ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Προκείμενου να γίνετε μέλος της Τοπικής Ένωσης σύμφωνα με το νόμο 4430/2016 άρθρο 9, προαπαιτούμενο είναι οι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

Δικαιούχοι είναι οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 3 του νόμου 4430/2016, δηλαδή συνεταιρισμοί, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, σύλλογοι και ιδρύματα που έχουν να παρουσιάσουν έργο με κοινωνικό αντίκτυπο.

Η διαδικασία υποβολής είναι η ακόλουθη:

 1. Συμπληρώνετε την επισυναπτόμενη αίτηση
 2. Συγκεντρώνετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά
  1. Κωδικοποιημένο ισχύον Καταστατικό
  2. Βεβαίωση για τις τροποποιήσεις του καταστατικού από αρμόδια υπηρεσία
  3. Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Οργάνου Διοίκησης
  4. Πρακτικό συγκρότησης του Οργάνου Διοίκησης σε σώμα
  5. Αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης των πρακτικών στην αρμόδια υπηρεσία
  6. Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας
  7. Απόφαση αρμοδίου Οργάνου του Φορέα για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την εμπειρία σε δράσεις κοινωνικής οικονομίας
 3. Καταθέτετε τον φυσικό φάκελο στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, στην οδό Σταδίου 29, Αθήνα Τ.Κ 10110.

Αίτηση εγγραφής

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.ypakp.gr/

 

ΠΕΣΚΟ

Τηλ. Επικοινωνίας 2108813761

Email: peskonet@gmail.com