ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»

οι σημαντικότερες επισημάνσεις και προτάσεις

Μεγάλη συμμετοχή είχε η διαβούλευση ενόψει του σχεδίου πρόσκλησης για τη λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Επ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κ.Ο.

Αυτό που ζητείται από όλους σχεδόν όσους συμμετείχαν στην ανοικτή διαβούλευση είναι να δοθεί πρώτη προτεραιότητα στις ίδιες τις Κοιν.Σ.Επ. και στους φορείς που εμπράκτως εδώ και καιρό παρέχουν συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες στους κοινωνικούς επιχειρηματίες και προωθούν τα συμφέροντά τους, ανεξαρτήτως χρηματοδότησης για αυτές τις δράσεις από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί απλά πιστεύουν στους θεσμούς και τις αξίες της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σημαντικότερες επισημάνσεις και προτάσεις για το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα, ελπίζοντας να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τον τελικό σχεδιασμό του. 

Λουκάς Μπρέχας, Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

Τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται και δεν αποτελούν προϋπόθεση για φορείς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας αποτελούν μια διάκριση χωρίς καμία λογική τεκμηρίωση. Προτείνεται η αντικατάσταση με την υποχρεωτική εγγραφή των φορέων στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Περιφερειακή Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την προϋπόθεση η κατάθεση αιτήματος εγγραφής στο Γενικό Μητρώο να πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης από την ίδρυση της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Επίσης εάν μείνει ως έχει, προτείνετε η διασαφήνιση “της τριετής εμπειρίας υλοποίησης εθνικών ή / και ευρωπαϊκών προγραμμάτων …” ότι αφορά την αποδεδειγμένη συμμετοχή και συμβολή του φορέα σε αυτά και όχι οπωσδήποτε με την συμμετοχή του ως κύριος ανάδοχος, επίσης στο “εθνικών ή / και ευρωπαϊκών προγραμμάτων” προτείνετε η προσθήκη ή/ και διεθνών προγραμμάτων.

Ως φορείς αναφερόμαστε στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες οι οποίες εάν και δεν είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας εκ της συστάσεως τους τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας: β. Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά οι υφιστάμενες νομικές μορφές, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: α) έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική ωφέλεια μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, β) αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου, γ) εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, δ) έχουν αυτονομία στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, ε) προβλέπουν τη χρησιμοποίηση των κερδών τους για τους καταστατικούς σκοπούς τους και δευτερευόντως τη δυνατότητα περιορισμένης έκτασης διανομής των κερδών αυτών, στ) λειτουργούν με βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, ζ) οι δραστηριότητές τους εντάσσονται αποκλειστικά σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και για πιο λόγο να μην είναι επιλέξιμες να συμμετάσχουν στις τοπικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις εάν δεν είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας?

Το Δίκτυο ΚΑΠΑ συνυπογράφει την δήλωση πρόταση του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών» που ακολουθεί .

Νίκος Κλεάνθης & Κοινωνικός επιχειρηματίας

Συνοπτικά οι δικές μας παρατηρήσεις είναι: 1) Οι περιφερειακοί μηχανισμοί στήριξης κοινωνικής οικονομίας, οργανωτικά, θα πρέπει να αποσκοπούν στη σύνθεση όλου του χώρου της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα και να έχουν τη μορφή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης των Συμπράξεων σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Να ενσωματώνουν δηλαδή τα υφιστάμενα δίκτυα, ομοσπονδίες, Παρατηρητήρια που λειτουργούν σε τοπικό και πρωτοβάθμιο επίπεδο. Επιπλέον, να αποσκοπούν στη συγκρότηση τοπικών κοινωνικών Συμπράξεων ανά νομό και θεματικών Συμπράξεων ανά κλάδο εκεί που δεν υπάρχουν ώστε να αντιμετωπιστεί το οργανωτικό έλλειμμα που υπάρχει και ενσωματώσουν το κοινωνικό κεφάλαιο και τον εθελοντισμό κάθε περιοχής, με τη συμμετοχή όλων των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και κοινωνικών επιχειρήσεων. 2) Ο στόχος του Εθνικού Παρατηρητηρίου της κοινωνικής οικονομίας όπως προβλέπεται από το σχέδιο της πρόσκλησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον με τις παραπάνω προϋποθέσεις και στο βαθμό που λειτουργήσει οργανωτικά όπως ένα Επιμελητήριο που θα δίνει τη δυνατότητα της δημοκρατικής Συμμετοχής με τοπική και περιφερειακή οργανωτική διάρθρωση. 3) Κάθε τοπική και θεματική Σύμπραξη σε πρωτοβάθμιο επίπεδο θα πρέπει να έχει με τη σειρά της στόχο τη στήριξη κοινωνικών Συνεταιρισμών και κοινωνικών επιχειρήσεων τοπικά δημιουργώντας δίκτυα αλληλεγγύης συνεργασίας και μείωσης του κόστους των ανταλλαγώ που είναι η πεμπτουσία της κοινωνικής οικονομίας. 4) Αναφορικά με τη πρόσκληση τα υφιστάμενα δίκτυα, ομοσπονδίες, και περιφερειακά Παρατηρητήρια να είναι επιλέξιμοι φορείς για το πρόγραμμα με (1)ένα χρόνο λειτουργίας όπως προβλέπεται στη πρόσκληση και για τους κοινωνικούς Συνεταιρισμούς . Εξάλλου, αυτές οι συμπράξεις με τη μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών προβλέπονται και από το νόμο 4019-11 και για αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι σε πλεονεκτικότερη θέση όπως και οι κοινωνικοί Συνεταιρισμοί. Ανακατανομή του προβλεπόμενου προϋπολογισμού με ενίσχυση δράσεων που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στη δημιουργία δικτύων στη κοινωνική επιχειρηματικότητα και απασχόληση. 5)Περιορισμός των δαπανών που προβλέπονται στο σχέδιο κατά 50% σε δράσεις Ενημέρωσης, κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Μέντορινγκ και διάθεσης του υπόλοιπου 50% για την ενίσχυση των τοπικών και θεματικών Συμπράξεων ,δικτύων και ομοσπονδιών ώστε να είναι λειτουργικά βιώσιμες και να μπορούν να απασχολήσουν τουλάχιστον ένα άτομο κάθε μία για 3 χρόνια. 6) Οι διευρυμένες Δευτεροβάθμιες περιφερειακές κοινωνικές Συμπράξεις οι οποίες δυνητικά θα ενσωματώσουν 120 έως 150 πρωτοβάθμιες τοπικές και θεματικές Συμπράξεις μπορούν να είναι από μόνες τους ένας επικοινωνιακός και επιμορφωτικός Μηχανισμός μεταφοράς οργανωτικής τεχνογνωσίας για τη κοινωνική οικονομία με πολύ μικρότερο λειτουργικό κόστος από ένα επικοινωνιακό μηχανισμό με γραφειοκρατική δομή που δεν ενσωματώνει εθελοντισμό. 7) Το πρόγραμμα έτσι πρέπει να έχει ως ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους: § Την ενσωμάτωση και δημιουργία 120 τουλάχιστον πρωτοβάθμιων τοπικών και θεματικών Συμπράξεων, δικτύων και ομοσπονδιών στους σκοπούς των 13 περιφερειακών δευτεροβάθμιες Αναπτυξιακές Συμπράξεις βάσει των οποίων θα συγκροτηθεί και το Εθνικό Παρατηρητήριο που είναι και προβλεπόμενος βασικός στόχος. § Την εμπλοκή 2500 συλλογικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικών επιχειρήσεων, και κοινωφελών ιδρυμάτων ως μελών στο Εθνικό παρατηρητήριο μέσω των Συμπράξεων. § Την ουσιαστική υποστήριξη των κοινωνικών Συνεταιρισμών και κοινωνικών επιχειρήσεων μέσα από αυτά τα δίκτυα συνεργασίας και αλληλεγγύης που συνθέτουν κοινωνικό κεφάλαιο. Τέλος Συντονιστής εταίρος σε ένα τέτοιο προσανατολισμό του προγράμματος που υπακούει στις βασικές αρχές και τα δυναμικά στοιχεία της κοινωνικής οικονομίας, ομαδική συνεργασία, αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη ,κοινωνικό κεφάλαιο περιορισμός των μεσαζόντων μείωση του κόστους των ανταλλαγών δεν μπορεί να είναι μια ιδιωτική επιχείρηση όπως δεν μπορεί να είναι ένας δημόσιος φορέας , γιατί στη πράξη οι επιδιώξεις μια ιδιωτικής επιχείρησης που είναι το κέρδος συνήθως, συγκρούονται με τους σκοπούς της κοινωνικής οικονομίας που είναι η μείωση του κόστους των ανταλλαγών προς όφελος των αδυνάτων της κοινωνίας. Εξάλλου, εάν μια ιδιωτική επιχείρηση θέλει να συμβάλλει στη κοινωνική οικονομία μπορεί να το κάνει και ως απλός εταίρος η συμβάλλοντας μέσω της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης . Η επικράτηση και η ηγεμονία μέχρι τώρα στη χώρα μας των ιδιωτικών επιχειρήσεων και γραφείων μεσαζόντων στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας είναι μια από τις βασικές αιτίες της παταγώδους αποτυχίας των προγραμμάτων σε σχέση με τους διατυπωμένους από τα επιχειρησιακά προγράμματα στόχους και εξανέμισης των πόρων του Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου σε αλλότριους σκοπούς.

