ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

volunteurΠολλές συλλογικές οργανώσεις αλλά και Δήμοι που θα συμμετέχουν στην συνδιάσκεψη της Θεσσαλονίκης 20-11-13 μας θέτουν το ερώτημα: ποιοι είναι ακριβώς οι στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας πέραν της αυτονόητης δικτύωσης των οργανώσεων μεταξύ τους, που αποσκοπεί και ποια είναι τα δυναμικά της στοιχεία για πετύχει αυτή η  κίνηση και πρωτοβουλία.

Κατά αρχή αυτή η πρωτοβουλία έχει ένα όραμα. Την ζεύξη της συντονισμένης δράσης και δικτύωσης της κοινωνίας Πολιτών με την Πολιτική των Δήμων και των πόλεων ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ χωρίς τα κόμματα και τους κομματικούς διαχωρισμούς. Την ανάδειξη και αξιοποίηση του κοινωνικού πόρου που λέγεται ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ.Αποσκοπεί στην απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας με την διάχυση της οργανωτικής τεχνογνωσίας και πληροφόρησης.

Στην εποχή μας, η φτώχεια και η ανεργία δεν είναι αποτέλεσμα της σπανιότητας των πόρων και ελλιπούς  τεχνογνωσίας αλλά κατασκεύασμα της πολιτικής και ψυχικής μιζέριας καθώς και της ένδειας ιδεών στο επίπεδο της συλλογικής δημιουργίας.

Πολλοί σήμερα διαπρέπουν σε ατομικό επίπεδο αλλά λίγοι είναι εκείνοι που αφοσιώνονται σε ένα κοινό συλλογικό σκοπό που ξεπερνά τα όρια του στενού ωφελισμού.

Αυτό το όραμα που πρεσβεύουμε εδώ βασίζεται σε τέσσερεις πρακτικούς άξονες που αξίζει να αναπτύξουμε: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κοινωνικών Δικτύων, Οργανώσεων, άτυπων ομάδων & Ενεργών Πολιτών
§    ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και θεσμούς ανοικτής διαβούλευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
§    ΘΕΣΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κοινωνικές Συμπράξεις, Συνεταιρισμοί
§    ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στους Δήμους.

Τι σημαίνει Οριζόντια συνεργασία Κοινωνικών Δικτύων, Οργανώσεων, άτυπων ομάδων & Ενεργών Πολιτών.

Σημαίνει συγκέντρωση κοινωνικών δυνάμεων για κοινωφελείς σκοπούς και καλές πρακτικές.  Διάχυση της οργανωτικής τεχνογνωσίας για συνεργασία και αξιοποίηση των ανενεργών ανθρώπινων και κοινωνικών πόρων. Σημαίνει δημιουργία νέων άυλων πόρων έξυπνης διαχείρισης της γνώσης, ενίσχυση της αειφορικής αντίληψης και καλύτερο κοινωνικό έλεγχο της διοίκησης και μείωση της σπατάλης των φυσικών πόρων.

§    ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και θεσμούς ανοικτής διαβούλευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκησης

Σημαίνει  θεσμοθέτηση  της συνεργασίας οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση με συγκεκριμένους στόχους και οργανωτικά εργαλεία για την αξιοποίηση των ανενεργών υλικών και ανθρώπινων πόρων..

Σημαίνει συμμετοχή στη διαβούλευση και στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της πόλης για την ανάπτυξη της συνεργασίας και του κοινωνικού κεφαλαίου στην πόλη στη βάση της συλλογικής δημιουργίας.Με οικονομικούς όρους αυτό σημαίνει πρόσθετος πόρος, αφού στην εποχή μας έχουμε μάθει όλα τα αγαθά να τα μετράμε με οικονομικούς όρους. Δημιουργία δηλαδή ενός άτυπου «Κοινωνικού ομολόγου» συνεργασίας, ενός πόρου που συντελεί στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις για την τοπική ανάπτυξη στον τουρισμό στην γεωργία στις ήπιες μορφές ενέργειας μέσα από την κοινωνική οικονομία.

§    ΘΕΣΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κοινωνικές Συμπράξεις, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί, Κέντρα ενεργών πολιτών

Σημαίνει την οργάνωση και θεσμοθέτηση των κοινωνικών αναπτυξιακών Συμπράξεων στο πλαίσιο και του νόμου 4019-11  με την συμμετοχή των συλλογικών οργανώσεων της Πόλης για παραγωγικές πρωτοβουλίες, με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Τοπικής κοινωνίας. Όλα αυτά  χωρίς να περιμένουμε τις πρωτοβουλίες αυτές να τις πάρει το κράτος. Σημαίνει επίσης την υποστήριξη δημιουργίας κοινωνικών Συνεταιρισμών κοινωνικής φροντίδας και παραγωγικού σκοπού με διττό στόχο: την μείωση του κόστους συναλλαγών και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση την ενίσχυση της βιωσιμότητας των Δήμων για παροχή περισσότερων υπηρεσιών κοινωφελούς σκοπού με την δημιουργία παράλληλα ευκαιριών απασχόλησης χωρίς το υψηλό κόστος της δημόσιας  διοίκησης

§    ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στους Δήμους.

Είναι εκείνο το προτεινόμενο θεσμικό εργαλείο που θα φέρει κοντά τους ενεργούς πολίτες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών για συλλογική δράση και δημιουργικές πρωτοβουλίες. Σκοπός των  κέντρων  ενεργών πολιτών είναι μια δομή διαρκούς επικοινωνίας και διάχυσης οργανωτικής τεχνογνωσίας ώστε: οι πολίτες χωρίς οικονομικό κόστος και με το λιγότερο κόστος χρόνου να εξασφαλίζουν τις πληροφορίες που χρειάζονται να «επιχειρήσουν» κοινωνικά και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες για συνεταιριστικές πρωτοβουλίες και αυτοαπασχόληση.

Για να έχουν καλύτερη πρόσβαση στη δια βίου μάθηση και τα Κοινωνικά Ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Για να αξιοποιήσουν αποδοτικότερα την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη που προσφέρει σήμερα πρόσθετες ευκαιρίες στην απασχόληση την επιχειρηματικότητα και την ποιότητα της συμμετοχικής Δημοκρατίας.

Τέλος και οι τέσσερεις άξονες βασίζονται στην ενίσχυση ενός επικοινωνιακού συστήματος και δικτύωσης των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών που  εδράζεται στην λογική της δημοσιογραφίας πολιτών και της ανταλλαγής χρηστικής ενημέρωσης για μια αλληλέγγυα κοινωνία πολιτών.