Διάδοση της γνώσης

Θεωρείται ο βασικός πόρος για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Γι’ αυτό το λόγο, οι δομές και ο μηχανισμός στήριξης οφείλουν να συντελούν σε ένα μηχανισμό διαχείρισης γνώσης, στην οργάνωση παραγωγής της γνώσης και κατ’ επέκταση της διάδοσης της γνώσης.

 

Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη, ο σκοπός αυτού του σχεδιασμού, ο στόχος ο οποίος τίθεται για άμεση ενεργοποίηση του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας, η ανάγκη δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των Κοιν.Σ.Επ. οι ανάγκες συντονισμού και ενεργοποίησης όλων των εμπλεκομένων συνεταιριστών, Συμπράξεων, οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, συμμετεχόντων -συμπραττόντων εταίρων στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και των διαμεσολαβητικών – υποστηρικτικών δομών, Δήμων, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, και τέλος, τις ανάγκες μεταβίβασης και εκλαΐκευσης της γνώσης και της πρακτικής που χρειάζεται για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

 

Η εμφάνιση των προβλημάτων εντοπίζεται στις καθυστερήσεις εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων λόγω ελλείμματος μεταβίβασης της οργανωτικής τεχνογνωσίας. Γι’ αυτό το λόγο, κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός ενός μηχανισμού καθώς και των δομών υποστήριξης.

 

Πηγή: socialactivism.gr