ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή

Οι τεχνολογικές αλλαγές, στην διαδικασία μετάβασης από την Δεύτερη στην Τρίτη βιομηχανική επανάσταση, που χαρακτηρίζουν την εποχή μας έχουν ως επακόλουθο την μείωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την συρρίκνωση των θέσεων της μισθωτής εργασίας.

Το αντίρροπο σε αυτή την αρνητική εξέλιξη είναι η ανάπτυξη του συνεργατισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δημιουργεί νέες δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας, εργασίας και εισοδημάτων.

Σε όλο τον κόσμο, η νέα αναπτυσσόμενη επιχειρηματικότητα έχει πρόσημο την κοινωνική υποστήριξη και συμμετοχή. Την μείωση της εμπορικής διαμεσολάβησης, την παραγω-κατανάλωση.

Κοινωνικές και καταναλωτικές οργανώσεις συμπράττουν με παραγωγικούς και εργασιακούς συνεταιρισμούς για την δημιουργία της νέας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με κίνητρα την κοινωνική συνοχή και βιωσιμότητα.

Συμπράττουν με φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς του Δημοσίου για να καλύψουν νέες κοινωνικές ανάγκες και υπηρεσίες.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον  της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας η συμβουλευτική υποστήριξη και στελέχωση διαφέρει από την συμβατική επιχειρηματικότητα.

Γιατί και η μεταφορά μοντέλων οργάνωσης συμβουλευτικής από την αγορά  στις συνεργατικές επιχειρήσεις αποτυγχάνει χωρίς την ουσιαστική γνώση του συνεργατικού μοντέλου.

Το Κοινωνικό Κεφάλαιο και η κοινοτική σύνδεση μεταξύ παραγωγών –καταναλωτών είναι το υποκείμενο και ο καθοριστικός παράγων βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Χρειάζεται κουλτούρα εκπαίδευσης  και δεξιότητες για την συγκρότηση και λειτουργία των συνεργατικών επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο «Εκπαίδευση Σύμβουλων και Στελεχών στην Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα» έχει ως στόχο να καλύψει αυτές τις ανάγκες στο πεδίο.

 

Η Ανάγκη

Τα τελευταία χρόνια η Κοινωνική Οικονομία αναδεικνύεται και στην Ελλάδα ως ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της οικονομικής κρίσης και για την δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Η Κοινωνική Οικονομία βασίζεται για την ανάπτυξη της τόσο στο κοινωνικό όσο και στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Απαιτεί παράλληλα όμως και στελέχη  με γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια τα οποία θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος. Τέτοια προβλήματα είναι:

α) ο μικρός αριθμός ειδικών που κατέχουν την απαιτούμενη θεωρητική και εμπειρική γνώση, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες να μην έχουν τα απαραίτητα εφόδια και επιπρόσθετα να μην έχουν την κατάλληλη υποστήριξη, καθώς αναγκάζονται να απευθυνθούν σε κλασικές εταιρείες συμβούλων οι οποίες δεν γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ),

β) ο μικρός διαθέσιμος αριθμός ικανών στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης και της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης που καλούνται να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν πολιτικές και προγράμματα ενίσχυσης της ΚΑΛΟ και

γ) το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις νέες επιχειρήσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που συστήνονται, αναπαράγουν την υπάρχουσα δομή της ελληνικής οικονομίας, διότι δεν έχουν πρόσβαση σε στελέχη που να είναι σε θέση να υποστηρίξουν συμβουλευτικά τα εγχειρήματα σε τομείς κοινωνικής καινοτομίας και αιχμής.

Ο Στόχος

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τόσο την εξειδικευμένη θεωρητική όσο και την εφαρμοσμένη – πρακτική γνώση σ’ ένα πεδίο που έχει σημαντική δυναμική στην Ελλάδα και αποτελεί μια στρατηγική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Συμμετέχοντες

Το Σεμινάριο φιλοδοξεί να μεταδώσει τις απαραίτητες βάσεις – αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας σε:

 • συμβούλους επιχειρηματικότητας
 • επαγγελματικά στελέχη που δραστηριοποιούνται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη
 • στελέχη μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και φορέων (Ιδρύματα, ΜΚΟ, ΑΜΚΕ κλπ.)
 • υποψήφιους συμβούλους κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • στελέχη / συνεργάτες τοπικής & περιφερειακής αυτοδιοίκησης
 • στελέχη ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ που ασχολούνται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την απασχόληση
 • όσους ενδιαφέρονται να στελεχώσουν δομές υποστήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
 • ερευνητές του χώρους της κοινωνικής οικονομίας.