Δημήτριος Μιχαηλίδης  & GABRIELA SCHEINER & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΟΛΓΑ ΔΑΡΑΤΖΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΙΔΗΣ & Γκουδίνογλου Στέλλα  & Ελένη Ιασωνίδου  & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ

1. Επίσης, θα συνεκτιμηθεί . , στην σελ. 7, νέα παράγραφος «γ) στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις». 2. Κάθε Εταίρος . , στην σελ. 8, παράγραφος 2, να γίνει «Να λειτουργεί αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της πρότασης στην παρούσα πρόσκληση για τουλάχιστον δύο (2) έτη, πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, εκτός εάν πρόκειται για ΚοινΣΕπ, η οποία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας τουλάχιστον έξη (6) μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ή άλλος φορέας εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας τουλάχιστον έξη (6) μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης». 3. Κάθε Εταίρος . , στην σελ. 8, παράγραφος 4, να γίνει «Να διαθέτει διετή (2) τουλάχιστον εμπειρία εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα απασχόλησης ή επιχειρηματικότητας ή σε θέματα κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού αποκτηθείσα τα τελευταία 3 έτη. Αξιολογείται επιπρόσθετα η εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας (π.χ. συμμετοχή στην υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, κλπ). Η εν λόγω εμπειρία θα αποτυπώνεται στο σχέδιο δράσης σε πίνακα προγραμμάτων, όπου θα περιλαμβάνονται οι φορείς χρηματοδότησης, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, ο προϋπολογισμός των δράσεων κλπ. Αυτή η προϋπόθεση εμπειρίας δεν ισχύει στην περίπτωση φορέων εγγεγραμμένων στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας κλπ). 4. Ο Συντονιστής Εταίρος . , σελ 8, παράγραφος 4, σημείο β, «Πενταετή εμπειρία σε θέματα απασχόλησης ή στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή σε θέματα κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, εκτός προγραμμάτων κατάρτισης, αποκτηθείσα τα τελευταία πέντε έτη».

Ευσταθιάδης Αντώνιος

Άδικος μερικώς αποκλεισμός κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Η παρούσα πρόσκληση αναφέρει και προσδιορίζει αδίκως την μη συμμετοχή μερικώς των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Αλλά αποκλείει κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί κάτω του ενός (1) έτους. Σε μια κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, είναι επιβεβλημένο να συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί φορείς, δίνοντας τους την ευκαιρία, ειδικά σε κοινωνικούς επιχειρηματίες που έκαναν το τόλμημα μέσα στη παρούσα οικονομική κρίση και συνένωσαν τις δυνάμεις τους εφαρμόζοντας τους θεσμούς της κοινωνικής οικονομίας. Μέσα από την κοινωνική ευαισθησία σας μπαίνοντας στη παρούσα κοινωνική διαδικασία να συντάξετε τη παρούσα πρόσκληση, είναι κοινωνικά άδικο να αποκλειστούν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, από την συμμετοχή τους σε μια αναπτυξιακή σύμπραξη, καταρχήν γενικώς είναι άδικο, αλλά υπάρχει η περίπτωση του άδικου αποκλεισμού είτε είναι ελάχιστες ημέρες ή βδομάδες ή μήνες. Γι’ αυτό μέσα από του υποστηριζόμενου νόμου 4019/2011, μέσα από τη κοινωνική φιλοσοφία που συνοδεύει την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, όπως επαναφέρετε δικαίως στη αρχική τοποθέτηση του νόμου 4019/2011 άρθρο 18, την συμμετοχή των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων χωρίς χρονικούς περιοριστικούς όρους.

