Βασικά πεδία καινοτομίας του σχεδιασμού

Η βιωσιμότητα εξαρτάται και από τη θεσμική καινοτομία που ενσωματώνει. Έχοντας ως βάση αυτό, η καινοτομία της πρότασης του σχεδίου συνίσταται σε τρία βασικά πεδία:

 

  1. Τη συστημική ολιστική προσέγγιση για τη δημιουργία μιας δεξαμενής σκέψης, αλληλοτροφοδότησης και διάδοσης γνώσης του εθνικού παρατηρητηρίου και των περιφερειακών δομών υποστήριξης,
  2. Τη σύναψη Σύμφωνου Συνεργασίας για την κοινωνική οικονομία του εθνικού παρατηρητηρίου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και Σύμφωνα Συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο με τη μορφή Κοινωνικών Συμπράξεων και
  3. Τη δημιουργία πλατφόρμας e-learning και wiki με ειδικό ψηφιακό περιεχόμενο για τα εργαλεία αυτά, αλλά και την αξιοποίηση γενικότερα του ψηφιακού περιεχομένου που θα προκύψει από τα εγχειρίδια και τα εκπαιδευτικά πακέτα.

 

Πηγή: socialactivism.gr