Τεχνικό Εγχειρίδιο – Μέρος Α: Στρατηγικό Σχέδιο Βιοτουρισμού

logo-title-logo

 

Το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μεθοδολογικού εργαλείου στα πλαίσια του έργου «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό» του Ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας IPA – Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – Αλβανία» 2007-2013.  Αποσκοπεί επίσης στο να εξετάσει τις συνάφειες και πρακτικές συνέργειες που συνθέτουν ένα στρατηγικό σχέδιο με πρακτικές αποτελεσματικότητας για τη σύνθεση και ανάπτυξη βιοτουριστικού προϊόντος στη διασυνοριακή περιοχή Δήμου Πρεσπών – Περιφέρειας Κορυτσάς. Χρησιμεύει όμως και ως ένα εγχειρίδιο που μπορεί να έχει επιτυχημένες εφαρμογές και σε άλλες αγροτικές περιοχές, μικρές πόλεις και χωριά. Γι’ αυτό άλλωστε κάθε ενότητα χωρίζεται σε θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εφαρμογή στην περιοχή της δικής μας μελέτης.

Εξετάζει την οργάνωση του επιχειρηματικού υποκειμένου, το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον επιχειρηματικότητας, τις καινοτομίες που προτείνονται. Εξετάζει πρακτικές πώς διαμορφώνεται η συγκεκριμένη τουριστική αγορά και πώς προωθείται το προϊόν του βιοτουρισμού. Παρουσιάζει δηλαδή μια σειρά και αλληλουχία προϋποθέσεων ώστε ο επιθυμητός στρατηγικός στόχος, που είναι η τοπική βιοτουριστική ανάπτυξη, να γίνει εφικτός και υλοποιήσιμος μέσα από την οργάνωση του επιχειρηματικού υποκειμένου της περιοχής και την αυτο-οργάνωση της τοπικής κοινωνίας. Τέλος, εξηγεί γιατί στην προώθηση του βιοτουριστικού προϊόντος επιλέγεται η καινοτομική προσέγγιση του κοινωνικού μάρκετινγκ ως εργαλείο για την προβολή και προώθηση της περιοχής.

 

Λήψη αρχείου με το πλήρες κείμενο.

 

biotourism-all-partners-logo

co-financing statement