Δραστηριότητας – ΚΑΔ, Συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφεται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
δ) Στοιχεία Μελών του Οργάνου Διοίκησης: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ιδιότητα/Θέση στο Όργανο Διοίκησης, Διεύθυνση Κατοικίας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός Συνεταιριστικών ή Εταιρικών Μερίδων, Ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφεται επωνυμία, ΑΦΜ
και Δ.Ο.Υ.).
ε) Διάρκεια Θητείας του Οργάνου Διοίκησης: Ημερομηνία λήξης θητείας του Οργάνου Διοίκησης.
ζ) Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης – Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων.

Άρθρο 40
Δικαιολογητικά εγγραφής των Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας

Για την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση Εγγραφής (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων),
β) καταστατικό Σύστασης,
γ) τροποποιήσεις του καταστατικού,
δ) Βεβαίωση για τις τροποποιήσεις του καταστατικού από αρμόδια υπηρεσία,
ε) πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Οργάνου Διοίκησης,
στ) πρακτικό συγκρότησης του Οργάνου Διοίκησης σε σώμα,
ζ) Αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης των πρακτικών στην αρμόδια υπηρεσία,
η) Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας,
θ) Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7) και αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία εργαζομένων που συνοδεύει αυτή για τη χρήση που προηγείται του έτους εγγραφής,
ι) Άδεια Λειτουργίας ή Βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής από αυτή,
ια) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την τριετή άσκηση δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην κοινωνική οικονομία και συγκεκριμένα πίνακα με συνοπτικά στοιχεία για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό υλικό, όπως συμβάσεις έργων, χορηγίες, φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων, φωτογραφικό υλικό κ.τ.λ.

Άρθρο 41
Τροποποίηση Στοιχείων των Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας

Τα στοιχεία του Μητρώου τροποποιούνται με ευθύνη του εγγεγραμμένου μέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού,
β) αλλαγή της σύνθεσης των μελών του φορέα μόνο στην περίπτωση που κατά την εγγραφή έχει επιλέξει να καταχωρήσει τα στοιχεία των μελών του, και
γ) αλλαγή των μελών του Οργάνου Διοίκησης.

Άρθρο 42
Τροποποίηση του καταστατικού

1.    Η τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού επιφέρει αλλαγή των στοιχείων του Μητρώου στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:
α) Αλλαγή της Επωνυμίας
β) Αλλαγή της Έδρας
γ) Τροποποίηση των σκοπών και του αντικειμένου δραστηριότητας.
2.
    Η επιχείρηση, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της τροποποίησης του καταστατικού στο Μητρώο του
αρμόδιου Δικαστηρίου ή άλλης δημόσιας αρχής, συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης τροποποίησης του καταστατικού, καταχωρώντας τα νέα στοιχεία του καταστατικού. Με την καταχώριση της αίτησης, υποβάλει ηλεκτρονικά το αίτημα και το αποστέλλει και έντυπα στο τμήμα Μητρώου, με την επισύναψη των δικαιολογητικών του άρθρου 44.
3.
    Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του έντυπου αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις, που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται ο φορέας για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη σημαντικές αποκλίσεις π.χ. αναγραμματισμός, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και σε έγκριση του αιτήματος.
Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά στην τροποποίηση του καταστατικού σκοπού, το τμήμα Μητρώου ελέγχει αν ο νέος σκοπός είναι σύμφωνος με τις διατάξεις Ν. 4019/2011. Σε περίπτωση που ο νέος καταστατικός σκοπός παραβιάζει διατάξεις του Ν. 4019/2011, το αίτημα τροποποίησης απορρίπτεται και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του διατάσσει την οριστική διαγραφή του από το Ειδικό Μητρώο κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μητρώου.
4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Με την έγκριση του αιτήματος η ηλεκτρονική βάση παράγει τη Βεβαίωση Καταχώρησης Τροποποίησης καταστατικού, η οποία αφού υπογραφεί και σφραγιστεί αρμοδίως, αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση και είναι διαθέσιμη προς χρήση από τον φορέα.