Βασίλειος Τακτικός συντονιστής Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο συμμετέχει στη διαβούλευση καθώς και πολλά μέλη του «Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών» ξεχωριστά, θεωρώντας αυτή τη διαδικασία βασικό «κλειδί» για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των κοινοτικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα του ΕΠΑΝΑΔ. Αναφορικά με «το Σχέδιο Πρόσκλησης» για τη Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας θεωρούμε ότι είναι βελτιωμένο και άρτιο τεχνοκρατικά σε σχέση με αυτό που διαμορφωθεί πριν ένα χρόνο, πλην όμως φέρει την ίδια παθογένεια με άλλα προγράμματα όπως τα equal, ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν και απέτυχαν τραγικά καθώς δεν ανταποκρίθηκαν ούτε ένα 2%.στους στόχους δημιουργίας απασχόλησης και κοινωνικών επιχειρήσεων που είχαν θέσει. Τα προγράμματα αυτά ναι μεν ακολουθούν (προσχηματικά) τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό τους και σκοπούς για τη καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας αλλά χρησιμοποιούν αλυσιτελή μέσα και έντεχνα σχεδιασμένη κατευθυντικότητα σε φορείς που καλούνται να υλοποιήσουν τέτοιου είδους προγράμματα. Απέτυχαν κατά κύριο λόγο γιατί έδιναν σχεδόν όλους τους διαθέσιμους πόρους το 90% στους διάφορους μεσάζοντες και διαμεσολαβητές ,σε δαπάνες ενημέρωσης ,κατάρτισης Συμβουλευτικής χωρίς να δίνουν σχεδόν τίποτε για να επωφεληθούν στο ξεκίνημά τους για την επιχειρηματικότητα αυτοί που προβλέπεται να κάνουν κάποια επιχείρηση και να παράγουν κάποιο προϊόν και κάποια υπηρεσία. Οι αρμόδιοι που σχεδίασαν αυτό το πρόγραμμα λες και δεν διδάχθηκαν τίποτε από την παταγώδη αποτυχία αυτής της «αρχιτεκτονικής» σχεδίασαν πάλι το νέο πρόγραμμα σαν ένα μεγάλο ΤΟΠΕΚΟ η ΤΟΠΣΑ προσφέροντας το μέγα μέρος του προϋπολογισμού κίνητρο για ιδιώτες μεσάζοντες και διαμεσολαβητές. Ανάμεσα στους επιλέξιμους φορείς δικαιούχους είναι: τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν μια πρόσκληση που επιτρέπει και «κλείνει το μάτι» στους ιδιώτες φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν υλοποιήσει όλα τα προηγούμενα προγράμματα κοινωνικής οικονομίας και τους δίνει μπόνους ως εξής: ο φορέας λέει να διαθέτει εμπειρία υλοποίησης εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα απασχόλησης ή επιχειρηματικότητας ή κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού ή σε θέματα ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας. Να διαθέτει δηλαδή εμπειρία στην απορρόφηση προγραμμάτων ανεξαρτήτως αποτελέσματος και όχι εάν έχει ικανά αποτελέσματα προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικής οικονομίας. Η ουσία δεν φαίνεται να ενδιαφέρει τη πρόσκληση προς αυτό. Εάν κάποιος ιδιώτης έχει απορροφήσει στο παρελθόν εκατομμύρια με μηδαμινά αποτελέσματα κερδίζει βαθμούς. Αντίθετα ένας καταναλωτικός η κοινωνικός συνεταιρισμός με δεκάδες απασχολούμενος και σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα χωρίς επιδοτήσεις επειδή δεν έχει ξαναπάρει πρόγραμμα, εύσχημα αποκλείεται τουλάχιστον από συντονιστής εταίρος. Με άλλες φωτογραφικές διατάξεις π,χ του τύπου το σύστημα διαχείρισης ποιότητας (EFQM) των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης και των Κοιν.Σ.Eπ., είναι ισχυρό κριτήριο και ρωτάμε γιατί αυτό το σύστημα αυτό που το διαθέτουν ελάχιστες εταιρείες και όχι άλλα αντίστοιχα συστήματα ποιότητας που διαθέτουν πολλοί . Με τέτοια στοιχεία στη πρόσκληση ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Το πρόγραμμα προβάλλει ως σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων και κοινωνικών Συνεταιρισμών και βάζει μπροστά να καθοδηγήσουν αυτή την αποστολή τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και το δημόσιο αφήνοντας επί της ουσίας ένα ρόλο κομπάρσου στις αυθεντικές κοινωνικές επιχειρήσεις. Θέλει υποτίθεται να ενισχύσει αυτό το περιθωριακό ρόλο που έχει η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και της βάζει καπέλο το δημόσιο και την αγορά. Γιατί πως αλήθεια θα αντιμετωπίσει επί ίσοις όροις μια κοινωνική επιχείρηση των πχ. σύνδεσμο των βιομηχάνων ή μια ιδιωτική εταιρία του Α η Β μεγάλο κεφαλαιούχου και τις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου με τα κριτήρια υλικής υποδομής που βάζει η πρόσκληση; Απλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι η κάθε κοινωνική επιχείρηση ως μαϊντανός της υπόθεσης για πάνε τα κονδύλια στον ιδιωτικό τομέα όπως έγινε σχεδόν πάντα στο παρελθόν μέχρι τώρα. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι για μια φορά ακόμη τραγικό με μηδαμινά αποτελέσματα σε σχέση με το σκοπό που είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και φτώχειας. Και θα είναι μηδαμινά γιατί οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο των προσωπικών τους και συντεχνιακών συμφερόντων που από τη φύση τους εξυπηρετούν, αδυνατούν να κινητοποιήσουν κοινωνικό κεφάλαιο και εθελοντισμό που είναι η ουσία της κοινωνικής οικονομίας. Αδυνατούν να κινητοποιήσουν την αλληλεγγύη την συνεργασία και τις ανταλλαγές χωρίς μεσάζοντες που μειώνει το κόστος ζωής για τους φτωχούς και τους άνεργους. Εάν μπορούσε να το κάνει αυτό το κράτος η αγορά και ο δημόσιος τομέας γενικότερα, δεν θα είχε επινοηθεί από τη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική για τη κοινωνική οικονομία και θα υπήρχαν για αυτό το σκοπό τα ειδικά κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που χρηματοδοτούν αυτό το πρόγραμμα. Διαφορετικά τα κονδύλια κοινωνικής πολιτικής για τους φτωχούς θα πήγαιναν κατευθείαν στους ιδιώτες διαμεσολαβητές και εργολάβους. Γιατί η Ευρώπη επιμένει στη κοινωνική οικονομία και Ελληνική πλευρά κάνει ότι μπορεί για να ματαιώσει αυτή τη πολιτική είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει κάθε καλόπιστο και να εγείρει πρώτα από όλα τις Οργανώσεις της κοινωνίας Πολιτών. Βλέποντας λοιπόν πως έχει δομηθεί αυτό το πρόγραμμα από την Ελληνική πλευρά εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι θέλουμε τα κονδύλια από την Ευρώπη αλλά χωρίς την κοινωνική Οικονομία και τους φορείς της κοινωνίας πολιτών.. Φυσικά δεν αποδίδουμε πρόθεση για όλα αυτά τα περίεργα στοιχεία της πρόσκλησης στη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου που σε αυτό το τομέα ανέλαβε πριν δυο μήνες, όταν γνωρίζουμε ότι έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο της Πρόσκλησης αρκετούς μήνες πριν . Αντιθέτως, εκτιμούμε τη πρόθεση της ανοικτής διαβούλευσης και πέραν της ηλεκτρονικής που μαθαίνουμε ότι θα ακολουθήσει. Επισημαίνουμε όμως ότι είναι πολλά τα χρόνια, πάνω από δύο δεκαετίες που διαμορφώθηκαν τα Lobes των συντεχνιών, ιδιωτών και ορισμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών που δεν τους «φτάνουν» οι πόροι που δικαιωματικά τους αναλογούν αλλά θέλουν να καρπώνονται για το χώρο τους με διάφορα τεχνάσματα τους πόρους που προορίζονται από τη Ε.