Πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου για τις ανάγκες των υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. της Ηπείρου

Πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου για τις ανάγκες των υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. της Ηπείρου

Στις 7.8.2020 η Περιφέρεια Ηπείρου με την με αριθ. πρωτ. 1949/7.8.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ:6Φ867Λ9-5ΥΘ) προχώρησε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιχορήγησης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020  (αριθμός πρόσκλησης 97). Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ.

Η προκήρυξη της παραπάνω δράσης έγινε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 05 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων», και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 09: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης » (ΕΚΤ), Επενδυτική Προτεραιότητα 9v “Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση”, και στον Ειδικό Στόχο 9.5.1.1: «Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Περιφερειακό επίπεδο».

Αντίστοιχες προσκλήσεις αναμένονται τις επόμενες μέρες να δημοσιευτούν τόσο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 3.150.000 €) αλλά και από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 1.000.000 €).

Αν και στην Επενδυτική Προτεραιότητα «9v – Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» του ΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 (3η Αναθεώρηση) υπάρχει η πρόβλεψη για υποστήριξη 536 υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (τιμή στόχος για το 2023), μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε αν αντίστοιχη πρόσκληση προετοιμάζεται από την Περιφέρεια Αττικής.

Σημειώνουμε ότι με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία (31/5/2020) στην Περιφέρεια Αττικής δραστηριοποιείται το 42% των φορέων ΚΑΛΟ (Πηγή: Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.).

Μελετώντας και αξιολογώντας την πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου θεωρούμε ότι καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. της Ηπείρου και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της επιχειρησιακής του ικανότητας. Πιστεύουμε ότι πρέπει (με κάποιες μικρές τροποποιήσεις) να αποτελέσει οδηγό και για αντίστοιχες προσκλήσεις και των υπόλοιπων Περιφερειών. Οι τροποποιήσεις στις οποίες αναφερόμαστε αφορούν κυρίως στην:

  1. ένταξη ως δικαιούχων και υπό σύσταση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
  2. στην αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης για δαπάνες πέραν του μισθολογικού κόστους

Ευελπιστώντας ότι η δημοσίευση μιας αντίστοιχης πρόσκλησης είναι στα άμεσα σχέδια της Περιφέρειας Αττικής επιθυμούμε να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε στην πιο άμεση προκήρυξη της.

Θα θέλαμε να μας δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας σε μια συνάντηση μαζί σας αλλά και με τα αρμόδια στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ). 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.