Άρθρο 43
Στοιχεία Καταχώρησης Τροποποίησης του καταστατικού

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου στην περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού των άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας είναι:
α) Στοιχεία Νέας Ταυτότητας: επωνυμία επιχείρησης, Διακριτικός Τίτλος, Δ.Ο.Υ., Στοιχεία Νέου καταστατικού Σκοπού, καταστατικός Σκοπός, Αντικείμενο Δραστηριότητας, ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας/σες δραστηριότητας, Στοιχεία Νέας Έδρας, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας/ΤΘ, Τηλέφωνο Επικοινωνίας,
Fax Επικοινωνίας, Στοιχεία Καταχώρησης Τροποποίησης, Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία καταχώρισης της τροποποίησης στο αρμόδιο Δικαστήριο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της σχετικής Δήλωσης Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 44
Δικαιολογητικά Τροποποίησης του καταστατικού

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση τροποποίησης στοιχείων του καταστατικού είναι: Αίτηση Καταχώρησης Τροποποίησης καταστατικού (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), Τροποποιημένο καταστατικό με θεώρηση του αρμόδιου Δικαστηρίου ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας, Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 45
Αλλαγή Μελών των Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας

1.    Η ενημέρωση του Μητρώου για τις αλλαγές των μελών των άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που κατά την εγ. γραφή έχει επιλεγεί η καταχώριση των στοιχείων των μελών τους και αφορά στις περιπτώσεις α) μεταβίβασης της συνεταιριστικής ή εταιρικής μερίδας σε νέο μέλος και αποχώρησης υφιστάμενου μέλους και β) διαγραφής μέλους ή εισόδου νέου μέλους, μέσω της διάθεσης νέας συνεταιριστικής ή εταιρικής μερίδας.
2.
    Ο φορέας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αλλαγής του μέλους, πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στοιχείων με τα στοιχεία του νέου μέλους, όπως στο στάδιο της εγγραφής, και να διαγράψει τα στοιχεία του μέλους που αποχώρησε ή διεγράφη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης, προβαίνει σε ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος και έντυπη αποστολή του στο τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 47.
3.
    Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου του έντυπου αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις, που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, απορρίπτει το αίτημα και ενημερώνει την επιχείρηση για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη ουσιώδεις αποκλίσεις π.χ. αναγραμματισμός, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και σε έγκριση του αιτήματος.
4.
    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος και η ηλεκτρονική βάση παράγει τη Βεβαίωση Καταχώρησης Νέας Σύνθεσης Μελών, η οποία αφού υπογραφεί και σφραγιστεί αρμοδίως, αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση και είναι διαθέσιμη προς χρήση από τον φορέα.

Άρθρο 46
Στοιχεία Καταχώρησης Αλλαγής Μελών του Φορέα

1.    Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου στην περίπτωση αλλαγής των μελών των άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας είναι:
α) Φυσικά Πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Κατοικίας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.), Αριθμός Συνεταιριστικών ήΕταιρικών Μερίδων, Ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφεται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.)
β) Νομικά Πρόσωπα: Επωνυμία, Νομική Μορφή, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Έδρας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός Συνεταιριστικών ή Εταιρικών Μερίδων, Έτος ίδρυσης, καταστατικός Σκοπός, Αντικείμενο Δραστηριότητας – ΚΑΔ, Συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφεται επωνυμία, ΑΦΜ
και Δ.Ο.Υ.)

Άρθρο 47
Δικαιολογητικά Αλλαγής Μελών του Φορέα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση αλλαγής των μελών της επιχείρησης είναι α) η Αίτηση Καταχώρησης Νέας Σύνθεσης Μελών (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), β) Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης, το οποίο αποφάσισε την έγκριση μεταβίβασης της εταιρικής μερίδας και την είσοδο νέου μέλους ή Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία αποφάσισε τη διαγραφή του μέλους, και γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της σελίδας του Βιβλίου «Μητρώο Μελών» ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου στην οποία καταχωρίστηκαν τα στοιχεία του νέου μέλους.

Άρθρο 48
Αλλαγή Μελών των Οργάνων Διοίκησης των άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας

1.    Σε περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης των Οργάνων Διοίκησης τους λόγω λήξης της θητείας τους ή αντικατάστασης μέλους τους, οι φορείς οφείλουν να ενημερώνουν το Μητρώο.
2.
    Ο φορέας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δήλωσης της νέας σύνθεσης του Οργάνου Διοίκησης στο αρμόδιο Δικαστήριο ή άλλη δημόσια υπηρεσίας και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., συμπληρώνει την αίτηση τροποποίησης στοιχείων, καταχωρώντας τα στοιχεία των νέων μελών του Οργάνου Διοίκησης του και δια. γράφοντας τα στοιχεία των μελών που αποχώρησαν. Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης, υποβάλει ηλεκτρονικά το αίτημα και το αποστέλλει έντυπα στο τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 50.
3.
    Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου του έντυπου αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις, που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται ο φορέας για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη ουσιώδεις αποκλίσεις π.χ. αναγραμματισμός, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και στην έγκριση του αιτήματος.
4.
    Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος και ηλεκτρονική βάση του Μητρώου παράγει τη Βεβαίωση Καταχώρησης Νέου Οργάνου Διοίκησης, η οποία αφού υπογραφεί και σφραγιστεί αρμοδίως, αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση και είναι διαθέσιμη προς χρήση από τον φορέα.
Άρθρο 49
Στοιχεία Καταχώρησης Αλλαγής Μελών των Οργάνων Διοίκησης

