Πρόγραμμα Δημόσιας Χρηματοδότησης της Εξωστρέφειας και Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας Ελληνικών Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II» εντάσσεται στα πλαίσια του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 05/08/2013 μέχρι τις 10/10/2013 (ώρα 14:00).

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ  ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, ή σε συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.

 

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

 

Ύψος προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο

20.000 έως 200.000 ευρώ

Σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 –  70.22, 73 – 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 91 (ΚΑΔ 2008): 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης ή τουλάχιστον της μίας (1) δωδεκάμηνης πλήρους διαχειριστικής χρήσης. 

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και την σύναψη ή μη συνεργασιών:

1) Για μεμονωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια και για όλες τις κατηγορίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:

 • 45% του επιλέξιμου  προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.

2) Για την περίπτωση μεμονωμένων επενδυτικών σχεδίων χωρίς συνεργασίες, για όλες τις κατηγορίες των Μικρομεσαίων επιλέξιμων εμπορικών επιχειρήσεων και για τις μεγάλες επιχειρήσεις:

 • 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για την περίπτωση των εμπορικών ΜΜΕ,
 • 30% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

3) Όλες οι κατηγορίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και στα πλαίσια σύναψης συνεργασιών είτε με επιλέξιμες εμπορικές επιχειρήσεις είτε με άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 • 55% του επιλέξιμου  προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.

4) Για την περίπτωση των συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις  – συνεργασίες:

 • 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις  και,
 • 55% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για όλες τις κατηγορίες των  ΜΜΕ.

Η ιδωτική συμμετοχή αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών δαπανών.

 

Δικαιούχοι:

Όλες οι νέες και οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, έχουν ιδρυθεί και έκαναν έναρξη δραστηριοτήτων μέχρι και την 01/08/2012 και έκτοτε λειτουργούν αδιαλείπτως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Επιλέξιμες θεωρούνται: 

 1. οι εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)
 2. οι ατομικές επιχειρήσεις και
 3. οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας (απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα αντιστοίχως, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΦΑΣ),  με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιμους κατά περίπτωση και κατά αναλογία ως κάτωθι ορίζεται κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας.

 

Επιλέξιμοι κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας:

Υπηρεσίες – Εμπόριο, Βιομηχανία – Μεταποίηση

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου και των υπηρεσιών και οι οποίες ταξινομούνται, είτε με βάση την κύρια, είτε με βάση τη δευτερεύουσα ενεργή δραστηριότητά τους, σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος.

 

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα/υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα/υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες ενεργειών:

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων/υπηρεσιών και συσκευασίας/ετικέτας. Ενέργειες ποιότητας και πιστοποίησης
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
 • Λοιπές Ενέργειες (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 30η Ιουλίου 2013.

Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση της σύναψης συνεργασιών, από τις επιλέξιμες ενέργειες / πεδία που θα περιλαμβάνει η συνεργασία, εξαιρούνται οι ενέργειες που αφορούν τις κατηγορίες για   μηχανολογικό εξοπλισμό, πληροφορική και λειτουργικές δαπάνες.

 

Δικαιολογητικά:

Α/Α

Περιγραφή

1

Έντυπο υποβολής – Αίτηση συμμετοχής (η ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή pdf με υπογραφή και σφραγίδα στην τελευταία σελίδα )

2

Ισολογισμοί – Αποτελέσματα χρήσης για τα ημερολογιακά έτη ‘10-‘11-‘12, δηλ. οικονομικά έτη ‘11-‘12-’13 *

3

Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (Ε3 – Ε5) για τα ημερολογιακά έτη ‘10-‘11-‘12,

δηλ. οικονομικά έτη ‘11-‘12-’13 *

4

Αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της επιχείρησης (με τη σφραγίδα της)

5

Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή της βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος ατομικών επιχειρήσεων και των τροποποιήσεών της

6

Βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο (αν απαιτείται)

7

Σε περίπτωση μετατροπής/συγχώνευσης/απορρόφησης/μεταβίβασης:

στοιχεία τεκμηρίωσης της συνέχισης του φορέα

8

Σε περίπτωση εξαγωγικής δραστηριότητας:

εκκαθαριστικές ΦΠΑ για τα ημερολογιακά έτη ‘10-‘11-‘12, δηλ. οικονομικά έτη ‘11-‘12-’13

9

Οριστική δήλωση εκκαθάρισης φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε μισθωτές υπηρεσίες (Ε7 & αναλυτική κατάσταση) και καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας για τα ημερολογιακά έτη ‘10-‘11-‘12

10

Σε περίπτωση αντιστοίχισης παλαιών κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ 97) με τους νέους (ΚΑΔ 08): δήλωση μεταβολής εργασιών από τη ΔΟΥ

11

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ ή νόμιμη απαλλαγή

12

Δήλωση τύπου επιχείρησης (ανεξάρτητη – συνεργαζόμενη – συνδεδεμένη) με στοιχεία των εταίρων/μετόχων του φορέα

13

Προσφορές / προτιμολόγια (με ημερομηνία εντός τριμήνου πριν την υποβολή) για όλες τις δαπάνες με αναλυτική περιγραφή και αναγωγή κόσοτυς ανά μονάδα μετρήσεως.

14

Δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis και ειδικό έντυπο δήλωσης του οικονομικού μεγέθους της επιχείρησης (μεγάλη – μεσαία – μικρή – πολύ μικρή)

15

Κωδικοποιημένες υπεύθυνες δηλώσεις με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής

16

Έντυπο στρατηγικού σχεδιασμού (business plan) με 1500-2000 λέξεις

17

Σε περίπτωση συνεργασιών: αναλυτικό σύμφωνο συνεργασίας

Προσοχή

Κάθε εταίρος θα έχει αυτοτελές επιχειρηματικό σχέδιο και αυτοτελή ένταξη

18

Ειδικός υποφάκελος τεκμηρίωσης, με πρόσθετα στοιχεία, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου (η έλλειψη των οποίων δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης, αλλά εξασφαλίζει υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση)

1

Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, π.χ. ISO EMAS κτλ.

2

Οργανόγραμμα

3

Στοιχεία τεκμηρίωσης των προσόντων των εταίρων/εργαζομένων της επιχείρησης: βεβαίωση προϋπηρεσίας – άδεια άσκησης επαγγέλματος – ένσημα – πτυχία – βεβαιώσεις επιμόρφωσης/κατάρτισης κ.α.

4

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

5

Κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες

6

Αποδεικτικά συμμετοχής σε εκθέσεις

7

Διαφημιστικό υλικό της επιχείρησης

 

* Σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης: σχετικός πίνακας με διαχωρισμό ανά ημερολογιακό έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων & αποσβέσεων με κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων Δ’ βαθμού (θεωρημένα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, του ’11)

 

 


 


 

Πηγή:

espa.gr, Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II).

 

Ανάρτηση από οικοsocial.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας (ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.)

Τηλ.: 210 8813760-1, e-mail: anadrash3@gmail.com