Ε για τη κοινωνική οικονομία. Σε κανένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ π.χ που προορίζεται για τον ιδιωτικό τομέα δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται από αυτό μη κερδοσκοπικοί φορείς. Γιατί όμως συμβαίνει το αντίθετο με τους πόρους που προορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για το τρίτο τομέα, Ζητείται λογική και κοινωνικά δίκαιη απάντηση. ΓΙΑ τους παραπάνω βασικούς λόγους προτείνουμε: 1) Οι περιφερειακοί μηχανισμοί στήριξης κοινωνικής οικονομίας, οργανωτικά, θα πρέπει να αποσκοπούν στη σύνθεση όλου του χώρου της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα και να έχουν τη μορφή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης των Συμπράξεων σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Να ενσωματώνουν δηλαδή τα υφιστάμενα δίκτυα, ομοσπονδίες, Παρατηρητήρια που λειτουργούν σε τοπικό και πρωτοβάθμιο επίπεδο. Επιπλέον, να αποσκοπούν στη συγκρότηση τοπικών κοινωνικών Συμπράξεων ανά νομό και θεματικών Συμπράξεων ανά κλάδο εκεί που δεν υπάρχουν ώστε να αντιμετωπιστεί το οργανωτικό έλλειμμα που υπάρχει και ενσωματώσουν το κοινωνικό κεφάλαιο και τον εθελοντισμό κάθε περιοχής, με τη συμμετοχή όλων των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και κοινωνικών επιχειρήσεων . 2) Ο στόχος του Εθνικού Παρατηρητηρίου της κοινωνικής οικονομίας όπως προβλέπεται από το σχέδιο της πρόσκλησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον με τις παραπάνω προϋποθέσεις και στο βαθμό που λειτουργήσει οργανωτικά όπως ένα Επιμελητήριο που θα δίνει τη δυνατότητα της δημοκρατικής Συμμετοχής με τοπική και περιφερειακή οργανωτική διάρθρωση. 3) Κάθε τοπική και θεματική Σύμπραξη σε πρωτοβάθμιο επίπεδο θα πρέπει να έχει με τη σειρά της στόχο τη στήριξη κοινωνικών Συνεταιρισμών και κοινωνικών επιχειρήσεων τοπικά δημιουργώντας δίκτυα αλληλεγγύης συνεργασίας και μείωσης του κόστους των ανταλλαγώ που είναι η πεμπτουσία της κοινωνικής οικονομίας. 4) Αναφορικά με τη πρόσκληση τα υφιστάμενα δίκτυα, ομοσπονδίες, και περιφερειακά Παρατηρητήρια να είναι επιλέξιμοι φορείς για το πρόγραμμα με (1)ένα χρόνο λειτουργίας όπως προβλέπεται στη πρόσκληση και για τους κοινωνικούς Συνεταιρισμούς . Εξάλλου, αυτές οι συμπράξεις με τη μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών προβλέπονται και από το νόμο 4019-11 και για αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι σε πλεονεκτικότερη θέση όπως και οι κοινωνικοί Συνεταιρισμοί. Ανακατανομή του προβλεπόμενου προϋπολογισμού με ενίσχυση δράσεων που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στη δημιουργία δικτύων στη κοινωνική επιχειρηματικότητα και απασχόληση. 5)Περιορισμός των δαπανών που προβλέπονται στο σχέδιο κατά 50% σε δράσεις Ενημέρωσης, κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Μέντορινγκ και διάθεσης του υπόλοιπου 50% για την ενίσχυση των τοπικών και θεματικών Συμπράξεων ,δικτύων και ομοσπονδιών ώστε να είναι λειτουργικά βιώσιμες και να μπορούν να απασχολήσουν τουλάχιστον ένα άτομο κάθε μία για 3 χρόνια. 6) Οι διευρυμένες Δευτεροβάθμιες περιφερειακές κοινωνικές Συμπράξεις οι οποίες δυνητικά θα ενσωματώσουν 120 έως 150 πρωτοβάθμιες τοπικές και θεματικές Συμπράξεις μπορούν να είναι από μόνες τους ένας επικοινωνιακός και επιμορφωτικός Μηχανισμός μεταφοράς οργανωτικής τεχνογνωσίας για τη κοινωνική οικονομία με πολύ μικρότερο λειτουργικό κόστος από ένα επικοινωνιακό μηχανισμό με γραφειοκρατική δομή που δεν ενσωματώνει εθελοντισμό. 7) Το πρόγραμμα έτσι πρέπει να έχει ως ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους: § Την ενσωμάτωση και δημιουργία 120 τουλάχιστον πρωτοβάθμιων τοπικών και θεματικών Συμπράξεων, δικτύων και ομοσπονδιών στους σκοπούς των 13 περιφερειακών δευτεροβάθμιες Αναπτυξιακές Συμπράξεις βάσει των οποίων θα συγκροτηθεί και το Εθνικό Παρατηρητήριο που είναι και προβλεπόμενος βασικός στόχος. § Την εμπλοκή 2500 συλλογικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικών επιχειρήσεων, και κοινωφελών ιδρυμάτων ως μελών στο Εθνικό παρατηρητήριο μέσω των Συμπράξεων. § Την ουσιαστική υποστήριξη των κοινωνικών Συνεταιρισμών και κοινωνικών επιχειρήσεων μέσα από αυτά τα δίκτυα συνεργασίας και αλληλεγγύης που συνθέτουν κοινωνικό κεφάλαιο. 8)Οι υποδομές για τις Θερμοκοιτίδες κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα πρέπει να φιλοξενούνται σε αναξιοποίητους χώρους των δήμων και περιφερειών για εξοικονόμηση πόρων και η διαθεσιμότητα αυτών να είναι στοιχείο καλύτερης βαθμολογίας σε ανταγωνιστικές προτάσεις ώστε οι χρηματικοί πόροι να κατευθύνονται σε παραγωγικές ενέργειες και περισσότερους ωφελούμενους. 9)Τέλος Συντονιστής εταίρος σε ένα τέτοιο προσανατολισμό του προγράμματος που υπακούει στις βασικές αρχές και τα δυναμικά στοιχεία της κοινωνικής οικονομίας, ομαδική συνεργασία, αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη ,κοινωνικό κεφάλαιο περιορισμός των μεσαζόντων μείωση του κόστους των ανταλλαγών δεν μπορεί να είναι μια ιδιωτική επιχείρηση όπως δεν μπορεί να είναι ένας δημόσιος φορέας , γιατί στη πράξη οι επιδιώξεις μια ιδιωτικής επιχείρησης που είναι το κέρδος συνήθως, συγκρούονται με τους σκοπούς της κοινωνικής οικονομίας που είναι η μείωση του κόστους των ανταλλαγών προς όφελος των αδυνάτων της κοινωνίας. Εξάλλου, εάν μια ιδιωτική επιχείρηση θέλει να συμβάλλει στη κοινωνική οικονομία μπορεί να το κάνει και ως απλός εταίρος η συμβάλλοντας μέσω της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης . Παράλληλα η πρόσκληση αναφέρει ότι: δεν δύναται να οριστούν συντονιστές εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, καθώς και οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις.(δηλαδή εταιρείες του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)¨όμως δεν είναι σαφές ότι και αστικές εταιρείες του Δημοσίου πάνω από το 51% εξαιρούνται από το συντονισμό των Αναπτυξιακών Συμπράξεων . Για αυτό είναι αναγκαίο για την άρση παρερμηνειών αναφέρεται ρητά ότι ΚΕΚ και Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που έχουν συστήσει οι Δήμοι δεν μπορούν να είναι συντονιστές εταίροι και να μην αφήνεται το περιθώριο κάποιες τέτοιες εταιρίες με μέλη τους Δήμους ,Πανεπιστήμια και άλλους φορείς του Δημοσίου να καπηλεύονται το χώρο της Κοινωνίας Πολιτών. Η επικράτηση και η ηγεμονία μέχρι τώρα στη χώρα μας των ιδιωτικών επιχειρήσεων και γραφείων μεσαζόντων στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας είναι μια από τις βασικές αιτίες της παταγώδους αποτυχίας των προγραμμάτων σε σχέση με τους διατυπωμένους από τα επιχειρησιακά προγράμματα στόχους και εξανέμισης των πόρων του Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου σε αλλότριους σκοπούς. Ελπίζουμε επιτέλους αυτό κάποτε να αλλάξει για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και για λόγους οικονομικής αποτελεσματικότητας ,καταπολέμησης της ανεργίας και φτώχειας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ

