Τομείς εφαρμογής της κοινωνικής οικονομίας

Η αλληλέγγυα οικονομία με τη μορφή συνεργατισμού των μη κερδοσκοπικών εταιρειών μπορεί να έχει αντικείμενο δραστηριότητας την προστασία του περιβάλλοντος, την ανθρωπιστική δραστηριότητα και στις υπηρεσίες υγείας.

 

 

Η κοινωνική οικονομία αναφέρεται στο σύνολο των οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα, όπως κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ιδρύματα κ.ά., με στόχο το συλλογικό οικονομικό και κοινωνικό συμφέρον αλλά και τη διασφάλιση του συλλογικού συμφέροντος των ίδιων των μελών των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ΜΚΟ κ.ά.

 

Η εφαρμογή της κοινωνικής οικονομίας βασίζεται:

  • Στην απασχόληση ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
  • Στην επανεπένδυση των κερδών σε σκοπούς της επιχείρησης με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • Στον κοινωνικού χαρακτήρα καταστατικό σκοπό.
  • Στην περιορισμένη διανομή κερδών βάσει της συμβολής των εργαζομένων στο έργο και τις υπηρεσίες της κοινωνικής επιχείρησης και όχι βάσει της συμβολής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

 

Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, του τρίτου τομέα της οικονομίας καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό-κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων και κοινωνικών αναγκών, που βρίσκονται εκτός της συμβατικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Εν μέσω της παγκόσμιας αυτής κρίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική η κατανόηση της μεγάλης σημασίας της κοινωνικής οικονομίας για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, καθώς και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Γενικά, η κοινωνική οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της ευρύτερης οικονομίας. Στα πλαίσια, όμως, του σκοπού της κοινωνικής οικονομίας, θα ακολουθήσει μια ομαδοποίηση και ανάλυση των κυριότερων τομέων στους οποίους δύναται αυτή να εφαρμοστεί.

 

Οι κυριότεροι τομείς που μπορεί να αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία είναι:

  1. Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία
  2. Παραγωγή και μεταποίηση
  3. Υπηρεσίες – Υγεία
  4. Περιβάλλον (Πράσινη επιχειρηματικότητα)
  5. Κοινωνικός Τουρισμός

 

Πηγή: socialactivism.gr