Νέο πρόγραμμα ανέργων Voucher 2014 για ηλικίες 29 έως 64 ετών

Νέο πρόγραμμα ανέργων Voucher 2014 για ηλικίες 29 έως 64 ετών

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Το Υπουργείο Εργασίας προκήρυξε πρόγραμμα voucher με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς δικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση».

 Ωφελούμενοι του προγράμματος: 16.620 θέσεις εργασίας

 • 10.000 από τον ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
 • 3.000 από τον ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • 3.620 από τον ΚΛΑΔΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 300 ωρών.
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Απασχόληση μετά την λήξη της κατάρτισης: μετά την πρακτική άσκηση το 25% των εκπαιδευθέντων θα προσληφθεί για τουλάχιστον 2 μήνες, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα. Η πρόσληψη θα γίνει το αργότερο 30 εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος της κατάρτισης.

 

 1. Εκπαιδευτικό επίδομα: 1600 ευρώ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα:

 

 Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων κατασκευαστικός – τεχνικός  και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων:

1.   Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
2.  Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

 Για  τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.

1. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,  κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
2.Να έχουν γεννηθεί  από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
3.Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ):

 • Φωτοτυπία του δελτίου ανεργίας
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου/ων  σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του.
 • ΑΜΑ & ΑΜΚΑ
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι:

(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ …………… είναι ακριβή και αληθή και

(β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση».

Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση:

 

Τα κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι τα ακόλουθα:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
2. Ηλικία υποψηφίου.
3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (εισοδήματα 2012, οικ. έτος 2014)
4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του Κλάδου (1,2,3) που επιλέγει.

 

Η Inn. Growth αναλαμβάνει να κάνει την αίτηση για εσάς. Περάσετε από τα γραφεία μας (Γ’ Σεπτεμβρίου 69 στάση ΗΣΑΠ Βικτώρια) για να αφήσετε τα δικαιολογητικά σας και να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής.

Για περεταίρω πληροφορίες καλέστε στο 2108813760 ή στείλτε email στο inngrowth1@gmail.com