Μέθοδοι αποτελεσματικής δικτύωσης

Το βασικό εργαλείο του σχεδιασμού αποτελεί η οργανωτική δομή των Περιφερειακών ‘‘Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων’’ για τη δικτύωση κοινωνικών επιχειρήσεων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών καθώς και για τη στήριξη των Κοιν.Σ.Επ. και των άλλων κοινωνικών επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Η δημιουργία προφανώς ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος ενός «βιότοπου της κοινωνικής οικονομίας» προϋποθέτει ασφαλώς εργαλεία και μεθοδολογίες δικτύωσης τα οποία πρέπει να οριοθετηθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνικής δικτύωσης με ισχυρά ηθικά κίνητρα και με ευρεία συμμετοχή.

 

1ο εργαλείο: Οργανωτική δικτύωση
Η οργανωτική δικτύωση βασίζεται:

  1. Στην οριζόντια δικτύωση σε κάθε περιφέρεια συλλογικών οργανώσεων που ενδιαφέρονται και προωθούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα, όπως εθελοντικών ανθρωπιστικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών, κοινωνικά δίκτυα των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών καθώς και καταναλωτικών κινημάτων και οργανώσεων της γειτονιάς.
  2. Σε κοινωνικές συμπράξεις οι όποιες δημιουργούν γέφυρες εμπιστοσύνης και δικτύωσης μεταξύ καταναλωτικών οργανώσεων και οργανώσεων παραγωγών είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που περιορίζει το κόστος της διαμεσολάβησης και της γραφειοκρατίας υπέρ του πολίτη.

Οι κοινωνικές συμπράξεις πρωτοστατούν στη δημιουργία και υποστήριξη κοινωνικών παντοπωλείων, ιατρείων και κοινωνικών αγροκτημάτων και κοινωνικών αγορών. Ταυτόχρονα, οι σχέσεις τους με τα εν λόγω δίκτυα μπορούν να συμβάλουν στη διάχυση ενημέρωσης και τεχνογνωσίας και εν τέλει στη δημιουργία και στήριξη νέων Κοιν.Σ.Επ.

 

2ο εργαλείο: Κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις
Οι κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις θα πρέπει να έχουν διαρκή θεσμικό χαρακτήρα και όχι μιας χρήσεως με συμπράττοντες φορείς οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δευτερευόντως με άλλους κρατικούς φορείς δεδομένης της εγγύτητας του ενδιαφέροντος της Τ.Α. και τη συμμετοχικότητα που μπορεί να επιτευχθεί σε τοπικό επίπεδο.

 

3ο εργαλείο: Διαδικτυακά εργαλεία δικτύωσης και ενημέρωσης
Στόχος είναι η άμεση και χρηστική ενημέρωση με ζητούμενο πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ., την κοινωνική εμπειρία σ’ αυτό το πεδίο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν.

 

Η δημιουργία ενός θεσμικού εργαλείου τοπικών και περιφερειακών εκθέσεων προϊόντων και υπηρεσιών φορέων κοινωνικής οικονομίας, συνεταιρισμών, πράσινης ανάπτυξης και βιολογικών προϊόντων κρίνεται απαραίτητη, αναφορικά με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των Κοιν.Σ.Επ. και των Κοινωνικών Συμπράξεων.

Αυτός ο θεσμός θα υπηρετείται από τις αναπτυξιακές συμπράξεις των δήμων και των κοινωνικών επιχειρήσεων σε κάθε περιφέρεια ενώ τα διαδικτυακά εργαλεία δικτύωσης και ενημέρωσης θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοίχιση και αλληλόδραση με τα περιφερειακά δίκτυα των οργανώσεων, τις υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τις ομάδες στόχους ώστε να παρέχονται στοχευμένες πληροφορίες και διάδοση γνώσης για αυτές τις ομάδες και δίκτυα.


Πηγή: socialactivism.gr