Τρία χρόνια εφαρμογής του ν. 4019. Ποια τα αποτελέσματα; (Ή γιατί το επείγον δεν πρέπει να υπονομεύσει το σημαντικό.) Πέρασαν 3 χρόνια εφαρμογής του ν. 4019 για την κοινωνική οικονομία και 2 χρόνια εφαρμογής των σχεδίων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ. Ερωτώ. . Πόσες ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν δημιουργηθεί από τα σχέδια ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ; . Αυξήθηκε η απασχόληση μέσω ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ; . Ποιο τελικώς ήταν το κόστος ανά παραχθείσα θέση εργασίας από ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ; . Μήπως οι ΚΟΙΝΣΕΠ που έχουν δημιουργηθεί εκτός ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ είναι περισσότερο αποτελεσματικές, γιατί κατάφεραν και ενσωμάτωσαν το τεράστιο κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντισμού και της δικτύωσης; Ο εθελοντισμός και η δικτύωση είναι σύμφυτες με την λειτουργία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το κάνουν χρόνια χωρίς καμιά χρηματοδότηση. Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι οι ΚΟΙΝΣΕΠ που δημιουργήθηκαν από Δήμους και έλαβαν χρηματοδοτήσεις από Δήμους με ανάθεση, χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό, εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης και οι σχετικές συμβάσεις καταπίπτουν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτή είναι η συνέπεια της εμπλοκής φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην κοινωνική οικονομία.. Τέτοιες πρακτικές πρέπει να τις αποφύγουμε τώρα. Ασφαλώς δεν υπάρχει χρόνος για μια ενδελεχή αξιολόγηση των εφαρμογών κοινωνικής οικονομίας στη χώρα, ωστόσο το επείγον δεν πρέπει να υπονομεύσει το σημαντικό για μια ακόμη φορά. Αυτό σημαίνει ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να λειτουργήσει ο σχεδιαζόμενος Περιφερειακός Μηχανισμός με βάση τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων των ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ. Δεν πρέπει να πάει χαμένη ακόμη μια ευκαιρία, η τελευταία ίσως για να παραχθεί τοπικό εισόδημα και θέσεις εντάσεως εργασίας στην Ελλάδα. Πόσα χρήματα διατέθηκαν και πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν άραγε από τα ΚΕΚ μέσω της περίφημης κατάρτισης τα τελευταία 20 χρόνια; Οι προτάσεις μου είναι. . Να αξιοποιηθούν σε ρόλο «μπροστάρη» εκείνες οι ΚΟΙΝΣΕΠ και οι άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν παράξει έργο. Αυτές πρέπει να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή εταίρου. Ποιος άλλος άραγε μπορεί να σχεδιάσει την κοινωνική οικονομία σε κάθε περιφέρεια αν όχι αυτοί που την δουλεύουν καθημερινώς; . Nα υπάρξει ποσόστωση στο ΔΣ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων και την πλειοψηφία να κατέχουν οι ΚΟΙΝΣΕΠ και οι λοιπές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. . Να αυξηθεί ο προϋπολογισμός δικτύωσης μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ εις βάρος της δικτύωσης μεταξύ εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.), ή μεταξύ άλλων τοπικών φορέων. Η ανάγκη είναι να δικτυωθούν πρωτίστως όσοι κάνουν κοινωνική οικονομία.

