Προϋποθέσεις επιτυχίας

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

  • Διαμόρφωση ψηφιακής κουλτούρας στα στελέχη του δημοσίου
  • Πολιτική βούληση για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως του εκάστοτε πολιτικού κόστους
  • Ανασχεδιασμός των διαδικασιών, ώστε να συμπεριληφθούν οι απαιτήσεις των νέων τρόπων διεκπεραίωσης, προτυποποίηση διαδικασιών

  • Αλλαγή τρόπου οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών με έμφαση στα ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας και στην εσωτερική αυτοματοποίηση
  • Αλλαγή νομικού καθεστώς ώστε να νομιμοποιηθούν οι νέες πρακτικές (π.χ. ηλεκτρονική αλληλογραφία, ηλεκτρονικές υπογραφές, κ.λπ.) και να γίνουν ισότιμες με τις παραδοσιακές
  • Αλλαγή νοοτροπίας από «δημοσιοκεντρική» σε «πελατοκεντρική» χωρίς απαραίτητα η αλλαγή να γίνεται σε βάρος των υπαλλήλων του δημοσίου
  • Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων του δημοσίου για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής εικονικής διακυβέρνησης
  • Ευρυζωνικότητα και άρση ψηφιακού χάσματος
  • Συνεχής έρευνα και ανάπτυξη καθώς και επενδύσεις
  • Διοίκηση ολικής ποιότητας