Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλη την Ελλάδα

Από 1/11/2012 έως 31/12/2013 υποβάλλονται αιτήσεις για τη δράση που αφορά σε  Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.). Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και αφορά συνολικά 28.734 ωφελούμενους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διακρίνονται σε τρεις (3) τύπους: 1. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων (όπου περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Βάσεις Δεδομένων) – ΤΥΠΟΣ 1. 2. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων (όπου περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Παρουσιάσεις) – ΤΥΠΟΣ 2. 3. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ, Βάσεων Δεδομένων και Παρουσιάσεων (όπου περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις) – ΤΥΠΟΣ 3. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε 10 έως 20 ανέργους και έχει διάρκεια 100 ωρών. Την πιστοποίηση αναλαμβάνουν φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.). Η συμμετοχή στην διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους.  Οι εξετάσεις πιστοποίησης πρέπει να υλοποιούνται το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης των 100 ωρών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι άνεργοι/ες και ιδιαίτερα:

  • Νέοι/ες 
  • Γυναίκες 
  • Μακροχρόνια άνεργοι/ες 
  • Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. (Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες)

Οι επιλέξιμες ενέργειες του προγράμματος είναι:

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 3,00 ευρώ μικτά. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι, ασφαλίζονται από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία, για τις καλύψεις που προβλέπονται από αυτή. Εκτός από το εκπαιδευτικό επίδομα, καλύπτονται οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, στις περιπτώσεις που η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, ενώ καλύπτονται οι τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των καταρτιζομένων, όπου είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τους όρους του οικείου ΕΣΔΕΚ.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

€ 30.000.000

Κατανομή Προϋπολογισμού και αριθμού ωφελουμένων ανά τύπο Περιφέρειας:

  • Περιφέρειες Σύγκλισης (Ανατ. Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο): Συνολικός προϋπολογισμός: 16.554.400,00 €, αριθμός ωφελουμένων: 15.837 άνεργοι,  822 εγκεκριμένα προγράμματα ΤΠΕ  
  • Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρ. και Δυτ. Μακεδονία): Συνολικός προϋπολογισμός: 12.089,560 €, αριθμός ωφελουμένων: 11.708 άνεργοι, 601 εγκεκριμένα προγράμματα ΤΠΕ  
  • Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο): Συνολικός προϋπολογισμός: 1.219.350,00 €, αριθμός ωφελουμένων: 1189 άνεργοι, 64 εγκεκριμένα προγράμματα ΤΠΕ  

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Σε κάθε περίπτωση οι ωφελούμενοι/ες της ενέργειας πρέπει να είναι άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και: • απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή • πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) με κριτήριο  το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους ή τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

Διαδικασία Επιλογής Καταρτιζόμενων

1. Οι ανάδοχοι φορείς, (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) στους οποίους έχουν ανατεθεί προς υλοποίηση τα προγράμματα κατάρτισης ΤΠΕ, ένα μήνα πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων ενημερώνουν τα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ για την πρόθεση υλοποίησης των αντίστοιχων προγραμμάτων.

2. Τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) προβαίνουν σε ομαδοποίηση των εγγεγραμμένων ανέργων της περιοχής τους, ανά επαγγελματική κατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις – επιλογές των ανέργων, σύμφωνα με το έντυπο «Ατομικό Σχέδιο Δράσης» και τις προϋποθέσεις του προγράμματος κατάρτισης, όπως προσδιορίζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και την Προκήρυξη του Έργου.

3. Τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) συντάσσουν πίνακα ανέργων προς κατάρτιση, τον οποίο κοινοποιούν στους αναδόχους φορείς (ΚΕΚ), που υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης στην περιοχή λειτουργίας τους, Επί πλέον κάθε άνεργος παραπέμπεται με συστατικό σημείωμα του ΚΠΑ προς τον ανάδοχο φορέα (ΚΕΚ)

4. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) είναι οι φορείς που αναλαμβάνουν την τελική επιλογή των ανέργων εφαρμόζοντας το σύστημα και τα κριτήρια επιλογής καταρτιζομένων του ΚΕΚ, για τα οποία έχει αξιολογηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ

5. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των ανέργων αναστέλλεται το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ και η κάρτα ανεργίας δεν είναι σε ισχύ.

 

Ανάρτηση από οικοsocial.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ΙΝΜΕΚΟ

Τηλ. 210 8813760-1, e-mail anadrash3@gmail.com