Aμεση δράση με 500 εκατ. για ανάσχεση της ανεργίας

Αναδημοσίευση από ergasiaka-manamar.blogspot.com

ΜΕ την υλοποίηση έξι νέων προγραμμάτων και τη διάθεση περίπου 500 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να αναχαιτίσει το υψηλό ποσοστό ανεργίας, με επίκεντρο στους νέους έως 35 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΞΠΡΕΣ, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας αναμένεται από τον Ιανουάριο να θέσει σταδιακά σε εφαρμογή το σχέδιο των προγραμμάτων που παρουσιάστηκε από τη γ.γ. Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ‘Α. Δαλλαπόρτα και το διοικητή του ΟΑΕΔ Ηλ. Κικίλια στους κοινωνικούς εταίρους, από τα οποία θα ωφεληθούν περισσότεροι από 60.000 άνεργοι. Το αρχικό σχέδιο των προγραμμάτων, το οποίο ενδέχεται να τροποποιηθεί μετά τις παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων, έχει ως εξής:

1.   Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα (α. απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β. απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

•πρόγραμμα κατάρτισης έως 100 ώρες σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση/εκπαιδευτικό mentoring

•τοποθέτηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με πλήρη ή μερική απασχόληση ως πρακτικά ασκούμενων για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας πέντε μηνών.

Ειδικότερα, η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Δύναται να πραγματοποιηθεί μοριοδότηση των επιχειρήσεων, προσδίδοντας βαρύτητα ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις αναμένεται να επιδοτηθούν για τη διατήρηση των απασχολουμένων.

Ωφελούμενοι

Α. ‘Ανεργοι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών και οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 20.000 άνεργοι νέοι, ενώ θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 460 ευρώ.

 

Β. ‘Ανεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών. Οι ωφελούμενοι της ως άνω κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 25.000 άνεργοι νέοι, ενώ θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 400 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 160 εκατ. ευρώ.

 

2. Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, που ιδρύονται από νέους επιχειρηματίες (πρώην ανέργους), καθώς επίσης και τη συμβουλευτική μέσω mentoring σε επιχειρήσεις.

Η δράση διαρθρώνεται σε δύο επιμέρους ενέργειες:

Η Ενέργεια Ι αφορά την προώθηση 7.000 νέων ανέργων ηλικίας έως 35 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους κλάδους προτεραιότητας, ιδρύοντας μια μικρή επιχείρηση, θα επιχορηγηθούν με ποσό έως 10.000 ευρώ για την έναρξη της επιχείρησης.

Η Ενέργεια ΙΙ περιλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων, οι οποίοι έχουν συστήσει επιχείρηση μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που προβλέπεται στην Ενέργεια Ι της παρούσας δράσης.

Από την εν λόγω ενέργεια αναμένεται να λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη περίπου 7.000 νέες επιχειρήσεις, ενώ το κόστος της συμβουλευτικής θα ανέλθει για κάθε άνεργο που θα δημιουργήσει επιχείρηση στα 4.000 ευρώ.

Ωφελούμενοι

• Νέοι άνεργοι από 18 έως 35 ετών που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση (7.000)

• Νέοι άνεργοι από 18 έως 35 ετών που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στο πλαίσιο της Ενέργειας Ι και λαμβάνουν υπηρεσίες συμβουλευτικής (mentoring) (7.000).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 98 εκατ. ευρώ.

 

3. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων (β΄ κύκλος)

Ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από νέους, με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διεργασιών.

 

Λελογισμένη εστίαση σε τομείς της οικονομίας που δύναται να στρέψουν την ελληνική επιχειρηματικότητα προς την ουσιαστική εξωστρεφή ανάπτυξη.

• Ενισχυόμενη επένδυση προϋπολογισμού από 20.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.

• Ποσοστά χρηματοδότησης: της τάξης του 40% – 60%, ενδεχομένως ανάλογα με την περιφέρεια.

• Στις επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προστίθενται και:

Λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης για το 1ο έτος λειτουργίας (σε αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες εργοδοτικών εισφορών)

Δαπάνες για ενέργειες συμβουλευτικής (mentoring)

Δαπάνες για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας.

Ωφελούμενοι

Νέοι και νέες από 18-35 ετών που δεν έχουν δική τους επιχείρηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

4. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικών μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπεται η ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με τη χρηματοδότηση των παρακάτω ενδεικτικών επιλέξιμων δαπανών:

•Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης

•Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου

•Δαπάνες κατάρτισης

•Δαπάνες πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων

•Ετήσιο μισθολογικό κόστος για τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο και επιπλέον 12.000 ευρώ για τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας (ΝΘΕ) διάρκειας 12 μηνών.

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι 24 μήνες. Ποσοστό χρηματοδότησης 80%-100%.

Γυναίκες από 18-35 ετών που:

•Έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία (2010 έως 2012) με βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη ή δικαίωμα επιδότησης της ανεργίας.

•Έχουν την ιδιότητα της ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με προτεραιότητα σε όσες ανήκουν σε οικογένειες με άνεργα-απολυμένα και τα 2 μέλη ή μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και γυναίκες θύματα βίας.

Αναμένεται η χρηματοδότηση περίπου 950 νέων επιχειρήσεων, με αντίστοιχη δημιουργία 1.900 νέων θέσεων εργασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ

5. Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων του στον αγροδιατροφικό τομέα, στη δημιουργία και εφαρμογή ευκαιριών συμβουλευτικής και πηγών χρηματοδότησης έναρξης, καθώς και στην υποβοήθηση για επενδυτικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, η δράση «επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο» περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες ενεργειών:

•Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας, καθώς και σε κάποια τεχνική θεματική ενότητα. Η κατάρτιση θα διακρίνεται σε θεωρία 30% και πρακτική 70%.

•Συμβουλευτική.

•Υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας.

Ωφελούμενοι

Από τη δράση αναμένεται να ωφεληθούν 3.000 άνεργοι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 9,78 εκατ. ευρώ.

 

6. Υποστήριξη της Δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για την Προώθηση νέων στην απασχόληση

Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στοχεύει στην κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Έμφαση θα δοθεί στην προώθηση στην απασχόληση μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

•Νέων άνεργων από 18 έως 35 ετών που θα είναι εργαζόμενοι/ες ή/και μέλη – εργαζόμενοι/ες σε ΚοινΣΕπ (εκτιμώμενος αριθμός 3.000).

Το ύψος επιχορήγησης θα εξαρτάται από τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες με πρόβλεψη αυξημένης επιχορήγησης για νέους άνεργους.

Ωφελούμενοι

Ο αριθμός των ΚοινΣΕπ, οι οποίες ιδρύονται από άνεργους νέους κάτω των 35 ετών αναμένεται να είναι 400 και θα απασχοληθούν 3.000 νέοι άνεργοι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.