Στυλιανός Κατωμέρης Κοιν.Σ.Επ. “Αλληλεγγύη Νοτίων Προαστίων”

Αναφορικά με την στόχευση στην επιμόρφωση των ανέργων μελών των Κοιν.Σ.Επ. πέραν της ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην διοικητική λειτουργία μιας επιχείρησης η οποία είναι αναγκαία, θα είναι εξίσου αναγκαία η εκμάθηση τεχνών και παροχή εξειδίκευσης σε δεξιότητες όπως κηπουρός, καθαριστής αποψιλωτής – χειριστής μηχανήματος κοπής, ανακυκλωτής η/και συλλέκτης απορριμμάτων, Βοηθός Κοινωνικών Υπηρεσιών (παιδ. σταθμοί βοήθεια στο σπίτι) κ.α., συναφούς αντικειμένου που τυχαίνουν τακτικής ζήτησης από τους Ο.Τ.Α., Νοσοκομεία κ.α ιδρύματα του δημόσιου τομέα και τις οποίες δεξιότητες οι Κοιν.Σ.Επ. δεν δύνανται να καλύπτουν σε πιθανή ζήτηση. Μπορούν οι εταίροι ΚΕΚ να διαμορφώσουν ένα επαρκές πρόγραμμα επιμόρφωσης με την ανάλογη ύλη και να παρέχουν επιπλέον πιστοποιητικό παρακολούθησης ανά ειδικότητα. Μεταφέρω πραγματικούς προβληματισμούς φορέων οι οποίοι ανησυχούν – ίσως δίκαια – για το ποιοτικό αποτέλεσμα της παροχής ανατεθεισών υπηρεσιών από Κοιν.Σ.Επ. λόγω έλλειψης εξειδίκευσης. Μην ξεχνάμε ότι τα μέλη των Κοιν.Σ.Επ. παραμένουν άνεργοι λόγω μη ζήτησης των ειδικοτήτων που υπηρετούσαν έως σήμερα και ταυτόχρονης απουσίας γνώσης σε ειδικότητες που έχουν ζήτηση σήμερα.

ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΚΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

Πρέπει να δημιουργηθεί ένας Μηχανισμός στήριξης ανά περιφέρεια, ο οποίος θα στηριχθεί στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, βοηθούμενος από άλλους φορείς ( επιμελητήρια, πανεπιστήμια, κ.λ.π). Όπως δεν μπορεί να ζητάς από μεγάλους χονδρεμπόρους της λαχαναγοράς, να συστήσουν αγροτικούς συνεταιρισμούς, είναι παράλογο και εξωφρενικό να ζητάς από τα ΚΕΚ και τους ΚΕΚάρχες, να στήσουν θεσμούς Κοινωνικής Οικονομίας. Μόνο εθελοντές και το κοινωνικό κεφάλαιο, μπορούν να στήσουν θεσμούς Κοινωνικής Οικονομίας.

ΜΑΜΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παρακαλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο, να συμπεριληφθούν ως εταίροι της σύμπραξης , κέντρα δια βίου μάθησης επιπέδου 2 , που έχουν ενταχτεί σε τουλάχιστον 1 εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα απασχόλησης , ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν για πρώτη φορά σε δράσεις της κοινωνικής οικονομίας και να αξιολογηθούν αναλόγως

ΚΑΖΑΝΑ ΑΝΘΗ

Θα ήθελα παρακαλώ να σας επισημάνω σχετικά με τη παρούσα πρόσκληση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας που είναι νομοθετημένο δημιούργημα του Ν.4019/2011, ενός τομέα που αποκλειστικά εφαρμόζεται για υλοποίηση όλων των νομοθετημένων δράσεων, μέσα από την νομική μορφή των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και μόνο. Διαβάζοντας λοιπόν, κάποιος το κάλεσμα της πρόσκλησης καλεί όλους τους άλλους φορείς που δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία – κοινωνική επιχειρηματικότητα και εν συνεχεία βάζοντας χρονικούς φραγμούς αποκλεισμού στη συμμετοχή των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε αναπτυξιακές συμπράξεις που έχουν άμεση σχέση με το τομέα της κοινωνικής οικονομίας του προξενείτε το αίσθημα της απορίας. Μια προϋπόθεση που ούτε καν αναφέρετε στο άρθρο 18 του Ν.4019/2011 αλλά ούτε και στο κεντρικό μηχανισμό στήριξης, που παρόλο παντού αναφέρεται η πρόταση συνένωση δυνάμεων. Για το θεσμό της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, της προώθησης του συνεργατισμού μέσω της συνένωση δυνάμεων, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που όλα μαζί τα προαναφερόμενα έχουν κοινωνικό αντίκτυπο το όφελος του κοινωνικού συνόλου, παρακαλώ όπως εξαλείψετε από τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους χρονικούς αποκλεισμούς των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί το τελευταίο έτος. Διότι είναι τελείως άτοπο και αδικεί υπάρχουσες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν και προσφέρουν ουσιώδεις κοινωνικοοικονομικό έργο, μέσα από τις καθεαυτού κοινωνικές δράσεις.

Βασίλης Αντωνόπουλος

Είναι αναγκαίο για την άρση παρερμηνειών να αναφέρετε ρητά ότι ΚΕΚ και Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που έχουν συστήσει οι Δήμοι δεν μπορούν να είναι συντονιστές εταίροι και να μην αφήνετε το περιθώριο κάποιες τέτοιες εταιρίες με μέλη τους Δήμους, Πανεπιστήμια και άλλους φορείς του Δημοσίου να καπηλεύονται το χώρο της Κοινωνίας Πολιτών. Ούτε οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να καπελώνουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως συντονιστές εταίροι, διαφορετικά σε τι διαφέρει αυτό το πρόγραμμα των μηχανισμών Κοινωνικής οικονομίας από οποιοδήποτε άλλο Κλάστερς που συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, μπορούν απλά να συμμετέχουν σαν συμπράττοντες εταίροι.

Δέσποινα Δριβάκου

Τα ΚΕΚ και οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που έχουν συστήσει οι Δήμοι δεν θα πρέπει να είναι συντονιστές εταίροι και να μην επιτρέπεται σε τέτοιες εταιρίες με μέλη Δήμους, Πανεπιστήμια και άλλους φορείς του Δημοσίου να καπηλεύονται το χώρο της Κοινωνίας Πολιτών. Επιπλέον συμφωνώ ότι οι ιδιωτικές εταιρείες δεν θα πρέπει να καπελώνουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως συντονιστές εταίροι. Τέλος είναι πολύ σημαντικό να οργανωθεί ένα σύστημα επιχορήγησης για τις ΚΟΙΝΣΕΠ και δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα ώστε να συγκεντρώνουν σταδιακά προϋπηρεσία όλες οι επιχειρήσεις.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΥ-ΖΗΝ

