Προγράμματα – Σεπτέμβριος 2014

Πρόγραμμα από 29 έως 64 ετών

Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας.

Ποιους Αφορά

16.000 ωφελούμενοι από 29 έως 64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες.

Τι περιλαμβάνει

 • Θεωρητική κατάρτιση
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στα πλαίσια του προγράμματος

Προγραμματισμός

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου 2014.

 

Προγράμματα Κοινωφελούς χαρακτήρα

Απασχόληση 50.000 ανέργων σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών κοινωφελούς χαρακτήρα όπως, αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, εξυπηρέτηση κοινού, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ποιους Αφορά

Όλοι οι άνεργοι που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ
 • μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • μακροχρόνια άνεργοι
 • πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ

Τι περιλαμβάνει

– Κάλυψη μισθολογικού κόστους το οποίο αντιστοιχεί α) σε 19,60€ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490€ μηνιαίως για τους άνεργους άνω των 25 ετών και β) 17,10€ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427€ μηνιαίως για τους άνεργους κάτω των 25 ετών για 5 μήνες.

– Κάλυψη μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις ασφαλίστηκες εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη και το οποίο για τους άνεργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει τα 258,00€ και για τους άνεργους κάτω των 25 ετών τα 225,00€.

Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες καλύπτεται η αντίστοιχη ασφαλιστική εισφορά του κλάδου βαρέων.

Προγραμματισμός

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου 2014 και θα γίνει τμηματικά ανά ομάδα ωφελούμενων.

 

Παρεμβάσεις για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα ΚΕΚ

Ενέργειες προκατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που οδηγούν στην υποχρεωτική τοποθέτηση τουλάχιστον του 15% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών.

Ποιους Αφορά

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι, όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα και ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, όπως: 

Άτομα με αναπηρία • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας • Θύματα trafficking • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες • Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες • Αιτούντες άσυλο • Φυλακισμένοι & Αποφυλακισμένοι • Πρώην χρήστες ουσιών • Οροθετικοί • Άστεγοι • Άτομα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχια • Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι και πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις ή επιμελητήρια δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες φορολογικές προϋποθέσεις (σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης που είναι διαθέσιμη στη σελίδα www.eye-ekt.gr).

 

Τι περιλαμβάνει

Προκατάρτιση

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, χρήσης αριθμών κ.α.
 • Βασική ορολογία ξένης γλώσσας
 • Επαγγελματική ορολογία αντίστοιχη με το πρόγραμμα κατάρτισης που θα ακολουθηθεί
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Ενημέρωση για νομικά θέματα (ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, κ.α.

Κατάρτιση

 • Εκπαιδευτικά αντικείμενα που εντάσσονται στα ακόλουθα θεματικά πεδία: Επαγγέλματα Περιβάλλοντος • Υγεία & Πρόνοια • Αθλητισμός – Πολιτισμός –
 • Επικοινωνίες • Παιδαγωγικά • Οικονομία – Διοίκηση • Πληροφορική • Τουρισμός – Παροχή Υπηρεσιών • Αγροτικά • Μεταφορές.

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης:

Η προκατάρτιση διαρκεί από 100 έως 200 ώρες, ενώ η κατάρτιση από 350 έως 400 ώρες και αποτελείται από θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση.

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5€ μικτά ανά ώρα ή 6€ μικτά εάν είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), οροθετικοί ή άτομα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση.

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις οδηγούν σε υποχρεωτική πρόσληψη από τις επιχειρήσεις όπου πραγματοποιείται η πρακτική,  σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της κατάρτισης. Τοποθετείται τουλάχιστον το 15% των καταρτισθέντων, για τουλάχιστον 3 μήνες, και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης).

Προγραμματισμός

Η υλοποίηση των προγραμμάτων ξεκίνησε στις αρχές του 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30/06/2015.