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου στην περίπτωση αλλαγής των μελών του Οργάνου Διοίκησης είναι:
α) Στοιχεία Μελών Νέου Οργάνου Διοίκησης: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ιδιότητα/Θέση στο Όργανο Διοίκησης, Διεύθυνση Κατοικίας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός Συνεταιριστικών ή Εταιρικών Μερίδων, Ένταξη της Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφεται επωνυμία,
ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
β) Διάρκεια Θητείας του Οργάνου Διοίκησης: Ημερομηνία λήξης θητείας του Οργάνου Διοίκησης.
γ) Στοιχεία Καταχώρησης Μεταβολής; Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία καταχώρισης της αλλαγής στο αρμόδιο Δικαστήριο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της σχετικής Δήλωσης Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 50
Δικαιολογητικά Αλλαγής Μελών των Οργάνων Διοίκησης

Για τη δήλωση αλλαγής των μελών των Οργάνων Διοίκησης των άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας απαιτούνται
α) Αίτηση Καταχώρησης Νέου Οργάνου Διοίκησης (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων),
β) Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών από το οποίο θα προκύπτει η εκλογή των νέων μελών του Οργάνου Διοίκησης ή Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης, από το οποίο θα προκύπτει η αντικατάσταση μέλους του,
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης, από το οποίο θα προκύπτει η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του, δ) Αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης της νέας σύνθεσης του Οργάνου Διοίκησης
στο αρμόδιο Δικαστήριο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, και
ε) Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 51
Διαγραφή των Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας από το Μητρώο

1.    Οι άλλοι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας δύναται να διαγραφούν από μέλη του Μητρώου είτε με απόφαση της διοίκησης είτε με απόφαση του Διοικητικού τους οργάνου.
2.
    Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν εισήγησης του τμήματος Μητρώου και σχετικής απόφασης του Υπουργού, δύναται να διαγράφει οριστικά από μέλος του Ειδικού Μητρώου άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας κάθε νομικό πρόσωπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν διαπιστωθεί ότι το νομικό πρόσωπο μέλος του Μητρώου παραβιάζει συστηματικά τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια του ίδιου νόμου,
β) αν διαπιστωθεί ότι το νομικό πρόσωπο, παρά την επιβολή του μέτρου της προσωρινής διαγραφής από το Μητρώο, εξακολουθεί να παραβιάζει τις διατάξεις
του Ν. 4019/2011.
3.
    Κάθε μέλος του Ειδικού Μητρώου άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας διαγράφεται από αυτό, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μελών του αποφασίσει τη λύση του νομικού προσώπου. Η λύση του νομικού προσώπου και κατ΄ επέκταση η διαγραφή του από το Μητρώο επέρχεται επίσης υποχρεωτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις.
α) αν τα μέλη του μειωθούν κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζει ο νόμος που το διέπει.
β) αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό του και δεν αποφασιστεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της
διάρκειάς του.
γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
4.
    Οι άλλοι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή τους από το Ειδικό Μητρώο και μετά από σχετική απόφαση του Οργάνου Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται απόφαση για λύση του νομικού προσώπου.

Άρθρο 52
Διαδικασία Διαγραφής των Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας.

1.    Ο ενδιαφερόμενος φορέας, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόφασης του για διαγραφή, οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση διαγραφής και να την αποστείλει σε έντυπη μορφή στο τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 55.
2.
    Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του έντυπου αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις, που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται ο φορέας για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη ουσιώδεις αποκλίσεις, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και στην έγκριση του αιτήματος.
3.
    Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος και η ηλεκτρονική βάση παράγει αυτόματα τη Βεβαίωση Διαγραφής, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζει τον φορέα ως διαγεγραμμένο. Το τμήμα Μητρώου υπογράφει και σφραγίζει αρμοδίως τη Βεβαίωση Διαγραφής και στη συνέχεια την αναρτά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
4.
    Σε περίπτωση που η διαγραφή από το Ειδικό Μητρώο γίνεται κατόπιν απόφασης της διοίκησης, το τμήμα συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση διαγραφής, καταχωρώντας τα στοιχεία της σχετικής με τη διαγραφή απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η διαδικασία ολοκληρώνεται, χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους του φορέα.

