Το ΙΝΜΕΚΟ PROFILE

Το ΙΝΜΕΚΟ  PROFILE

Το ΙΝΜΕΚΟ είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα όπου πρωταρχικό σκοπό έχει την έρευνα, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα προκειμένου να στηρίξει θεωρητικώς και πρακτικώς τους  φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να εντάξει την κοινωνική οικονομία στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της.

 Οι μελέτες του ΙΝΜΕΚΟ δεν περιορίζονται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αλλά εκτείνονται σε ζητήματα στρατηγικής για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε θέματα θεσμικής οργάνωσης και δικτύωσης και επιμόρφωσης του στελεχικού δυναμικού στο χώρο της κοινωνίας πολιτών με τελικό σκοπό την συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου.

 

Το ΙΝΜΕΚΟ παρέχει θεωρητική επιστημονική και πρακτική υποστήριξη στη Πανελλήνια Σύμπραξη κοινωνικής οικονομίας ΠΕΣΚΟ ενώ, συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με  Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο θεσμοθετημένο «Ανοικτό Συνέδριο της κοινωνίας Πολιτών για την κοινωνική οικονομία».

Οι δράσεις του ΙΝΜΕΚΟ είναι σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών εφαρμοσμένες καινοτόμες προτάσεις και μεθοδολογίες για να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ανεργία, η επιδείνωση του περιβάλλοντος και αλλά κοινωνικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό προωθεί την οργανωτική τεχνογνωσία για «συνεταιρισμούς εργαζομένων» στους δήμους: στην καθαριότητα την ανακύκλωση, την διαχείριση πρασίνου και τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς.

Υποστηρίζει επιστημονικά το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μέντορες Κοινωνικής οικονομίας» το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με Δήμους και τοπικούς φορείς κοινωνικής οικονομίας για την εκπαίδευση στελεχών.

Για αυτό το σκοπό έχει εκπονήσει στρατηγικές Μελέτες, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια και έχει  εκδώσει βιβλία με το γενικό τίτλο ¨Θεσμοί και εφαρμογές Κοινωνικής οικονομίας»

Μελέτες που έχει εκπονήσει:

Προγράμματα ανάπτυξης βιοτουρισμού-τουρισμού κοινωνικής εμπειρίας Ιντερενγκ Ελλάδα Αλβανία.

Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της Αναπτυξιακής Τρικάλων» ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ  δράση Βιοτουρισμός Τρικάλων

ΤΟΠΕΚΟ Πελοποννήσου προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας για την δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών

ΤΟΠΣΑ Δυτικής Ελλάδας προγράμματα για την δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Συμμετέχει και συμβούλευει το Πανελλήνια Ένωση συμπράξεων κοινωνικής οικονομίας σε κοινές δράσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δραστηριότητες του φορέα

Διατηρεί websites, και socialactivism.gr, με χρηστική πληροφόρηση για την κοινωνική οικονομία.

Έχει ετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό με 15 θεματικές για την Κοινωνική Οικονομία

Ειδικότερα ο φορέας παρέχει συμβουλευτική στα παρακάτω πεδία:

 • για την κοινωνική οικονομία και ιδιαίτερα στην μόχλευση κεφαλαίων σε συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση
 • για την πράσινη ανάπτυξη στις πόλεις
 • για την δημιουργία κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξεων στους τομείς υγείας, πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, κοινωνικού εμπορίου (fair trade)
 • για την προώθηση της κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας
 • για την δημιουργία εργατοτεχνικών συνεταιρισμών
 • για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • για την κατάρτιση σχεδίων οργάνωσης, επικοινωνίας και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων
 • για την οργάνωση σεμιναρίων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
 • Συμβουλεύει σε θέματα στρατηγικών μελετών και επενδυτικών σχεδίων Δήμους, κρατικούς οργανισμούς, και κοινωνικές επιχειρήσεις.  Ειδικεύεται σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και έχει εμπειρία από προγράμματα ψηφιακού πολιτισμού, e-services και ψηφιακής σύγκλισης.
 • Προωθεί πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για το πράσινο στα μεγάλα αστικά κέντρα, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, την οικοδιαχείριση του νερού και την οικιακή κομποστοποίηση.
 • Προσφέρει πρότυπα θεσμικά εργαλεία για την υλοποίηση προγραμμάτων για το περιβάλλον & τον ψηφιακό πολιτισμό
 • Συμβουλεύει τοπικές οργανώσεις και δίκτυα για την προώθηση των εκθέσεων περιβάλλοντος του αγροτουρισμού σε πολλές περιοχές της χώρας.
 • Προωθεί τη δικτύωση μεταξύ των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων για την οικοδιαχείριση στα μεγάλα αστικά κέντρα και την οικοανάπτυξη στην ύπαιθρο, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες και δυνατότητες τεχνογνωσίας για την υποστήριξη και συμβουλευτική του δικτύου με σχεδιασμό και μελέτες προγραμμάτων
 • Αναπτύσσει πρωτοβουλίες δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της «Κοινωνίας των Πολιτών» και τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Προετοιμάζει συμπράξεις φορέων για ειδικά προγράμματα συνεργασίας.

 • Προωθεί επιχειρησιακά την δικτύωση και τις κοινοπραξίες Μ.Κ.Ο. για διεθνή προγράμματα.