Δομές

Είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να κατευθύνουν και να συμβουλεύσουν στη συγκέντρωση κοινωνικού και διανοητικού κεφαλαίου, αλλά και χρηματικού επενδυτικού κεφαλαίου μέσω Συμπράξεων που συμμετέχουν και οι Κοιν.Σ.Επ.

 

Αποτελούν δομές συγκέντρωσης και διαχείρισης γνώσης που με τη μορφή ψηφιακού περιεχομένου, εγχειριδίων και πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) καθώς και τη δημιουργία σχετικού ηλεκτρονικού (wiki) ή έντυπου λεξικού δύνανται να καταστούν βιώσιμες μακροπρόθεσμα.

 

Αυτό αποτελεί θεσμική καινοτομία. Σύνδεση, δηλαδή, του υποκειμένου των κοινωνικών δικτύων με ένα σύστημα διαχείρισης της γνώσης, αναστοχαστική λειτουργία προαγωγής της συλλογικής δημιουργίας καθώς και διαλειτουργικότητα θεσμικών και τεχνοκρατικών εργαλείων.

 

Πηγή: socialactivism.gr