Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

ggkΒασικός σκοπός και καθήκον της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή είναι:

  1. Να εισηγείται την χάραξη και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή και
  2. Να μεριμνά για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του καταναλωτή και να φροντίζει για τα συμφέροντα των καταναλωτών εν γένει και ιδίως για:
  1. την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών,
  2. τα οικονομικά τους συμφέροντα,
  3. την οργάνωση τους σε ενώσεις καταναλωτών,
  4. το δικαίωμα ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν και
  5. την πληροφόρηση και επιμόρφωση τους σε καταναλωτικά θέματα.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επίσης επιλαμβάνεται των προβλημάτων που οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν στις συναλλαγές τους τόσο με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όσο και με τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής του δημόσιου τομέα και των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Web url: Γενική Γραμματεία Καταναλωτή