Επειδή η κοινωνική οικονομία βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων, ανθρώπινων αναγκών και συστημάτων της αγοράς κι αποτελεί ένα οργανικό σύνολο, αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών δράσεων και προσπαθειών, είναι απαραίτητο ως επί το πλείστον πολλών συμμετοχών κοινωνικών δομών, φορέων, κ.α. Γι αυτό παρακαλούμε όπως σκεφτείτε μελετήσετε εκ νέου προς όφελος της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας τα κάτωθι: 1. Επίσης, θα συνεκτιμηθεί . , στην σελ. 7, νέα παράγραφος «γ) στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις». 2. Κάθε Εταίρος . , στην σελ. 8, παράγραφος 2, να γίνει «Να λειτουργεί αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της πρότασης στην παρούσα πρόσκληση για τουλάχιστον δύο (2) έτη, πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, εκτός εάν πρόκειται για ΚοινΣΕπ, η οποία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας τουλάχιστον έξη (6) μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ή άλλος φορέας εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας τουλάχιστον έξη (6) μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης». 3. Κάθε Εταίρος . , στην σελ. 8, παράγραφος 4, να γίνει «Να διαθέτει διετή (2) τουλάχιστον εμπειρία εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα απασχόλησης ή επιχειρηματικότητας ή σε θέματα κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού αποκτηθείσα τα τελευταία 3 έτη. Αξιολογείται επιπρόσθετα η εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας (π.χ. συμμετοχή στην υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, κλπ). Η εν λόγω εμπειρία θα αποτυπώνεται στο σχέδιο δράσης σε πίνακα προγραμμάτων, όπου θα περιλαμβάνονται οι φορείς χρηματοδότησης, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, ο προϋπολογισμός των δράσεων κλπ. Αυτή η προϋπόθεση εμπειρίας δεν ισχύει στην περίπτωση φορέων εγγεγραμμένων στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας κλπ). 4. Ο Συντονιστής Εταίρος . , σελ 8, παράγραφος 4, σημείο β, «Πενταετή εμπειρία σε θέματα απασχόλησης ή στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή σε θέματα κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, εκτός προγραμμάτων κατάρτισης, αποκτηθείσα τα τελευταία πέντε έτη».

ΜΑΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

Οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ έχουν δημιουργηθεί από αισιόδοξους ρεαλιστές που στα πλέον βαθειά χρόνια της κρίσης ,ενεργοποιήθηκαν για να αξιοποιήσουν εμπειρία ετών. Σε μεγάλο ποσοστό είναι άνθρωποι που επλήγησαν από την ανεργία και αναζήτησαν ενεργά λύση απασχόλησης. Έχουν δοθεί ήδη αρκετά χρήματα στην στήριξη επικοινωνιακών δράσεων περί τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και δεν έχει γίνει τίποτα για την πραγματική οικονομική -έμμεσα ή άμεσα- υποστήριξή τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ,δεν ξεφεύγει από τον κανόνα αυτό και είναι κρίμα να δοθούν και πάλι τα χρήματα στους μεσάζοντες και όχι στους ενεργά αγωνιζόμενους για την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την επιβίωση. Από συμβουλές έχουμε πλεόνασμα. Ρευστότητα για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας χρειαζόμαστε.

ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜΘ ΑΕ

Η Εργοανάπτυξη Α.Μ.Θ. Α.Ε. η οποία εμπλέκεται, και ως Συντονιστής Εταίρος και ως απλός Εταίρος, στην υλοποίηση ΤΟΠ-ΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ υποβάλει τις παρακάτω Παρατηρήσεις – Προτάσεις στο Σχέδιο Πρόσκλησης προς διαβούλευση για τη δράση «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»: . Ένα μείζον ζήτημα κατά την υλοποίηση αντίστοιχων έργων – πράξεων είναι το θέμα της επιλεξιμότητας του Φ.Π.Α.. Ένας μεγάλος αριθμός των φορέων – εταίρων υπόκεινται σε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. που σημαίνει ότι ο Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιμος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Επειδή πολλοί από τους φορείς αυτούς δεν εισπράττουν Φ.Π.Α. από οποιαδήποτε άλλη πηγή αδυνατούν να καλύψουν (συμψηφίσουν) τον Φ.Π.Α. που πρέπει να καταβάλουν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Επιπλέον επειδή υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των ΔΟΥ στο ζήτημα αυτό προτείνεται να δοθεί κεντρικά η απαραίτητη διευκρίνιση προκειμένου να αποφευχθούν εξ αρχής προβλήματα υλοποίησης. . Στην παράγραφο Β15.1 Διαδικασία πληρωμής της επιχορήγησης στους Δικαιούχους – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ , σελ. 53, αναφέρεται: “1. Ο Διαχειριστής της Α. Σ. «ανοίγει» ειδικό έντοκο Τραπεζικό Λογαριασμό για την Πράξη, στην επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ως Δικαιούχου της Πράξης.” Έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού κατά την υλοποίηση παρόμοιων και αντίστοιχων πράξεων – έργων επιβαρύνει με επιπλέον γραφειοκρατικές εργασίες την διαχείριση των έργων καθώς οι τόκοι δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη και ως εκ τούτου πρέπει να αφαιρεθούν από τον προϋπολογισμό του έργου και γι’ αυτόν τον λόγο προτείνεται να γίνεται χρήση άτοκου Τραπεζικού Λογαριασμού. . Στην παράγραφο Β8. Επιλέξιμες Δαπάνες, σελ. 39, αναγράφονται τα ποσοστά έμμεσων δαπανών επί των άμεσων δαπανών, πλην των άμεσων δαπανών υπεργολαβίας ανάλογα με την νομική μορφή του εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, όπου στις Ενώσεις Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και στα ΝΠΙΔ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα υπολογίζονται με ποσοστό 20% ενώ στα ΝΠΔΔ και στα ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με ποσοστό 15%. Προτείνεται οι έμμεσες κατ’ αποκοπή δαπάνες να υπολογίζονται με ποσοστό 20% για όλους τους εταίρους ανεξαρτήτως της νομικής μορφής που έχουν καθότι έχει διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές είναι εξίσου απαραίτητες και αναγκαίες για όλους τους εταίρους και δεν υφίσταται καμία διαφοροποίηση στην δημιουργία των δαπανών αυτών κατά την υλοποίηση του έργου.

