Σύμφωνο Διασυνοριακής Συνεργασίας Σύνθεσης και Ανάπτυξης του Βιοτουρισμού Περιοχής Πρεσπών – Korca

logo-title-logo

 

Περίληψη

Το Σύμφωνο Συνεργασίας αφορά ένα τοπικό όραμα και σχέδιο οριζόντιας διασυνοριακής Συνεργασίας για την από κοινού δράση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και συλλογικών κοινωνικών οργανώσεων ώστε να αξιοποιηθούν πιο αποδοτικά τα φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής PrespaKorca.

Σκοπός του σχεδίου είναι η δημιουργία του κατάλληλου και ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος ώστε να υποστηριχθούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά και να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις με την αξιοποίηση ανενεργών ανθρώπινων και υλικών πόρων των περιοχών που για να ευδοκιμήσουν χρειάζονται ως απαραίτητο όρο την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης.

Τα μέσα που προτείνονται γι’ αυτό το σκοπό είναι:

 • Οι “Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις” σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα αναλάβουν να προωθήσουν τις οργανωτικές και θεσμικές υποδομές.
 • Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί που μπορούν να συνενώσουν φυσικά πρόσωπα πρόσωπα για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον τουρισμό κοινωνικής εμπειρίας και συνολικά στο βιοτουρισμό.
 • Η δικτυακή πύλη http://www.cbc-biotourism-portal.eu/ που μπορεί να λειτουργήσει οργανωτικά και αυτοοργανωτικά για την ανάδειξη του ψηφιακού περιεχομένου, της διαβούλευσης και διαλόγου για το αντικείμενο της τουριστικής ανάπτυξης και του βιοτουριστικού προϊόντος.
 • Το Σύμφωνο Συνεργασίας, όπως και το πρόγραμμα συνολικά, για να υποστηρίξει συντονισμένες συνέργειες και για να προκύψουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μέσω της εμπιστοσύνης και συναντίληψης, στηρίζεται στη δυναμική τόσο των ανθρώπινων κοινωνικών δικτύων όσο και των social media του διαδικτύου.

Ειδικότερα, στηρίζεται στη διάδοση της οργανωτικής τεχνογνωσίας και της διαχείρισης γνώσης μέσω της επιμόρφωσης και της ηλεκτρονικής μάθησης.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας επισημαίνει τη μέριμνα που χρειάζεται, αλλά και τις οργανωτικές υποδομές ώστε να λειτουργήσει και μετά το πέρας του προγράμματος αυτή η διαδικασία.

Ενδεικτικά οι συμφωνίες σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης:

 1. Καθιέρωση του θεσμού της διαβούλευσης με την συμμετοχή όλων των συντελεστών του παρόντος συμφώνου συνεργασίας και την διοργάνωση ετήσιου διασυνοριακού συνεδρίου για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και βιοτουρισμού.
 1. Διοργάνωση Τοπικής έκθεσης για τα διαθέσιμα της περιοχής   και την συμμετοχή σε άλλες μεγάλες εκθέσεις της Ελλάδας και Αλβανίας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.
 1. Αξιοποίηση της       βάσης δεδομένων της δικτυακής Πύλης βιοτουρισμού για την προώθηση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε όλους τους δήμους και τους κοινωνικούς φορείς της διασυνοριακής Συνεργασίας .
 1. Δυνατότητα χρηματοδότησης του σχεδίου απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την σύσταση Σύμπραξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών, κοινωνικών επιχειρήσεων και       ιδιωτών.
 1. Αξιοποίηση προγραμμάτων για την υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων στο ευρωπαικό πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών Συνεταιρισμών Κοιν.Σ.Επ.
 1. Προώθηση των Κοινωνικών Συμπράξεων μεταξύ       Δήμων και οργανώσεων Πολιτών και επιχειρήσεων για την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων δράσης σε περιφερειακό επίπεδο.
 1. Συνεργασία για την επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών στην κοινωνική επιχειρηματικότητα με την διεξαγωγή σεμιναρίων και θεματικών εργαστήριων, με την συνεργασία σε επίπεδο δημοσιότητας και προβολής με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών για το περιεχόμενο και την εμβέλεια των προαναφερόμενων δράσεων.

 

biotourism-all-partners-logo

co-financing statement