Ε: Σχέδιο δράσης i2010 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας eEurope (i2010) έγινε μία έντονη προσπάθεια στροφής προς το Διαδίκτυο και υλοποίησης όλων των υπηρεσιών μέσω αυτού. Πιο συγκεκριμένα γίνεται προώθηση εννοιών όπως eGovernment (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση), eHealth (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας), eLearning (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μάθησης) και eBusiness (Ηλεκτρονικό Επιχειρείν).

Όλα αυτά βέβαια προσπαθούν να συνδυαστούν με μαζική διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε πολίτες και επιχειρήσεις και ταυτόχρονη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Το σχέδιο δράσης eEurope αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Λισσαβόνας, η οποία αποσκοπεί στο να καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης έως το 2010. Το εν λόγω σχέδιο δράσης επικεντρώνεται σε 5 μείζονες στόχους:

  • Κανένας πολίτης δεν θα μείνει στο περιθώριο – προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής διοίκησης, ώστε, έως το 2010, όλοι οι πολίτες να επωφελούνται από καινοτόμες υπηρεσίες κοινής εμπιστοσύνης, με εύκολη πρόσβαση
  • Επίτευξη απόδοσης και αποτελεσματικότητας – έως το 2010, να έχει επιτευχθεί υψηλός βαθμός ικανοποίησης των χρηστών, διαφάνεια και λογοδοσία, περιορισμός της γραφειοκρατίας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
  • Υλοποίηση νευραλγικών υπηρεσιών με μεγάλο αντίκτυπο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις – έως το 2010, το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων θα διατίθεται πλέον ηλεκτρονικά, έναντι ποσοστού 50% σήμερα , με συμφωνία συνεργασίας για περαιτέρω επιγραμμικές υπηρεσίες με μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών
  • Δημιουργία καίριων καταλυτικών παραγόντων – που, από το 2010 και σε ευρωπαϊκή κλίμακα, θα παρέχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα άνετης, ασφαλούς και διαλειτουργικής ελεγχόμενης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες
  • Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων – με την επίδειξη, έως το 2010, εργαλείων για αποτελεσματικό δημόσιο διάλογο συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης και αποφάσεων

Ακολουθούν οι 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν τεθεί σαν στόχος από το i2010 για ηλεκτρονικοποίηση και οι οποίες υιοθετούνται από την ελληνική ψηφιακή στρατηγική. Αυτές αποτελούν σημείο αναφοράς από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνονται συγκριτικές μελέτες μεταξύ τους χρησιμοποιώντας κοινούς δείκτες αξιολόγησης. Αποτελούνται από 12 υπηρεσίες προς πολίτες και 8 προς επιχειρήσεις και είναι οι ακόλουθες:

Υπηρεσίες προς Πολίτες

• Φόρος εισοδήματος: δήλωση, ειδοποίηση εισφορών, πληρωμή

• Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας (συμπεριλαμβανομένης αίτησης για εργασία σε φορείς του δημοσίου)

• Κοινωνική ασφάλιση: επιδόματα ανεργίας, οικογενειακές παροχές, ιατρικά έξοδα, επιδόματα σπουδών

• Προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, εκλογικό βιβλιάριο, κ.τ.λ.)

• Άδεια κυκλοφορίας (νέα, μεταχειρισμένα και εισαγόμενα οχήματα – αρχική έκδοση και ανανέωση)

• Οικοδομικές άδειες

• Δήλωση στην αστυνομία (π.χ. σε περίπτωση κλοπής)

• Πρόσβαση σε δημόσιες βιβλιοθήκες (κατάλογοι περιεχομένου, εργαλεία αναζήτησης)

• Πιστοποιητικά (γάμου, γέννησης): αίτηση και παράδοση

• Εισαγωγή στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση

• Αναγγελία μετακίνησης (αλλαγή διεύθυνσης)

• Υπηρεσίες σχετικές με θέματα υγείας (π.χ. λίστες αναμονής στα νοσοκομεία)

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

• Εργοδοτικές εισφορές

• Φόρος εισοδήματος: δήλωση, ειδοποίηση

• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: δήλωση, ειδοποίηση

• Σύσταση εταιρίας

• Δήλωση στατιστικών στοιχείων

• Άδειες εξαγωγών – τελωνεία

• Άδειες σχετικές με περιβαλλοντικά θέματα

 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226j_el.htm