Ευκαιρία για πρακτική άσκηση σε 20.000 ανέργους έως 29 ετών

Αναδημοσίευση από ΕΘΝΟΣ.gr
Γράφει ο Θοδωρής Βγενής

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για 20.000 ανέργους έως 29 ετών, που πλήττονται ιδιαίτερα εν μέσω ύφεσης, προωθεί άμεσα το υπουργείο Εργασίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας σύνθετης δράσης που θα υλοποιήσει το υπουργείο και η οποία αναμένεται να ωφελήσει συνολικά 80.000 ανέργους.

Τον Ιανουάριο θα ξεκινήσουν διαδικασίες για ένταξη ανέργων στο νέο πρόγραμμα

Το σχέδιο, ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει ευρύ πλέγμα δράσεων, όπως πρακτική άσκηση, υπηρεσίες καθοδήγησης, κίνητρα διατήρησης θέσεων εργασίας, αλλά και κατάρτιση ανέργων. Πρόκειται για την πολυπόθητη δράση που είχε ανακοινώσει προ λίγων μηνών ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και η οποία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, δίνοντας ανάσα σε νέους από 15 έως 29 ετών, αποφοίτους τριτοβάθμιας, υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα εστιάζει σε κλάδους όπως αγροδιατροφικός τομέας, τουρισμός-πολιτισμός, νέες τεχνολογίες, ενέργεια (παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό-κατασκευαστικό κλάδο), ναυτιλία και υπηρεσίες υγείας-κοινωνικής φροντίδας.1 1

Το βασικότερο όπλο του προγράμματος είναι η τοποθέτηση 20.000 ανέργων σε πρώτη φάση και 25.000 σε δεύτερη φάση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με πλήρη ή μερική απασχόληση ως πρακτικά ασκούμενων για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας πέντε μηνών.

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων, ενώ στόχος είναι να αποκτηθούν και να εμπλουτιστούν οι θεωρητικές γνώσεις των αποφοίτων μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων αναγκαίων για την επαγγελματική τους ένταξη και να επιτευχθεί η κατάλληλη σύζευξη των αναγκών των επιχειρήσεων με τα εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες των καταρτιζομένων.

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

Άνεργοι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών και οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους το αργότερο 36 μήνες πριν από την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 20.000 άνεργοι νέοι, ενώ θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 460€.

Άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών. Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 25.000 άνεργοι νέοι, ενώ θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 400€.

Η διαδικασία

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι θα περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων που θα συγκροτήσει ο δικαιούχος της δράσης. Οι πάροχοι θα έχουν την ευθύνη παροχής της εισαγωγικής κατάρτισης, της καθοδήγησης και της σύζευξης των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης και παρακολούθησης και εκπαιδευτικού mentoring των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.1 2

Η εκπαιδευτική πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις οι οποίες θα υποδειχθούν από τους παρόχους κατάρτισης και θα εγγραφούν σε Μητρώο Επιχειρήσεων που θα συγκροτήσει ο δικαιούχος της δράσης. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να συνεργάζονται υποχρεωτικά με παρόχους κατάρτισης που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιχείρηση και άνεργος θα υπογράφουν συμφωνητικό εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης η οποία δεν θα ξεπερνάει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ η επιχορήγηση της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων νέων ανέργων θα γίνει με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Μητρώο προσόντων

Οι νέοι άνεργοι θα υποβάλουν αίτηση σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα στοιχεία τους (μεταξύ των οποίων και στοιχεία του βιογραφικού τους) και θα εγγραφούν σε Μητρώο Ωφελουμένων ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

Α’ ΦΑΣΗ

  • Πρακτική άσκηση: 20.000 ωφελούμενοι Χ 5 μήνες Χ 460€/ μήνα
  • Υπηρεσίες καθοδήγησης (mentoring): 20.000 ωφελούμενοι Χ 400€ ανά άνεργο
  • Κίνητρο διατήρησης θέσης εργασίας στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης: 20.000 ωφελούμενοι Χ 100€ για κάθε άτομο
  • Κατάρτιση: 20.000 ωφελούμενοι Χ 50 ώρες Χ 12€/ ώρα

ΣΥΝΟΛΟ: 68.000.0000€

Β’ ΦΑΣΗ

  • Πρακτική άσκηση: 25.000 ωφελούμενοι Χ 5 μήνες Χ 400€/ μήνα
  • Υπηρεσίες καθοδήγησης (mentoring): 25.000 ωφελούμενοι Χ 400€ ανά άνεργο
  • Κίνητρο διατήρησης θέσης εργασίας στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης: 25.000 ωφελούμενοι Χ 100€ για κάθε άτομο
  • Κατάρτιση: 25.000 ωφελούμενοι Χ 100 ώρες Χ 12€/ ώρα