Άσυλο μεταναστευτικού πληθυσμού – Πρόγραμμα SOAM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM:

«Υποστηρίζοντας οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα»

 

Έως την 1η Απριλίου 2013 μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για το πρόγραμμα SOAM, στο Διεθνή Οργανισμό Μεταναστεύσεως, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κέντρων υποδοχής μεταναστευτικού πληθυσμού και ιδιαίτερα ασυνόδευτων ανηλίκων σε αναζήτηση ασύλου, που λειτουργούν από ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 2009-2014.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος:

 • Μη Κερδοσκοπικοί Εθελοντικοί Οργανισμοί που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, με μη εμπορικό σκοπό, ανεξάρτητοι από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική διοίκηση, από δημόσιους οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς.
 • Κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, θρησκευτικές οργανώσεις και τα εθνικά παραρτήματα του Ερυθρού Σταυρού θεωρούνται επιλέξιμοι ΜΚΟ εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
 • Οι ΜΚΟ θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας στην εργασία με αιτούντες άσυλο και στην παροχή υπηρεσιών όπως φιλοξενία, καθημερινή φροντίδα, νομικές, ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι:

 • Βελτίωση ποιότητας κέντρων υποδοχής
 • Βελτίωση ποσότητας κέντρων υποδοχής, με έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους και άλλους ευάλωτους αιτούντες άσυλο, όπως μονογονείς με παιδιά. Ο αιτών ΜΚΟ θα ιδρύσει 100 νέες θέσεις σε κέντρα υποδοχής, 60 εκ των οποίων θα αφορούν σε ασυνόδευτους ανηλίκους και θα κατανεμηθούν σε όχι περισσότερα από 2 κέντρα υποδοχής και οι υπόλοιπες 40 σε άλλες ευάλωτες ομάδες.

 

Οι επιλέξιμες ενέργειες του προγράμματος:

 • Λειτουργία κέντρων υποδοχής που παρέχουν στέγαση, τροφή και είδη ατομικής υγιεινής, νομική συμβουλευτική, ιατρική φροντίδα, υπηρεσίες διερμηνείας και/ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
 • Δραστηριότητες για την αύξηση της χωρητικότητας των κέντρων υποδοχής και/ή για την επέκταση ή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν.

 

Υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται:

 1. Στέγαση με τις απαραίτητες άδειες,
 2. Τρία γεύματα την ημέρα,
 3. Είδη ατομικής υγιεινής και πέραν του φαγητού, έπειτα από την είσοδο στο κέντρο,
 4. Διερμηνεία και ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για το δικαίωμα αίτησης ασύλου, πρόσβαση σε επείγουσες ή απαραίτητες υπηρεσίες υγείας και το ενδεχόμενο εθελοντικής επιστροφής και
 5. Διευθετήσεις ασφαλείας βάσει των απαιτήσεων.


Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

€ 4.046.052

Ελάχιστο ποσό 600.000 και μέγιστο 2.023.026 €.

Μέχρι και 90% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου. Το υπόλοιπο της συγχρηματοδότησης μπορεί να παρασχεθεί με τη μορφή χρημάτων ή συνεισφοράς σε είδος – μέχρι και 50% της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης – υπό τη μορφή εθελοντικής εργασίας.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Έντυπο αίτησης χρηματοδότησης
 2. Έντυπο προϋπολογισμού
 3. Τουλάχιστον 2 ετήσιες αναφορές (συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών αναφορών και των οικονομικών καταστάσεων)
 4. Οικονομικές καταστάσεις και φορολογικά έγγραφα για τουλάχιστον 2 οικονομικά έτη
 5. Αναφορές ελέγχου από εγκεκριμένο εξωτερικό ελεγκτή που πιστοποιούν τους λογαριασμούς για τα τελευταία 2 οικονομικά έτη
 6. Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες οργανισμούς
 7. Δήλωση συνεργασίας
 8. Δήλωση συγχρηματοδότησης
 9. Βιογραφικά του προσωπικού
 10. Σύσταση και άρθρα καταστατικού του αιτούντα.

Ανάρτηση από oikosocial.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ΙΝΜΕΚΟ

Τηλ.: 210 8813760-1, e-mail: anadrash3@gmail.com

 

Πηγή: eeagrants-iomathens-soam.gr. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης καθώς και το συνοδευτικό υλικό στα ελληνικά έχουν αναρτηθεί στο πεδίο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.