Ενημέρωση για νέα – τρέχοντα – αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα

Επιμέλεια: Νικόλαος Ανδρινόπουλος, Γαρυφαλλιά Γκαντζούνη

Η καλή προετοιμασία των επιχειρήσεων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία. Συνήθως χρειάζεται χρόνος για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και ειδική συμβουλευτική για την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αυτή την περίοδο είναι ανοιχτά ή αναμένονται τα παρακάτω προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας ή/και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στόχος του προγράμματος

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου ή των υπηρεσιών Ο συνολικός Προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι 433,5 εκ. €.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν µέχρι την ηµεροµηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Υπό Σύσταση επιχειρήσεις που θα συσταθούν µετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου.

Προϋπολογισμοί έργων

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα είναι:

Κατηγορίες Ενισχύσεων Ύψος Προϋπολογισμού

Εμπόριο – Υπηρεσίες

Μεταποίηση – Τουρισμός

20.000 € – 100.000 €

30.000 € – 300.000 €

Επιδότηση

Η επιδότηση μπορεί να κυμαίνεται από 50-60% ανάλογα με την Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση.

 

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ»

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. Ευρώ για 746 επιχειρήσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων, ως κεντρική επιλογή για την παραγωγική αναβάθμιση προς νέα – καινοτόμα προϊόντα & υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία.

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων για την αναβάθμιση των ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων που διασυνδέονται με τις τουριστικές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν νόμιμα και έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων με σκοπό τη δημιουργία συνεργασιών και δικτύων (clusters).

Με την επίτευξη της διασύνδεσης των επιχειρήσεων προβλέπεται αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργία κοινού συστήματος συνεχούς πληροφόρησης και τεχνογνωσίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, λειτουργούν νόμιμα και έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ICT4GROUTH

Αντικείμενο της Δράσης

Ενισχυόμενες επενδύσεις. Η Δράση ενισχύει ώριμα επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:

 • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λπ.).
 • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ.).
 • Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κ.λπ.).
 • Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κ.λπ.).
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
 • Μεταφορές.
 • Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ. social web, semantic web, internet of things κ.λπ.).
 • εφάμιλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ανταγωνιστική τιμή διάθεσης κ.λπ.

Επιλέξιμοι φορείς

 • Προτάσεις από «υπό σύσταση» επιχειρήσεις.
 • Προτάσεις από συμπράξεις επιχειρήσεων.

Είδη επενδυτικών σχεδίων

 • Κατηγορία Ι: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια.
 • Κατηγορία ΙΙ: Επενδυτικά σχέδια σημαντικού εύρους.

Το ύψος του ελάχιστου-μέγιστου αιτούμενου προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται ως ακολούθως:

Κατηγορία επένδυσης Ελάχιστος αιτούμενος Π/Υ Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ
Ι 300.000 € 5.000.000 €
ΙΙ 5.000.000 € 20.000.000 €

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κατηγορία Ενεργειών A1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού.
 • Κατηγορία Ενεργειών A2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας.
 • Κατηγορία Ενεργειών A3: Ενέργειες Ανάπτυξης.
 • Κατηγορία Ενεργειών A4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 • Δαπάνες Κατηγορίας Ενεργειών A5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης.
 • Δαπάνες Κατηγορίας Ενεργειών Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών.
 • Δαπάνες Κατηγορίας Ενεργειών Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης.

Ποσοστό επιχορήγησης

Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται σε κάθε κατηγορία δαπανών από 40-70% ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, μικρή, μεσαία, μεγάλη.

 

 

Επιμέλεια – Επικοινωνία:

Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210-8813760.

Νικόλαος Ανδρινόπουλος
Γαρυφαλλιά Γκαντζούνη