Νέο μοντέλο οργάνωσης και διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων

Ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων προτείνεται μέσα από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις social activism και οικοpress που διευθύνει ο σνυντονιστής του παρατηρητηρίου ο Βασίλης Τακτικός.

Ένα μοτέλο που βασίζεται στην επικοινωνία, συμβουλευτική και το mentoring που μπορεί ν’αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Κοινωνικής οικονομίας.

Η συμβουλευτική αυτή αποσκοπεί κυρίως στην αντιμετώπιση της ανεργίας του κοινωνικού και του οικονομικού αποκλεισμού με στοχευμένες ενέργειες σε κάθε κλάδο παραγωγής και υπηρεσιών που μπορούν να διατηρηθούν αλλά και να επεκταθούν οι θέσεις απασχόλησης.

Ενδεικτικά, κάθε ομάδα στόχος όπως για παράδειγμα οι αυτοαπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα, μπορούν να εκπαιδευτούν και να καθοδηγηθούν σε θεματικά εργαστήρια για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και του αγροτουρισμού, δηλαδή σε ποιοτικές βελτιώσεις του επαγγέλματός τους, βελτιώσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν το μέλλον τους και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους.

Στα εποχιακά επαγγέλματα, σε περιπτωσεις όπως στον τουρισμό, να καθοδηγηθούν στο πως μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετο εισόδημα μέσα από νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως είναι οι συνεταιρισμοί, οικοτουρισμός και αγροτουρισμός.

Επίσης, σε κλάδους όπως της ένδυσης, της υγείας, της μεταποίησης των τροφίμων και γενικότερα της μεταποίησης που απειλούνται να κλείσουν, οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μετασχηματιστούν σε συμμετοχικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα έχει γίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με επιτυχία και να μην χαθούν θέσεις απασχόλησης.

Στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα και τις εκδοτικές επιχειρήσεις που μέσα στην κρίση πλήττονται περισσότερο οι εργαζόμενοι δύναται να αντιμετωπισουν τις συνέπειες με αναπροσαρμογές των επαγγελμάτων αυτών στις νέες τεχνολογίες ψηφιακού πολιτισμού. Με αντιμετώπιση δηλαδή των αρνητικών επιπτώσεων με συνδυασμό της χρήσης τεχνολογιών του ψηφιακού πολιτισμού που μπορεί να δώσει διατηρησιμότητα ή νέες θέσεις απασχόλησης.

Στα λεγόμενα επιστημονικά επαγγέλματα, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, νομικοί κ.τ.λ., η εξασφάλιση της διατήρησης της απασχόλησης απαιτεί συνέργειες και έξυπνη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας και αυτή η οργάνωση απαιτεί ειδική συμβουλευτική.

Σε άλλες περιπτώσεις όπου δεν μπορούν για μεγάλα διαστήματα να εργαστούν οι γυναίκες, λόγω μητρότητας, στόχος είναι να αναπτυχθούν δυνατότητες και δεξιότητες για τηλε – εργασία στο σπίτι και στις διαδικτυακές δεξιότητες βελτιστοποίησης ώστε να διατηρήσουν ζωντανή σχέση με το επάγγελμά τους.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επίσης, το σύστημα συμβουλευτικής θα ενισχυθεί με θεματικά εργαστήρια των social media εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης του κοινωνικού κεφαλαίου βάσει της συνεργασίας και της αλληλέγγυας οικονομίας.

Μία αποτελεσματική παρέμβαση μπορεί να στοχεύσει επίσης μέσω του συνεργατισμού και της δικτύωσης στη μείωση του κόστους των ανταλλαγών στον τομέα της διατροφής, της υγείας, της εκπαίδευσης, εισάγοντας την τεχνογνωσία της κοινωνικής οικονομίας για την βιωσιμότητα επιχειρήσεων με χαμηλή κερδοφορία.

Στην επιχειρηματικότητα της υψηλής κοινωνικής αποστολής, όπως τα κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, ιατρεία και κοινωνικά φροντιστήρια. Στο τομέα αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν οι κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στην εργασιακή κουλτούρα της κοινωνικής υπευθυνότητας που είναι το κλειδί της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Σε όλα τα παραπάνω πεδία θα αναπτυχθεί ψηφιακό περιεχόμενο Συμβουλευτικής και Mentoring.


Χαρακτηριστικά της ομαδάς στόχου

Η κατάσταση της ανεργίας γυναικών και ανδρών στην Ελλάδα για το B΄ τρίμηνο 2012 εμφανίζεται ως εξής:

 pinakas

Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

Η ανεργία στις γυναίκες στην Ελλάδα είναι υψηλότερη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι του φαινομένου.

