Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: Ευρωπαϊκή Έκφραση

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μια ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση χωρίς κερδοσκοπικό ή κομματικό χαρακτήρα, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1989 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο και τον διεθνή χώρο.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΚΦΡΑΣΗ ως πολιτική και κοινωνική οργάνωση:

  • προωθεί την ιδέα της ενωμένης Ευρώπης αποβλέποντας τελικά σε μια μορφή ομοσπονδιακής οργάνωσης και ολοκλήρωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον φεντεραλισμό ως οικουμενικό κίνημα
  • στοχεύει στην ανάδειξη και ενίσχυση της κοινωνίας πολιτών, την εμβάθυνση και εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών, την προώθηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, της κεντρικής, ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Ευξείνου Πόντου
  • επιδιώκει την πρόκληση δημοσίου διαλόγου, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης με έμφαση στους νέους, σχετικά με τη διαπολιτισμική κατανόηση, εκπαίδευση και αλληλεγγύη, την τροφοδότηση της ευρωπαϊκής συνείδησης, τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της νεολαίας
  • συμβάλλει στην εξάπλωση και εδραίωση των αξιών της ανοιχτής και της ανεκτικής κοινωνίας, του κοινωνικού πλουραλισμού, της πολιτικής δημοκρατίας, της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς
  • συμμετέχει στη διαρκή προσπάθεια δημιουργικής προσαρμογής της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής διάρθρωσης, τόσο στο εσωτερικό πεδίο όσο και στη διεθνή ζωή, με τα νέα δεδομένα, εξελίξεις, ανάγκες και πρότυπα που διαμορφώνει η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της παγκοσμιοποίησης
  • προβαίνει σε επιστημονική μελέτη και παρουσίαση των θεμάτων της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ιδιαίτερα υπό το φως των θεσμικών και πολιτικών εξελίξεων, της Ευρώπης των πολιτών και της δημοκρατίας, της νεολαίας, των γυναικών και όλων των μειονεκτικών ομάδων, του πολιτισμού, των εθνικών ταυτοτήτων, της κοινωνικής Ευρώπης, του περιβάλλοντος, κ.λπ.

ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΛΩΝ:

Νέοι, Φοιτητές, Δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστημίου, βουλευτές, περιβαλλοντολόγοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ασχολούμενοι με τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μια ανεξάρτητη ΜΚΟ χωρίς κερδοσκοπικό ή κομματικό χαρακτήρα. Προωθεί τις ιδέες του φεντεραλισμού και της κοινωνίας πολιτών, αποβλέποντας τελικά σε μια μορφή ομοσπονδιακής οργάνωσης και ολοκλήρωσης για την ΕΕ διαμέσου της σταδιακής διαμόρφωσης από την κοινωνία πολιτών ενός ευρωπαϊκού δήμου και τη δημιουργία μιας συνείδησης πολιτισμικής και πολιτικής κοινότητας στον ευρωπαϊκό χώρο.

Προσβλέπει σε μια ηθική οικουμενική διακυβέρνηση, την πολιτικοποίηση της παγκοσμιοποίησης, τη διεθνοποίηση της δημοκρατίας, μια συνολική βιώσιμη ανάπτυξη, θέλει να συμβάλλει στην σταδιακή δημιουργία μια παγκόσμιας ομοσπονδίας και προτείνει το ομοσπονδιακό πρότυπο ως την καταλληλότερη μορφή πολιτικής οργάνωσης σε όλων των ειδών τις πολιτικές κοινότητες.

Στοχεύει στην ανάδειξη και ενίσχυση της κοινωνίας πολιτών (συμμετοχική δημοκρατία), την εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών (αντιπροσωπευτική δημοκρατία), τη μη επιλεκτική υπεράσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, της κεντρικής, ανατολικής και νοτιανατολικής Ευρώπης.

Επιδιώκει την πρόκληση δημοσίου διαλόγου, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης με έμφαση στους νέους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, στη δια-πολιτισμική κατανόηση, εκπαίδευση και αλληλεγγύη, στην τροφοδότηση της ευρωπαϊκής συνείδησης, την εποικοδομητική προσέγγιση των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων της νεολαίας, τις ανταλλαγές και την κινητικότητα.

Συμβάλλει στην εξάπλωση και εδραίωση των αξιών της ανοιχτής και της ανεκτικής κοινωνίας, του κοινωνικού πλουραλισμού, της συνταγματικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, του εθελοντισμού και της κοινωνικής οικονομίας και της αγοράς.

Προβαίνει σε επιστημονική μελέτη και παρουσίαση , ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και του φεντεραλισμού, της κοινωνίας πολιτών και της δημοκρατίας, της νεολαίας, του περιβάλλοντος, της δια-πολιτισμική εκπαίδευσης , των εθνικών πολιτισμών και της ευρωπαϊκής ταυτότητας, της κοινωνικής Ευρώπης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ομήρου 54, ΤΚ 106 72, Αθήνα

Ελλάδα

210 3643224

FAX: 210 3646953

Email: ekfrasi@ekfrasi.gr

Url: http://www.ekfrasi.gr