Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών Διά Βίου Μάθησης

Βασικός σκοπός του έργου «Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών Διά Βίου Μάθησης» είναι η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των στελεχών της διά βίου μάθησης με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Κύριοι στόχοι του Έργου είναι:

 • H παροχή ποιοτικής αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εκπαιδευτών
 • H προώθηση καινοτόμων μεθοδολογιών εκπαίδευσης στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Η ευελιξία ως προς τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η ενοποίηση των διαδικασιών επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, επιμορφωτών και στελεχών της εκπαίδευσης ενηλίκων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
 • Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Επιμέρους στόχοι του Έργου είναι:

 • Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και η βελτίωση της θέσης εργασίας των εκπαιδευτών
 • Η υιοθέτηση και διάχυση εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, η οποία στηρίζεται στο μοντέλο της από εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Η επαφή των εκπαιδευτών ενηλίκων με τα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και τις νέες εκπαιδευτικές πρακτικές και προοπτικές της διά βίου μάθησης
 • H υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θεματικά πεδία, όπως: Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων, στις αρχές συντονισμού, οργάνωσης, σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, στη σύνδεση με την τοπική κοινωνία, στην εφαρμογή πολιτικών εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ε.Ε.,
  • οι μεθοδολογίες και η διδακτική ενηλίκων,
  • η παραγωγή πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού,
  • ο σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων,
  • η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ενηλίκων,
  • η κατανόηση της διεργασίας και της εξέλιξης της εκπαιδευτικής ομάδας,
  • η εκπαίδευση και υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων,
  • η επεξεργασία σε θέματα παιδαγωγικής και, ειδικότερα, διδακτικής που αφορούν στην εκπαίδευση ενήλικων εκπαιδευομένων, και, ειδικότερα, στη φιλοσοφία και την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών των Σ.Δ.Ε., στη διδακτική μεθοδολογία και τη μελέτη εκπαιδευτικών τεχνικών που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • η εκπαίδευση ενηλίκων με τη χρήση νέων τεχνολογιών
  • η ανάπτυξη μεθοδολογίας συμβουλευτικής παρέμβασης σε άτομα και ομάδες,
  • η συνεργασία συμβούλου και εκπαιδευτή ενηλίκων
  • η κατανόηση των αρχών, των στόχων, της οργάνωσης, του συντονισμού, της διεξαγωγής και παρακολούθησης των διαδικασιών αξιολόγησης εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • η διαρκής ενημέρωση των ατόμων που ασχολούνται επαγγελματικά με την εκπαίδευση ενηλίκων με ευέλικτο τρόπο ως προς την εξέλιξη
  • των τάσεων,
  • των μεθόδων,
  • των στρατηγικών και
  • των προτεραιοτήτων στη Διά Βίου Μάθηση.

Ομάδα – Στόχος (επωφελούμενοι) Ομάδα-στόχο του Έργου αποτελούν οι εκπαιδευτές και τα στελέχη της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Προγράμματα Εκπαίδευσης

1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι αναλαμβάνουν να διδάξουν σε επιμέρους προγράμματα του Έργου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη λεπτομερή αναδρομή στο προφίλ και το ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, στο πλαίσιο και το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών, τα οποία θα υλοποιηθούν από το παρόν έργο, την παρουσίαση των εκπαιδευτικών υλικών (έντυπων, ηλεκτρονικών και πολυμεσικών), καθώς και την παρουσίαση της μεθοδολογικής διάστασης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Από τις 25 ώρες του συγκεκριμένου προγράμματος, οι 10 ώρες πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 15 πραγματοποιούνται μέσω δύο (2) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων.

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Το Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση, «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» αποσκοπεί στην κατανόηση των αρχών και της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης ενηλίκων, στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτών ενηλίκων σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών σε ενήλικες εκπαιδευόμενους, στο σχεδιασμό διδακτικών ενοτήτων και παραγωγής πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού, και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατανόηση της διεργασίας και της εξέλιξης της εκπαιδευτικής ομάδας, στην εκπαίδευση ενηλίκων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς και στην αξιολόγηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων – εκπαιδευομένων) και την πιστοποίηση δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.

Το Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση, «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διεξάγεται με τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων από Απόσταση και διαρκεί 100 ώρες. Από τις 100 ώρες του συγκεκριμένου προγράμματος, οι 75 ώρες πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 25 πραγματοποιούνται μέσω πέντε (5) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων.

Η παρακολούθηση του προγράμματος αυτού κρίνεται απαραίτητη για την προετοιμασία εισαγωγής των εκπαιδευτών στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, το οποίο θα διαμορφωθεί στο άμεσο μέλλον.

