Επιδότηση επιχειρήσεων για νέους μέχρι 35 ετών

Κατά τη διάρκεια του A’ τριμήνου 2013 θα είναι ανοικτό πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διαδικασιών. Το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε τομείς της οικονομίας που δύνανται να στρέψουν την ελληνική επιχειρηματικότητα προς την ουσιαστική εξωστρεφή ανάπτυξη.

 

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

1600 άνεργοι νέοι από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ.

 

Παρέχει:

Κλιμακούμενη επιχορήγηση προϋπολογισμού από 20.000€ έως 150.000€.

Ποσοστά χρηματοδότησης της τάξης του 40 – 60%, ανάλογα με την περιφέρεια.

Πριμοδότηση βαθμολογίας στις περιπτώσεις ανέργων με τέκνα, ΑμEΑ, δημιουργίας νέως θέσεων εργασίας,συμμετοχής σε clusters, θερμοκοιτίδες ή άλλες συνεργατικές προτάσεις.

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης για το πρώτο έτος λειτουργίας της, δαπάνες για ενέργειες συμβουλευτικής (mentoring), καθώς και για την κάλυψη μίας νέας θέσης εργασίας.

 

Προϋπολογισμός

60.000.000 €

 

Ανάρτηση από οικοsocial.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ΙΝΜΕΚΟ

Τηλ.: 210 8813761, e-mail: anadrash3@gmail.com