Άρθρο 53
Στοιχεία Καταχώρησης Διαγραφής των Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο των άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας είναι α) ο Αριθμός και Ημερομηνία Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης ή ο Αριθμός και Ημερομηνία Πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης ή ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία Απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και β) η Αιτία Διαγραφής.

Άρθρο 54
Δικαιολογητικά Διαγραφής των Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι άλλοι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας για την διαγραφή τους από το Μητρώο είναι
α) η Αίτηση Διαγραφής (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων),
β) Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφάσισε την λύση του νομικού προσώπου και τον ορισμό εκκαθαριστών ή Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης, από το οποίο θα προκύπτει η απόφαση διαγραφής από το Μητρώο.

Άρθρο 55
Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συμμετοχή στο Μητρώο

1.    Κάθε φορέας Κοινωνικής Οικονομίας, μέλος του Ειδικού Μητρώου, υποχρεούται να ενημερώνει το τμήμα Μητρώου σε περίπτωση:
α) Τροποποίησης του καταστατικού του
β) Αλλαγής των μελών του φορέα, εφόσον κατά την εγγραφή του στο Μητρώο έχει επιλέξει να καταχωρήσει τα στοιχεία των μελών του
γ) Αλλαγής της σύνθεσης των μελών των Οργάνων Διοίκησης του
2.
    Οι άλλοι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας υποχρεούνται, σε ετήσια βάση, να υποβάλουν στο Ειδικό Μητρώο στοιχεία για την λειτουργία τους που να πιστοποιούν ότι δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας. Οφείλουν δηλαδή να υποβάλουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων τους, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων που θα αναπτύξουν, καθώς και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων τους του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 56
Διαδικασία Υποβολής Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

1.    Ο φορέας εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τον ισολογισμό και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του νέου έτους, οφείλει συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση καταχώρισης στοιχείων του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης, υποβάλει ηλεκτρονικά το αίτημα και το αποστέλλει και σε έντυπη μορφή στο τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 59.
2.
    Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου του έντυπου αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται ο φορέας για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη ουσιώδης αποκλίσεις, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωσή τους και σε έγκριση του αιτήματος. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει ότι ο φορέας παραμένει σε αδράνεια για δύο συνεχόμενες Διαχειριστικές Χρήσεις, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του διατάσσει την οριστική διαγραφή του από το Μητρώο κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μητρώου.
3.
    Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος και η ηλεκτρονική βάση παράγει αυτόματα το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου. Το τμήμα Μητρώου υπογράφει και σφραγίζει αρμοδίως το Πιστοποιητικό και στη συνέχεια το αναρτά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Άρθρο 57
Στοιχεία Καταχώρησης Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου, κατά την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, είναι:
α) Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων . Προβλέψεις: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης – Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων, δράσεις προώθησης της απασχόλησης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, δράσεις προώθησης της συλλογικότητας και εξυπηρέτησης του συλλογικού οφέλους, δράσεις προώθησης της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, αριθμός εργαζομένων που πρόκειται να απασχοληθούν (ΕΜΕ), αριθμός εργαζομένων που πρόκειται να απασχοληθούν και θα ανήκει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΕΜΕ), προβλεπόμενος κύκλος εργασιών, ΚΑΔ στον οποίο θα αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα έσοδα, προβλεπόμενα καθαρά κέρδη, τρόπος διανομής κερδών, αξία παγίων που πρόκειται να αποκτήθηκαν, δάνεια που πρόκειται
να ληφθούν.
β) Απολογισμός Δραστηριοτήτων: Απολογισμός Υλοποίησης Ετησίου Σχεδίου Δράσης του προηγούμενου έτους, Δραστηριοτήτων . Προβλέψεις: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης – Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων, δράσεις προώθησης της απασχόλησης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, δράσεις προώθησης της συλλογικότητας και εξυπηρέτησης του συλλογικού οφέλους, δράσεις προώθησης της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους (ΕΜΕ), αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους που ανήκει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
(ΕΜΕ), κύκλος εργασιών, ΚΑΔ στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα έσοδα, δευτερεύοντες ενεργοί ΚΑΔ, καθαρά κέρδη, τρόπος διανομής κερδών, αξία παγίων
που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, δάνεια, επιχορηγήσεις (φορέας επιχορήγησης, τίτλος πράξης, Π/Υ, ποσό που αναλογεί στο φορέα, ύψος επιχορήγησης, σκοπός χρηματοδότησης), λοιπές πηγές χρηματοδότησης (χορηγίες, δωρεές κ.τ.λ.).