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

 • Βασικές έννοιες Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας
 • Φορείς και Οργανώσεις της Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας
 • Ευρώπη & Κοινωνική Οικονομία – Δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο
 • Η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα
 • Το Μέλλον της Εργασίας – Η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων
 • Κοινωνικό κεφάλαιο & Κοινωνική Καινοτομία
 • Ανάλυση του υποκειμένου της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Αντικείμενο της Κοινωνικής Οικονομίας – Δυνατότητες Ανάπτυξης ανά κλάδο & χαρακτηριστικά παραδείγματα
 • Το θεσμικό περιβάλλον της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα
 • Μεθοδολογία Ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας σε Τοπικό και Περιφερειακό Επίπεδο
 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας
 • Η λειτουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 • Διακυβέρνηση – Εσωτερική Λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Κοινωνικό Αποτύπωμα (Social Impact).

Διάρκεια

 • Οκτώ (8) ώρες

Εισηγητές

 • Δρ. Ανδρέας Λύτρας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
 • Βασίλης Τακτικός, Δημοσιογράφος – Συγγραφέας
 • Βαγγέλης Σπινθάκης, Πολιτικός Επιστήμων – Εκπαιδευτικός – Συντονιστής Π.Ε.Σ.Κ.Ο. (Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας)
 • Έλλη Βαγγέλη, Οικονομολόγος MSc – Τεχνική Διευθύντρια STRATIS ΕΠΕ (Εταιρία Συμβούλων)
 • Κων/νος Οικονομόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ΑΜΚΕ – Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Σ.Κ.Ο. (Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας)

Κόστος Συμμετοχής

 • Ογδόντα (80) ευρώ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

11.00 – 12.00 Το παρόν και το μέλλον της Εργασίας – Η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων – Η δυναμική της Κοινωνικής Οικονομίας (Δρ. Ανδρέας Λύτρας)
12.05 – 13.00 Βασικές έννοιες Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας – Φορείς και Οργανώσεις της Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας – Η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα (Βαγγέλης Σπινθάκης)
13.05 – 14.00 Το θεσμικό & νομικό πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα (Βαγγέλης Σπινθάκης)
14.00 – 14.30 Ελαφρύ Γεύμα
14.30 – 16.00 Ευρώπη & Κοινωνική Οικονομία – Δράσεις Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο – Χρηματοδοτικά Εργαλεία Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας (Έλλη Βαγγέλη)
16.05 – 17.00 Κοινωνικό κεφάλαιο & Κοινωνική Καινοτομία  – Ανάλυση του υποκειμένου της Κοινωνικής Οικονομίας – Βήματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας (Κων/νος Οικονομόπουλος)
17.00 – 18.00 Κοινωνική Οικονομία & Τοπική Αυτοδιοίκηση (Βασίλης Τακτικός)
18.00 – 19.00 Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα ανά κλάδο (Βασίλης Τακτικός)
19.00 – Ολοκλήρωση Σεμιναρίου – Ερωτήσεις – Ανοικτή Συζήτηση (Συντονισμός Βαγγέλης Σπινθάκης)

Χώρος

Αίθουσα Σεμιναρίων της εταιρίας STRATIS ΕΠΕ, στο Μαρούσι, Μιαούλη 7 (& Παναγή Τσαλδάρη 24) 151 22 Μαρούσι, 2ος όροφος. Πάνω από τα γραφεία της ΕΥΔΑΠ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Είσοδος απο Μιαούλη 7 (ακριβώς πίσω από τα γραφεία της ΕΥΔΑΠ).

Αποκτηθείσες Γνώσεις

Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν το περιεχόμενο, την ιστορία και τα θεωρητικά θεμέλια της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Αναγνωρίζουν και διαχωρίζουν τις διαφορετικές νομικές μορφές των φορέων ΚΑΛΟ αλλά και τις άτυπες μορφές Κοινωνικής Οικονομίας
 • Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν επιχειρηματικές και καινοτομικές “ευκαιρίες” στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Εντοπίζουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε βασικούς κλάδους
 • Κατανοήσουν τη δυναμική της Κοινωνικής Οικονομίας και τη διαδικασία ανάπτυξής της
 • Αξιολογούν τις πολιτικές ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται
 • Διακρίνουν τα βασικά προβλήματα και εμπόδια στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • Σχεδιάζουν διαδικασίες δόμησης συλλογικών και αλληλέγγυων ομάδων και εγχειρημάτων
 • Γνωρίζουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας.
 • Να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις πολλαπλές μορφές και τύπους επιχειρήσεων που περιλαμβάνει το πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν σε επίπεδο κοινότητας, αλλά και ευρύτερης κλίμακας, την οργάνωση της Κοινωνικής Οικονομίας με γνώμονα την παραγωγή κοινωνικών καινοτομιών
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν καινοτόμα έργα & δράσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.