ΔΥΕΚΟ

Δεν μπορούν να αποκλειστούν φορείς εθνικής εμβέλειας οι οποίοι αποδεδειγμένα υλοποιούν έργα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο χωρίς κατ’ ανάγκη “να έχουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των γεωγραφικών ορίων της οικείας περιφέρειας”.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Το Δίκτυο Αναπτυξιακών Συμπράξεων ΤΟΠΕΚΟ – ΤΟΠΣΑ Κρήτης προτείνει τα παρακάτω: . Σελ. 7, 1η παρ: Να επαναδιατυπωθεί ως εξής: Επίσης, θα συνεκτιμηθεί εάν: α) στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει φορέας με εξειδίκευση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ……. . Σελ.14, 1η παρ: Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 περί απλούστευσης των διαδικασιών του Δημοσίου, δεν απαιτείται πλέον η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. . Σελ. 18, 3η παρ: Προτείνεται η εξασφάλιση τη βιωσιμότητας των Περιφερειακών Υποστηρικτικών Μηχανισμών και κυρίως των Θερμοκοιτίδων που θα δημιουργήσουν μετά τη λήξη της περιόδου συγχρηματοδότησης και για δύο αντί για τρία ακόμη έτη. . Σελ. 23-24, Πίνακας κατανομής προϋπολογισμού και ωφελουμένων: Να διευκρινιστεί εάν ο αριθμός ωφελουμένων 433 για την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και αντιστοίχως για τις λοιπές Περιφέρειες αντιστοιχεί: α) στους ωφελούμενους που θα προσεγγίσουν τις συμβουλευτικές δομές (δράση α), ανεξάρτητα αν δημιουργήσουν ΚΟΙΝΣΕΠ ή όχι, και οι οποίοι θα παρακολουθήσουν κατά μέσο όrο 7 συνεδρίες; ή β) σε εκείνα τα άτομα που θα δημιουργήσουν ΚΟΙΝΣΕΠ και θα λάβουν τις υπηρεσίες και των τριών δράσεων συμβουλευτικής, δηλαδή δράση α: πληροφόρηση – συμβουλευτική υποστήριξη, δράση β:υπηρεσίες prestartup και δράση γ: υπηρεσίες startup; . Σελ. 33 – 34: Στις κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων να προστεθεί και η κατηγορία 349 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης σε μέλη-εργαζόμενους των ΚΟΙΝΣΕΠ. . Σελ. 34, 3η παρ: Προτείνεται η λειτουργία των συμβουλευτικών δομών να ανέρχεται στο 25% αντί στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού της κατηγορίας 351, καθώς η διαδικασία της ενημέρωσης, της προσέλκυσης και της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες ευάλωτων και ειδικών ομάδων, απαιτεί εντατική προσπάθεια ικανού αριθμού έμπειρων στελεχών. . Σελ. 35: Η κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Θερμοκοιτίδας να διαμορφωθεί ως εξής: α) Λογιστήριο: λόγω της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων 3ης κατηγορίας αλλά και του πλήθους των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, απαιτείται η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής κατ’ ελάχιστον 10 ωρών/μήνα με κόστος 35?/ώρα β) Σύμβουλος: λόγω των δυσκολιών διαχείρισης μίας ομάδας, απαιτείται η παροχή υπηρεσιών ομαδικής συμβουλευτικής κατ’ ελάχιστον 5 συνεδριών/μήνα με κόστος 50?/συνεδρία γ) Νομική υποστήριξη: Το κόστος να μειωθεί στα 50?/ώρα. . Σελ. 37 και σελ. 66: «Προγράμματα τύπου Erasmus για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες»: Για την επιτυχή αλλά και ασφαλή απόκτηση διακρατικής εργασιακής εμπειρίας των κοινωνικών επιχειρηματιών, προτείνεται η ανάληψη της διοργάνωσης «ομαδικών αποστολών» από τον Κεντρικό Υποστηρικτικό Μηχανισμό. Μ’ αυτό τον τρόπο θα υπάρχει και δικτύωση των κοινωνικών επιχειρηματικών από όλη την Ελλάδα αλλά και θα επιλυθούν «κεντρικά» θέματα που σχετίζονται πχ με την ασφάλιση των κοινωνικών επιχειρηματιών κατά τη διάρκεια απασχόλησής τους σε μία επιχείρηση του εξωτερικού. . Σελ.38, 1η παρ: Να επαναδιατυπωθεί ως εξής: Επισημαίνεται ότι το κόστος ανά ασφαλιστικό ημερομίσθιο για όλες τις κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων δε θα υπερβαίνει το ποσό των εκατό ευρώ (100?) ημερησίως πλέον τις εργοδοτικές εισφορές. Σε περίπτωση έκδοσης ΑΠΥ το μηνιαίο κόστος δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500?).

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

1) Σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής εταίρων στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, προτείνεται να προσμετρείται στην εμπειρία ενός δημόσιου ή εποπτευόμενου από το δημόσιο φορέα και η περίπτωση που υλοποιεί προγράμματα- δράσεις εθνικής εμβέλειας σε θέματα απασχόλησης ή επιχειρηματικότητας ή σε θέματα κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, τα οποία όμως υλοποιούνται με ίδιους πόρους του φορέα και όχι από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 2) Θα πρέπει να διευκρινιστεί πώς θα τεκμηριώνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ότι έχει επιτύχει τον ελάχιστο αριθμό ωφελουμένων που προβλέπεται στο σχετικό πίνακα. Εδώ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα υπάρξουν διαφορετικές περιπτώσεις από ωφελούμενους π.χ. με τη λήψη υπηρεσιών συμβουλευτικής αλλά εντέλει με τη μη ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ, με την συμμετοχή ΚΟΙΝΣΕΠ μέσω εκπροσώπων της για λήψη υπηρεσιών από τον Περιφερειακό Μηχανισμό και όχι από το σύνολο των μελών της, με τη λήψη μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών του Μηχανισμού. Επιπλέον πρέπει να διευκρινιστεί εάν θα υπάρξει επίπτωση σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός ωφελουμένων. Τέλος, υπάρχει χρονικό περιθώριο, στο οποίο θα χρειαστεί να επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός ωφελουμένων; 3) Η συμμετοχή των ΟΤΑ στην ΑΣ θα συναντήσει τις εξής δυσκολίες: δεδομένου ότι οι ΟΤΑ δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενο προσωπικό, λόγω μη επιλεξιμότητας του μισθολογικού κόστους τους, θα πρέπει να προσφύγουν σε νέο προσωπικό, γεγονός που είναι χρονοβόρο λόγω του θεσμικού πλαισίου προσλήψεων (σ.σ. το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί έως 30/11/2015). Εναλλακτικά θα πρέπει να προσφύγει στην ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο όλων των δράσεων που αναλαμβάνει, γεγονός που αντίκειται στους όρους της υλοποίησης με ιδία μέσα. 4) Παρόλο που διανύουμε εποχής λιτότητας υπάρχουν ακόμη στελέχη που το συνολικό εργατικό τους κόστος ξεπερνά τα 100? ημερησίως. Επιπλέον, αν αναλογιστούμε το μικρό χρονικό ορίζοντας υλοποίησης του έργου (περίπου 12 μήνες) αυτός ο περιορισμός στην επιλεξιμότητα των δαπανών μισθοδοσίας ελλοχεύει τον κίνδυνο μικρής απορροφητικότητας των διαθέσιμων κονδυλίων, ιδιαίτερα στη δράση του συντονισμού, για την οποία οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας εκτιμώνται σε 3-5 άτομα. 5) Θεωρούμε πως λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας που θα προκύψει από το συντονισμό και τη διαχείριση των συγκεκριμένων σύνθετων έργων, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης στους συντονιστές εταίρους από εξωτερικούς υπεργολάβους (περιλαμβανομένων νομικών προσώπων και όχι μόνο φυσικών προσώπων) για θέματα διαχείρισης έργου.