Άρθρο 58
Δικαιολογητικά Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

1.    Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού των άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας είναι:
α) Αίτηση Καταχώρησης Στοιχείων Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την
ηλεκτρονική βάση δεδομένων).
β) Αντίγραφο Πρακτικού της Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών.
γ) Αντίγραφο του Ισολογισμού.
δ) Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7) και αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία εργαζομένων που συνοδεύει αυτή ή αντίγραφο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων του ΙΚΑ των τεσσάρων τριμήνων του προηγούμενου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 59
Αυτεπάγγελτος Διοικητικός Έλεγχος

1.    Το τμήμα Μητρώου ή η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών αν διαπιστώσει ότι μέλος του Μητρώου παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 ή αμελεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του σε αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17, 34 και 55, καλούν τους εκπροσώπους του μέλους στην υποβολή έγγραφων διευκρινήσεων και πληροφοριών, θέτοντας προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Αν το μέλος παρέχει εντός της προθεσμίας τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που του ζητήθηκαν και από τα προσκομισθέντα στοιχεία δε διαπιστώνεται παραβίαση του Νόμου, ο έλεγχος περατώνεται.
2.
    Εφόσον από τον έλεγχο προκύψει παραβίαση των διατάξεων του Ν. 4019/2011 ή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Μητρώο, το τμήμα Μητρώου εισηγείται προς τον αρμόδιο Περιφερειάρχη την επιβολή των διοικητικών προστίμων, που κατά περίπτωση προβλέπονται στο άρθρο 61. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς να προσκομιστούν τα στοιχεία, το τμήμα Μητρώου διενεργεί επιτόπιο έλεγχο στην έδρα του νομικού προσώπου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του. Κατά την αυτοψία ελέγχονται τα βιβλία που τηρεί υποχρεωτικά το μέλος βάσει του Ν. 4019/2011 (Μελών Συνεταιρισμού, πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής), αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την διεκπεραίωση του ελέγχου.
3.
    Αν κατά τον έλεγχο η διοίκηση του μέλους αρνηθεί τη συνεργασία, οι υπάλληλοι του Μητρώου προβαίνουν σε κατάσχεση κάθε εγγράφου και στοιχείου που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο του ελέγχου, συντάσσοντας πρωτόκολλο με αναλυτική περιγραφή των ειδών που κατασχέθηκαν.
4.
    Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το τμήμα Μητρώου ή οι Διευθύνσεις Ανωνύμων Εταιρειών των κατά τόπο Περιφερειών συντάσσουν έκθεση στην οποία παραθέτουν τα πορίσματα του ελέγχου και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης επιβάλει διοικητικά πρόστιμα που κατά περίπτωση προβλέπονται στο άρθρο 61, κατόπιν εισήγησής των αρμοδίων υπηρεσιών.
5.
    Στην περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 17, 34 και 55, παράλληλα με την επιβολή χρηματικού προστίμου από τον κατά τόπο Περιφερειάρχη, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διατάσσει την προσωρινή ή οριστική διαγραφή του μέλους από το Μητρώο κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών.
6.
    Αν το τμήμα Μητρώου διαπιστώσει ότι νομικά ή φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4019 με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος, διατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η οριστική διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στην οποία αυτά μετέχουν από το Μητρώο Κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη πρόστιμο σε βάρος της Κοιν.Σ.Επ. ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00€) ευρώ.

Άρθρο 60
Έλεγχος κατόπιν καταγγελίας

1.    Το τμήμα Μητρώου ή η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών προβαίνει σε έλεγχο μέλους του Μητρώου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 58, σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση τους καταγγελία άμεσα ή έμμεσα μέσω της Διεύθυνσης Προστασίας του Καταναλωτή, της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία ή άλλου φορέα.
2.
    Σε περίπτωση που η καταγγελία περιέλθει στην υπηρεσία μέσω της Διεύθυνσης Προστασίας του Καταναλωτή, το πόρισμα του ελέγχου κοινοποιείται σε αυτή ταυτόχρονα με την αποστολή του στον Αρμόδιο Περιφερειάρχη ή τον Υπουργό.