Νομικά προβλήματα πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν υπάρχουν πλέον στη χώρα μας, η γυναικεία επιχειρηματικότητα ενισχύεται με πολλούς τρόπους, οικονομικοί πόροι έχουν διατεθεί αρκετοί στην κατάρτιση και επιμόρφωση. Όμως η κατάρτιση όπως υλοποιείται στην χώρα μας, αποτελεί πεδίο ενός κλειστού συστήματος (ΚΕΚ, ΕΚΕΠΙΣ) που από την μια πλευρά αναπαράγει την λογική των κλειστών επαγγελμάτων, ενώ από την άλλη αποτυγχάνει να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, παρά μόνο σε ποσοστό 1,2%!

Το περιεχόμενο κατάρτισης είναι ανελαστικό, γίνεται σε κλειστές αίθουσες και θυμίζει τυπική εκπαίδευση. Δεν υπακούει σε κανένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για την προώθηση της απασχόλησης, είναι αυτιστικό, χωρίς ουσιαστικές συμπράξεις από τοπικούς φορείς (ΟΤΑ, επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών) δηλαδή δεν αξιοποιεί την ζωντανές παραγωγικές δυνάμεις κάθε τόπου. Τα προγράμματα κατάρτισης σχεδιάζονται κεντρικά και ακολουθούν την ίδια γραμμή ανεξαρτήτως τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Άρα δεν προάγουν την διαδραστικότητα με την παραγωγική δραστηριότητα της πραγματικής οικονομίας και μάλιστα σε τοπικό επίπεδο.

Επίσης οι συγκεκριμένες πολιτικές κατάρτισης απευθύνονται σε μικρές ομάδες «επαγγελματιών καταρτιζομένων» που περιφέρονται από ΚΕΚ σε ΚΕΚ, χωρίς να ενθαρρύνονται να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για ένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτό οφείλεται στο ότι και η επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθείται για την κατάρτιση είναι ρηχή, ασυνάρτητη, ασυνεπής, ασυνεχής, μη συστημική και άρα μη βιώσιμη.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι ευρωπαϊκοί στόχοι δεν επιτυγχάνονται και η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι πολύ ευάλωτη. Οι συγκεκριμένες πολιτικές κατάρτισης και απασχόλησης έχουν αποτύχει, δεν παράγουν μετρήσιμα αποτέλεσματα, απλώς συντηρούν ένα κλειστό, αυτοαναπαραγόμενο σύστημα που εξανεμίζει τους λιγοστούς υπερπολύτιμους, ιδίως στην σημερινή αρνητική συγκυρία, πόρους.

Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε έξυπνες πολιτικές απασχόλησης.

Το παρόν πρόγραμμα οφείλει να υπερβεί αυτή την κατάσταση και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για έξυπνες πρακτικές ενίσχυσης και διατήρησης της απασχόλησης με διάχυση χρηστικών πληροφοριών. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ανάδειξη και υπέρβαση των θεσμικών αγκυλώσεων στην αγορά εργασίας των κλειστών επαγγελμάτων και του αναποτελεσματικού μοντέλου κατάρτισης και επιμόρφωσης.


Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, είναι η επίτευξη του στόχου της υψηλής διαλειτουργικότητας του επικοινωνιακού συστήματος διάδοσης επιμόρφωσης και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής. Αυτό κατ’αρχήν, μπορεί να επιτευχθεί με βάση την ποιότητα και την καινοτομία του περιεχομένου της συμβουλευτικής και του mentoring.

Η ποιότητα μπορεί να κριθεί απο τις ίδιες τις θεματικές, κι αυτές οι θεματικές απο την αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων πάνω σε μετρήσιμους στόχους, όχι μόνον απο τον αριθμό που επιμορφώθηκαν και δέχθηκαν συμβουλές, αλλά απο τις θέσεις εργασίας που διασώθηκαν απο την ενίσχυση της βιωσιμότητας επιχειρήσεων που κινδυνεύουν να κλείσουν και να απολύσουν εργαζόμενες.

Εάν κρίνουμε απο την μέχρι τώρα διαχείριση των πόρων του (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου για ανάλογα προγράμματα, η αποτελεσματικότητα ειναι πολύ χαμηλή. Άρα το περιεχόμενο και η διαδικασία που γίνεται η επιμόρφωση και η συμβουλευτική δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και πρέπει να αλλάξουν.

Γιατί η γενική παραδοχή είναι οτι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι που δαπανούνται για αυτό το σκοπό απο το Ε.Κ.Τ. αλλά αποτελεσματικότητα δεν υπάρχει.

