Δωρεάν μαθήματα e-learning σε τρεις γλώσσες

logo-title-logo

 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ E-LEARNING ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό – Πρέσπα & Κορυτσά» προσφέρει εντελώς δωρεάν 3 μαθήματα e-learning σε 3 διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά και Αλβανικά).

Τα μαθήματα προορίζονται για φοιτητές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες που αναζητούν νέες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού, με γνώμονα την υποστήριξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Κάθε μάθημα διαρκεί περίπου ένα μήνα, ενώ έπειτα από επιτυχή παρακολούθηση και των τριών κύκλων μαθημάτων παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Τα μαθήματα έχουν προσαρμοστεί ώστε να υπάρχει ένας ευέλικτος ρυθμός μελέτης, παρέχοντας πληροφορίες, υλικό αυτοαξιολόγησης και παραδείγματα από τη διασυνοριακή περιοχή της Πρέσπας-Κορυτσάς. Τα αντικείμενα μελέτης και τα χρονοδιαγράμματα κάθε μαθήματος παρουσιάζονται στη συνέχεια.

 

Μάθημα 1: Πράσινος Μισθός – Αντιστρέφοντας την Ανεργία μέσα από την Προστασία του Περιβάλλοντος

Το μάθημα ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 – Ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου 2013.

Μάθημα 2: Βιο-Τουρισμός – Ανάπτυξη της Υπαίθρου

Το μάθημα ξεκινά στις 14 Οκτωβρίου 2013 – Ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου 2013.

Μάθημα 3: Βιώσιμη Γεωργία για Ανάπτυξη της Υπαίθρου και της Περιφέρειας

Το μάθημα ξεκινά στις 11 Νοεμβρίου 2013 – Ολοκληρώνεται στις 8 Δεκεμβρίου 2013.

 

Εγγραφείτε τώρα στον ιστότοπο http://elearning.cbc-biotourism.euγια να επωφεληθείτε αυτής της μοναδικής ευκαιρίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το info@cbc-biotourism.eu

 

Σας περιμένουμε στα μαθήματά μας!

 

 

 

Below follows the press release in English:

 

logo-title-logo-EN

 

FREE E-LEARNING COURSES IN THREE LANGUAGES

The European programme on “Innovative Practices in Biotourism – Prespa & Korca” is offering 3 e-learning courses in 3 different languages (English, Greek and Albanian) completely free of charge.

The courses are aimed at students, professionals and entrepreneurs seeking opportunities in tourism which support the environment and culture and provide new choices for economic growth. Each course is approximately one month in duration, and a Certificate of Completion will be issued to participants who successfully complete the coursework. Courses are tailored to suit a flexible study pace and provide information, self-test material and examples from the Prespa–Korca cross-border region. Themes and timetables are shown below.

 

Course 1: Green Salary – Reversing Unemployment by Protecting the Environment

Course begins September 16, 2013 – Course ends October 13, 2013

Course 2: Bio-Tourism – Rural Capacity Building and Development

Course begins October 14, 2013 – Course ends November 10, 2013

Course 3: Sustainable Agriculture for Rural and Regional Growth

Course begins November 11, 2013 – Course ends December 8, 2013

 

Register now at http://elearning.cbc-biotourism.eu to take advantage of this unique opportunity.

For more information, please contact infocbc-biotourism.eu

 

Looking forward to welcoming you to our courses.

 

 

 

Më poshtë është njoftimi për shtyp në gjuhën shqipe:

 

logo-title-logo-AL

 

KURSE PA PAGESË ONLINE NË TRE GJUHË

Programi Europian i “Praktikat Inovative ne Bioturizem – Prespa & Korca” ofron 3 kurse online ne 3 gjuhe te ndryshme (Anglisht, Greqisht dhe Shqip) krejtesisht pa pagese.

Keto kurse u drejtohen studenteve, profesionisteve dhe biznesmeneve qe po kerkojne mundesi tek ai lloj turizmi i cili mbeshtet mjedisin dhe kulturen dhe ofron shanse te reja per rritjen ekonomike. Secili kurs do te zgjase perafersisht nje muaj dhe per pjesemarresit qe do ta perfundojne me sukses kursin, do te jepet nje Certifikate per Perfundimin me Sukses te kursit. Kurset jane te ideuar per t’u pershtatur me ritme fleksibel studimi dhe ofrojne informacione, materiale auto-testuese dhe shembuj nga rajoni nder-kufitar Prespe-Korce. Tematikat dhe afatet jane treguar me poshte.

 

Kursi 1: Te ardhurat e gjelbera – Kthimi i papunesise nepermjet Mbrojtjes se Mjedisit

Kursi fillon me 16 Shtator 2013 – Perfundon me 13 Tetor 2013

Kursi 2: Bio-Turizmi – Ndertimet e Kapaciteteve dhe Zhvillimet Rurale

Kursi fillon me 14 Tetor 2013 – Perfundon me 10 Nentor 2013

Kursi 3: Bujqesia e Qendrueshme per Rritjen Rurale dhe Rajonale

Kursi fillon me 11 Nentor 2013 – Perfundon me 8 Dhjetor 2013

 

Regjistrohuni tani ne http://elearning.cbc-biotourism.eu per te perfituar nga kjo mundesi unike.

Per me shume informacion, lutem kontaktoni info cbc-biotourism.eu

 

Ju mirepresim ne kurset tona.

 

 

biotourism-all-partners-logo

co-financing statement