Οικονομική υποστήριξη του Επιμορφωτικού  Προγράμματος «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία» το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με Δήμους της Περιφέρειας

Οικονομική υποστήριξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία» το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με Δήμους της Περιφέρειας

Η (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.), Πανελλήνια ένωση συμπράξεων κοινωνικής οικονομίας είναι το μεγαλύτερο ενεργό δίκτυο φορέων κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας, με βασικό έργο την αλληλέγγυα συνεργασία και συμβουλευτική στο χώρο των κοινωνικών επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό έχει διοργανώσει το πρώτο ανοικτό Συνέδριο κοινωνικής οικονομίας και μια σειρά από περιφερειακές συνδιασκέψεις με στόχο την και έχει συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία τοπικών ενώσεων και κοινωνικών Συμπράξεων αλλά και κέντρων στήριξης και συμβουλευτικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, υλοποιεί το επιμορφωτικό – επικοινωνιακό πρόγραμμα  «Μέντορες» σε μια σειρά από Δήμους σε συνεργασία με τοπικούς φορείς κοινωνικής οικονομίας και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. Στόχος τη μεταφορά τεχνογνωσίας και η αλληλέγγυα συμβουλευτική αξιοποιώντας μια μεγάλη ομάδα ‘μεντόρων’ με βαθιά γνώση και εμπειρία σε  θέματα κοινωνικής οικονομίας.