Η πρότασή μας επισημαίνοντας την στασιμότητα, φιλοδοξεί να υπερβεί την “βιομηχανία του κενού” στην επιμόρφωση και στην συμβουλευτική δημιουργώντας περιεχόμενο αντίστοιχο με τις θεματικές που περιγράψαμε παραπάνω, επιτυγχάνοντας την σύνδεση του ουσιαστικού περιεχομένου που είναι αναγκαίο για τις επιχειρήσεις με συμμετοχικές ανοικτές διαδικασίες επικοινωνίας και συμβουλευτικής που ενισχύουν άμεσα την παραγωγικότητα και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Η διατήρηση των δομών εξασφαλίζεται απο τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της παρέμβασης σε συνδιασμό με την υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή όλων των φορέων & την υψηλή κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού στο αντικείμενο της κοινωνικής οικονομίας & δικτύωσης. Επίσης εξασφαλίζεται απο το ιφιστάμενο κοινωνικό κεφάλαιο συνεργατισμού & επικοινωνίας που έχει συγκροτηθεί με τις δράσεις των φορέων.

 

Καινοτομία της πρότασης

Η καινοτομία του προτεινόμενου έργου συνίσταται:

 • Στο περιεχόμενο και την διαδικασία μετασχηματισμού της επιχειρηματικότητας και της εργασιακής κουλτουρας που προτείνει.
 • Στην κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων στις καλές πρακτικές και στη βιωματική επιμόρφωση έναντι της τυπικής κατάρτισης.
 • Στο ολοκληρωμένο επικοινωνιακό σχέδιο χρηστικής ενημέρωσης και διαπροσωπικής επικοινωνίας μέσω των κοινωνικών δικτύων και των social media που εξασφαλίζει.
 • Στις καινοτόμες ιδέες διαλειτουργικότητας που εξασφαλίζει ένα επικοινωνιακός κόμβος και το διαδικτυακό Mentoring με τη δημοσιότητα και την εξατομικευμένη συμβουλευτική.

Ο σχεδιασμός του έργου σε όλα τα πεδία εξασφαλίζει τη δημιουργική αλληλεπίδραση ανάπτυξη των ανθρώπινων των συμμετεχόντων στις δομές οργανωτικής επικοινωνίας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους.

Οι θεματικές που θα γινουν για την επιμόρφωση αναφέρονται παρακάτω:

Θεματική Ενότητα 1: Αναπροσαρμογές στην αγορά εργασίας
Θεματική Ενότητα 2: Ο Μετασχηματισμός της παραγωγής στον αγροτικό χώρο
Θεματική Ενότητα 3: Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στο χώρο της μεταποίησης

Θεματική Ενότητα 4: Νέες τεχνολογίες επικοινωνίας προβολής – εργαλεία στο εμπόριο και τις υπηρεσίες

Θεματική Ενότητα 1: Αναπροσαρμογές στην αγορά εργασίας

 • Το νέο εργασιακό περιβάλλον και ανταγωνιστικότητα
 • Τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
 • Οργανωτικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
 • Εργασιακή ευθύνη στην ποιότητα και παραγωγικότητα
 • Κοινωνική εταιρική ευθύνη των επιχειρήσεων
 • Καταναλωτική και περιβαλλοντική συνείδηση
 • Επικοινωνιακός σχεδιασμός
 • Η δημιουργική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
 • Αποτελεσματικότητα στο Magagement

Ενότητα 2: Ο Μετασχηματισμός της παραγωγής στον αγροτικό χώρο

 • Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας
 • Η υψηλή σημασία της μεσογειακής διατροφής
 • Οργανωτικά ζητήματα της αναπροσαρμογής των καλλιεργειών στη βιολογική γεωργία
 • Η τεχνολογία των βιολογικών καλλιεργειών
 • Η συνεταιριστική οργάνωση και δικτύωση
 • Εισαγωγή στο θεσμό του Mentoring των επιχειρήσεων
 • Η χρήση του ηλεκτρονικού μάρκετινγ
 • Η σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον αγροτουρισμό – οικοτουρισμό
 • Οργανωτική τεχνολογία για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού
 • Ζητήματα προβολής και δικτύωσης του αγροτουρισμού – οικοτουρισμού
 • Τοπικές κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις με την τοπική αυτοδιοίκηση για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού
 • Παραγωγική ευθύνη και ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων

Ενότητα 3: Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στο χώρο της μεταποίησης

