Τι προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση;

Επιμέλεια: Γεωργία Κεραμάρη, Δημοσιογράφος

 • Νέες μορφές παροχής πληροφόρησης και υπηρεσιών
 • Διάθεση της πληροφορίας στους πολίτες με νέους πιο εύκολα προσβάσιμους τρόπους
 • Νέοι τρόποι διάδρασης με τους πολίτες (αμφίδρομη επικοινωνία), δίνοντας και λαμβάνοντας πληροφορίες για και από τους ανθρώπους, αναπτύσσοντας μέσα για την ανταλλαγή απόψεων και προκαλώντας διάλογο

 • Αύξηση παραγωγικότητας στην Δημόσια Διοίκηση
 • Δυνατότητα ενίσχυσης του αντιπροσωπευτικού ρόλου της κυβέρνησης
 • Μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών και επικοινωνίας με το κοινό
 • Καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στους φορείς λόγω χρήσης κοινών προτύπων
 • Καλύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που οδηγεί σε αναδιοργάνωση των διαδικασιών και τη δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών και μεθόδων λειτουργίας, όπως τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση και forums
 • Βελτιωμένες υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις: εξασφαλίζεται με την μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και του κόστους για πολίτες και επιχειρήσεις, την αύξηση ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων, την παροχή υπηρεσιών σε εικοσιτετράωρη βάση και την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που δεν κάνουν διακρίσεις σε φύλο, χρώμα και ηλικία.
 • Επιπλέον ο χρήστης μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας δεν χρειάζεται να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας, τη δομή και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στην εξυπηρέτησή του. Η μόνη του ευθύνη είναι να παραλαμβάνει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας από ένα σημείο εξόδου χωρίς να εμπλέκεται σε ενδιάμεσα στάδια εξυπηρέτησης (One Stop Shop).
 • Βελτίωση της δημοκρατικής συμμετοχής και μετριασμός της πολιτικής αποστασιοποίησης
 • Αυξημένη διαφάνεια, αξιοκρατία και καταπολέμηση της διαφθοράς
 • Συνεχής επίβλεψη και άρα καλύτερος έλεγχος εργασιών, μιας και όλη η πληροφόρηση θα είναι διαθέσιμη προς όλους
 • Εξορθολογισμός των δαπανών (δηλαδή μείωση του κόστους), δικαιότερη και πιο αποτελεσματική κατανομή των δημόσιων πόρων
 • Αρχειοθέτηση και διαχείριση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού
 • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των συναλλαγών, μείωση της επίσκεψης των πολιτών στους ΟΤΑ και κέρδος σε παραγωγικές ώρες τόσο για τους πολίτες όσο και για τους εργαζομένους στους ΟΤΑ.

 

http://www.icsd.aegean.gr/kkemalis/pubs/eDemocracy.pdf

http://www.icsd.aegean.gr/website_files/metaptyxiako/320647603.pdf

http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/egif/

 

Κοινωνικά Οικονομικά Οφέλη

 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Κίνητρα για επενδύσεις
 • Αποδοτικότητα και καινοτομία στο δημόσιο τομέα
 • Πολιτοκεντρικότητα
 • Συνέργεια σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο