ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

Το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε το 2000 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, το οποίο θέτει ως κεντρικό άξονα μια εθνική στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα.

Οι κύριοι στόχοι ήταν να υιοθετηθούν σύγχρονα μοντέλα οικονομικής διαχείρισης, να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες, να προσληφθούν καλά εκπαιδευμένοι δημόσιοι λειτουργοί, να εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες και να υιοθετηθούν σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης και ελέγχου. Ταυτόχρονα στόχευε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και να ελαχιστοποιηθεί η διαφθορά. Ο απώτερος σκοπός ήταν η μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε μια σύγχρονη, εξωστρεφή διοίκηση που εστιάζει στην κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών (iDABC 2005).