 • Οι αναγκαίες προϋποθέσεις τεχνολογικού και οργανωτικού μετασχηματισμού
 • Τα πλεονεκτήματα των επιχειρηματικών συμπράξεων και συστάδων επιχειρήσεων
 • Η εποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
 • Εισαγωγή στο θεσμό του Mentoring των επιχειρήσεων
 • Ζητήματα οργανωτικής επικοινωνίας των επιχειρήσεων
 • Η ανάληψη ευθύνης των εργαζομένων να διατηρήσουν σε συμμετοχικό εταιρικό σχήμα επιχειρήσεις που απειλούνται να κλείσουν από έλλειψη ρευστότητας
 • Ζήτημα διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης και της κατανάλωσης
 • Εργασιακή ευθύνη στην παραγωτικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
 • Εισαγωγή στην τεχνογνωσία της δικτύωσης και των social media

Ενότητα 4: Νέες τεχνολογίες επικοινωνίας προβολής – εργαλεία στο εμπόριο και τις υπηρεσίες

 • Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
 • Επιμόρφωση στην τεχνογνωσία των social media και την κοινωνική δικτύωση – διάδωση
 • Διαδικασίες βελτιστοποίησης προβολής
 • Ζητήματα αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Μείωση του κόστους διαμεσολάβησης και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
 • Εποχιακά επαγγέλματα – συμπληρωματική απασχόληση και εισοδήματα
 • Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία και ψηφιακό προϊόν
 • Εργασιακή ευθύνη και κοινωνική εταιρική ευθύνη στην παραγωγικότητα

Υπεργολαβίες: Περιλαμβάνει επίσης μαι δεύτερη δράση θεματικών εργαστηρίων για 245 ωφελουμένους που θα διαχειριστεί ο συντονιστής εταίρος και θα υλοποιηθεί μέσω υπεργολαβιών από φορείς/οργανώσεις/σχετικά επιμελητήρια και άλλους φορείς που διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και σχετική συνάφεια και εμπειρία στις θεματικές επιμόρφωσης.

Οι θεματικές που θα γινουν για τα θεματικά εργαστήρια αναφέρονται παρακάτω:

1. Στα συστήματα επικοινωνίας, τηλεμάθησης, social media, κοινωνικής δικτύωσης.
2. Στον αγροτικό τομέα –  στην γεχνογνωσία των βιολογικών καλλιεργειών αγροτουρισμού – οικοτουρισμού
3. Στη μεταοποίηση – στον οργανωτικό και τεχνολογικό ματασχηματισμό των επιχειρήσεων
4. Στο εμπόριο και τις υπηρεσίες – στην ψηφιακή τεχνολογία, την τελεεργασία, στη μείωση του κόστους διαμεσολάβησης

Θεματική Ενότητα 1: Συστήματα επικοινωνιας, δικτύωσης, social media, τηλεμάθησης:

 • Εισαγωγή στην οργανωτική επικοινωνία και τα social media
 • Διαδικασίες βελτιστοποίησης
 • Δημοσιογραφία πολιτών
 • Τεχνογνωσία της τηλεμάθησης
 • Αρχειοθέτηση και επεξεργασία χρηστικών πληροφοριών
 • Συμμετοχική διαδικασία στην επικοινωνία της αλληλεπίδρασης

 

Θεματική Ενότητα 2: Τεχνογνωσία βιοκαλλιεργειών και αγροτουρισμού – οικοτουρισμού

 • Θεματικό εργαστήριο βιολογικών καλλιεργειών – Γενικά
 • Θεματικό εργαστήριο λαχανόκηποι
 • Θεματικό εργαστήριο πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
 • Θεματικό εργαστήριο ίδρυσης παραγωγικών και καταναλωτικών συνεταιρισμών
 • Θεματικό εργαστήριο πρακτικής στον οικοτουρισμό – αγροτουρισμό
 • Θεματικό εργαστήριο ηλεκτρονικών καταστημάτων

 

Θεματική Ενότητα 3: Οργανωτικός και Τεχνολογικός μετασχηματισμός στις επιχειρήσεις

 • Εισαγωγή στην τεχνογνωσία των συνεταιρισμών, συμπράξεων και κοινοπραξιών
 • Οργανωτική τεχνογνωσία και ομαδική αποτελεσματικότητα
 • Ο θεσμός του Mentoring στις επιχειρήσεις
 • Μεντορική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελμάτων
 • Μεντορική τέχνη και αναδημιουργία επιχειρήσεων

 

Θεματική Ενότητα 4: Ηλεκτρονικοποίηση επιχειρήσεων – Ψηφιακή τεχνολογία στο εμπόριο και τις υπηρεσίες

 • Εισαγωγή στην οργανωτική ηλεκτρονικοποίηση των επιχειρήσεων
 • Εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας
 • Η σημασία του ψηφιακού περιεχομένου και η προβολή των επιχειρήσεων
 • Η μείωση του κόστους διαμεσολάβησης στη διακίνηση των προϊόντων
 • Πρακτικές εφαρμογές στην τελε-εργασία

 

Πηγή: ΙΝ.ΜΕ.ΚΟ