3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι η ενημέρωση των στελεχών διοίκησης δομών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. σχετικά με θέματα θεσμικής λειτουργίας δομών και διαδικασιών εκπαιδευτικών μονάδων με έμφαση στη διά βίου μάθηση και στην εκπαίδευση ενηλίκων, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων, αρχών συντονισμού, οργάνωσης, σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, δημοσιότητας και επικοινωνιακής προβολής των προγραμμάτων εκπαίδευσης στους φορείς, τα ΜΜΕ και το ευρύ κοινό, πολιτικών εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ε.Ε., επαγγελματικής ανάπτυξης και αξιολόγησης υπηρεσιών διά βίου εκπαίδευσης, κατανόησης της διαμόρφωσης ενός ενιαίου συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, εκπαιδευτών και δομών, καθώς και ανάλυσης του ρόλου της διεύθυνσης – διοίκησης σε δομές διά βίου μάθησης.

Από τις 25 ώρες του συγκεκριμένου προγράμματος, οι 10 ώρες πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 15 πραγματοποιούνται μέσω δύο (2) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων.

4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σκοπός του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η παρουσίαση των θεμάτων συμβουλευτικής της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., της ανάλυσης του ρόλου των συμβούλων και, ειδικότερα, βασικές έννοιες και πεδία εφαρμογής της Συμβουλευτικής, θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία συμβουλευτικής παρέμβασης, ατομική και ομαδική συμβουλευτική στην εκπαίδευση ενηλίκων, συνεργασία συμβούλου και εκπαιδευτή, σύνδεση με την τοπική κοινωνία, Συμβουλευτική Οικογένειας, Σχολές Γονέων: σύνδεση σχολείου – οικογένειας, βασικές έννοιες και πεδία εφαρμογής της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, σύνδεση με την τοπική αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και απευθύνεται σε στελέχη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Από τις 25 ώρες του συγκεκριμένου προγράμματος, οι 10 ώρες πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 15 πραγματοποιούνται μέσω δύο (2) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων.

5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

Σκοπός του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και των χαρακτηριστικών των μεταναστών, των παλιννοστούντων, των Roma, των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας, των κρατουμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα, των Α.Μ.Ε.Α., της έννοιας της διαφορετικότητας, της κοινωνικής ένταξης και επανένταξης, των παραγόντων που εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων, της χρήσης των εκπαιδευτικών τεχνικών και εργαλείων, της διαπολιτισμικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής καθώς και της εκπαίδευσης και υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και απευθύνεται σε εκπαιδευτές και στελέχη της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Από τις 25 ώρες του συγκεκριμένου προγράμματος, οι 10 ώρες πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 15 πραγματοποιούνται μέσω δύο (2) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων.

6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΔΕ

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) επεξεργάζεται θέματα παιδαγωγικής και ειδικότερα διδακτικής που αφορούν στην εκπαίδευση ενήλικων εκπαιδευομένων και, ειδικότερα, στη φιλοσοφία και την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών των Σ.Δ.Ε., στη διδακτική μεθοδολογία (μελέτη εκπαιδευτικών τεχνικών που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως ομαδοσυνεργατική μάθηση και διδασκαλία, οργάνωση και υλοποίηση σχεδίων δράσης (projects), εξοικείωση με βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως προσομοίωση, παιχνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, κ.ά.), και σε εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης, κατάλληλους για ενήλικες (περιγραφική και εξατομικευμένη διαδικασία αξιολόγησης μέσω ανάλογων παιδαγωγικών εργαλείων, π.χ. της οργάνωσης και διαμόρφωσης φακέλου υλικού (portfolio), του βαθμού συμμετοχής, δέσμευσης και αποτελεσματικότητας από τη συμμετοχή των ενήλικων εκπαιδευομένων στα ελεύθερα εργαστήρια και τα projects και επίσης των διαδικασιών διαμόρφωσης και αξιοποίησης εργαλείων αυτό-αξιολόγησης). Από τις 25 ώρες του συγκεκριμένου προγράμματος, οι 10 ώρες πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 15 πραγματοποιούνται μέσω δύο (2) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων.

7. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Σκοπός του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η κατανόηση της συμβολής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην εξ αποστάσεως στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Επιχειρείται η εκμάθηση της λειτουργικότητας και των διαδικασιών των διαδικτυακών Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (LMS), τα οποία διαμορφώνουν μαθησιακές κοινότητες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πιο αναλυτικά, εξετάζονται οι λειτουργίες που υποστηρίζει η εκπαιδευτική πλατφόρμα του ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ., όπως σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία των χρηστών της, δημιουργία προφίλ, βαθμολογίες, ανατροφοδότηση, σύστημα αυτο-αξιολόγησης των εκπαιδευομένων και σύστημα διανομής και παρουσίασης ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν, κατά προτεραιότητα, οι εν δυνάμει εκπαιδευτές των εξ αποστάσεως προγραμμάτων.

Ολοκλήρωση Παρακολούθησης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης των προγραμμάτων, διάρκειας 25 ωρών, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διάρκειας 100 ωρών, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης (Ν. 3369/2005).

Χρηματοδότηση Ομάδα Έργου

Το έργο «Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών Διά Βίου Μάθησης» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007 -2013», Άξονας 7 , 8 και 9 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπεύθυνη Έργου

Δημητρούλη Καλλιόπη

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2131311672, 2131311652, 2131311653, 2131311677

Fax: 210 2530541

e-mail: ekesap@ideke.edu.gr