Άρθρο 61
Επιβολή Προστίμων

1.    Ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, κατόπιν εισήγησης του τμήματος Μητρώου ή των Διευθύνσεων Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών, επιβάλει σε βάρος των Κοιν.Σ.Επ. που παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 4019 και της παρούσας χρηματικά πρόστιμα από πεντακόσια (500) ευρώ έως δύο χιλιάδες (2.000,00€) ευρώ.
2.
    Σε περίπτωση υποτροπής, τα ανωτέρω όρια προστίμων διπλασιάζονται. Εξαίρεση αποτελεί η καταστρατήγηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων του άρθρου 10 του Ν. 4019/11, για την οποία πέραν της επιβολής χρηματικού προστίμου, επέρχεται και η διαγραφή του μέλους από το Μητρώο.
3.
    Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Τα ποσά που εισπράττονται αποδίδονται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

Άρθρο 62
Άλλες Διοικητικές Κυρώσεις

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν εισήγησης του τμήματος Μητρώου ή των Διευθύνσεων Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών, επιβάλλει το μέτρο της προσωρινής διαγραφής στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι Κοιν.Σ.Επ. παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 καθ΄ υποτροπή. Η διάρκεια της προσωρινής διαγραφής κυμαίνεται από ένα (1) έως έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της.

Άρθρο 63
Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων

1.    Η αρμόδια υπηρεσία που εισηγείται την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, φέρει την ευθύνη ενημέρωσης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.
2.
    Με τον καθορισμό διοικητικού πρόστιμου, οι υπάλληλοι του τμήματος Μητρώου ή των Διευθύνσεων Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών οφείλουν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου και να καταχωρήσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της απόφασης του Περιφερειάρχη ή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το ύψος του προστίμου καθώς και το λόγο επιβολής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64
Θέματα Δημοσιότητας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

1.    Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι ελεύθερα προσβάσιμο και υπόκειται στους κανόνες της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης των εγγραφών του στο αντίστοιχο ιστολόγιο, αλλά και της δυνατότητας πληροφόρησης κάθε ενδιαφερόμενου.
2.
    Στοιχεία που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των μελών των εγγεγραμμένων φορέων του Μητρώου, τα οποία τηρούνται από το τμήμα Μητρώου, υπόκεινται στις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας.

Άρθρο 65
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που υπογράφουν οι Κοιν.Σ.Επ., οι Κοι.Σ.Π.Ε. και οι άλλοι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός εγγραφής τους στο Μητρώο (Α.Μ.Κ.Ε. ή Α.Μ.Α.Φ.Κ.Ο.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.

Άρθρο 66
Δημοσιοποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων των μελών του Μητρώου, καθώς και ο απολογισμός εκτέλεσης αυτού, αναρτώνται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική σελίδα του Μητρώου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα
η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 67
Υποχρεώσεις Τμήματος Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία ορίζεται φορέας συντονισμού των πολιτικών ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4019 και είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και
ενεργειών.
Το Τμήμα Μητρώου υποχρεούται να παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία κάθε στοιχείο ή πληροφορία που θα του ζητηθεί, προκειμένου η Ειδική Υπηρεσία κατόπιν
επεξεργασίας και αξιολόγησης τους, να εισηγείται τη λήψη βελτιωτικών μέτρων ως προς το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Η Ειδική Υπηρεσία προτείνει προς το Τμήμα Μητρώου τη λήψη βελτιωτικών μέτρων ως προς τις διαδικασίες καταχώρισης και τήρησης του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.

Άρθρο 68
Μεταβατικές διατάξεις

1.    Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εγγραφή και πιστοποίηση των Κοιν.Σ.Επ., των Κοι.Σ.Π.Ε. και των άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας σε αυτό δύνανται να διενεργούνται και χειρόγραφα. Στην περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να προμηθεύονται τα προτυποποιημένα έγγραφα από τον διαδικτυακή σελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και να τα υποβάλουν στο τμήμα Μητρώου μόνο με την έντυπη διαδικασία που περιγράφεται στα σχετικά άρθρα.
2.
    Κατά τη διάρκεια της χειρόγραφης λειτουργίας του Μητρώου, όλες οι οριζόμενες στα άρθρα της παρούσας προθεσμίες για την καταχώριση, τον έλεγχο στοιχείων, την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, την έγγραφη ειδοποίηση, την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων και όποιας άλλης απαιτούμενης από τμήμα Μητρώου ενέργειας, παρατείνονται κατά πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.