Ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα καταναλωτών

Η ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα καταναλωτών αντιπροσωπεύει τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών των υποψήφιων χωρών μόλις προσχωρήσουν στην ΕΕ) και η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη γνώμη της για θέματα που αφορούν τους καταναλωτές σε κοινοτικό επίπεδο.

Σύνθεση

Η ομάδα αποτελείται από:

  • ένα μέλος που αντιπροσωπεύει τις εθνικές οργανώσεις καταναλωτών από κάθε κράτος μέλος,
  • ένα μέλος από κάθε ευρωπαϊκή οργάνωση καταναλωτών.

Ένα από τα καινοτόμα στοιχεία της παρούσας απόφασης σε σύγκριση με τις προηγούμενες είναι ότι εναρμονίζει τον ορισμό των ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών με εκείνες άλλων νομοθετικών πράξεων (βλέπε άρθρο 2).

Από την άλλη πλευρά, η παρούσα απόφαση επιτρέπει την επίσημη συμμετοχή στις εργασίες της ομάδας εκπροσώπων άλλων οργανώσεων προώθησης των συμφερόντων των καταναλωτών και εμπειρογνωμόνων.

Διάρκεια

Η θητεία των μελών της ομάδας είναι τριετής. Η εν λόγω νέα απόφαση περιορίζει σε μία μόνο φορά την ανανέωση της θητείας των μελών της που εκπροσωπούν τις εθνικές οργανώσεις (προηγουμένως δεν υπήρχε καθορισμένο όριο για την ανανέωση των μελών).

Λειτουργία

Η ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα καταναλωτών συνέρχεται συνήθως τέσσερις φορές το χρόνο. Εκφράζει τη γνώμη της κάθε φορά που της το ζητεί η Επιτροπή, συχνά με «γραπτή διαδικασία», ορισμένες δε φορές μέσω ομάδων εργασίας και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των επιτόπιων οργανώσεων καταναλωτών. Η Επιτροπή προεδρεύει και οργανώνει τις εργασίες της ομάδας και διασφαλίζει τη γραμματειακή της υποστήριξη.

Πλαίσιο

Η απόφαση 2003/709/ΕΚ κατάργησε την απόφαση 2000/323/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2000, με κύριο σκοπό την εναρμόνιση της έννοιας της οργάνωσης καταναλωτών λαμβανομένου υπόψη ότι ο αριθμός των μελών της ομάδας θα αυξηθεί αισθητά από το 2004 και εξής με την προσχώρηση των δέκα νέων υποψήφιων χωρών στην ΕΕ.

Η καταργηθείσα απόφαση 2000/323/ΕΚ είχε επιτρέψει την αύξηση του αριθμού των μελών μέσω της κατάργησης του ανωτάτου ορίου των 20 μελών. Η προηγούμενη απόφαση κατέστησε δυνατή τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε ευρωπαϊκή οργάνωση καταναλωτών (5 τότε) και ενός εκπροσώπου για κάθε κράτος μέλος (15 εκπρόσωποι).

 


 Πηγή: Ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή καταναλωτών