Ο Βιοτουρισμός ως όχημα για την ανοικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος

logo-title-logo 

 

Καινοτόμες τουριστικές υπηρεσίες για περιφερειακή ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία

Πρέσπα & Κορυτσά 2013:  Στην εποχή της επιταχυνόμενης παγκοσμιοποίησης, ο τουρισμός αποτελεί μία από τις μεγάλες αναπτυσσόμενες βιομηχανίες ανά τον κόσμο. Λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον για τους φορείς του κλάδου την στιγμή που τα ποσοστά του τουρισμού αυξάνονται. Στο σημείο αυτό επεμβαίνει ο Βιοτουρισμός. Σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τα λάθη του μαζικού τουρισμού, όπου το κέρδος (συχνά μη εγχώριο) οδήγησε τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών να δρουν ανεξέλεγκτα σε παρθένες περιοχές καταστρέφοντας τα ίδια τα αξιοθέατα που προσέλκυσαν τους επισκέπτες εξαρχής, ο Βιοτουρισμός δημιουργεί ένα υγιές σύστημα τουρισμού, το οποίο εξασφαλίζει την διαφύλαξη και βελτίωση της τοπικής διαβίωσης. Σε αντίθεση με το πρότυπο των πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, οι βιοτουριστικές πρακτικές προάγουν το τοπικό οικοσύστημα, τις τοπικές παραδόσεις και πολιτιστικές ρίζες προσφέροντας ψυχαγωγία και παραγωγικές σχέσεις μεταξύ ταξιδιωτών και προορισμών.

Ο Βιοτουρισμός – ο τουρισμός που σέβεται τον βίο και το περιβάλλον – παρουσιάστηκε το 1985 από την καθηγήτρια Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, Πρόεδρο και Ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής. Η έννοια προωθεί τουριστικές υπηρεσίες που σέβονται το περιβάλλον και προωθούν την διατήρηση των πολιτιστικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Εστιάζει σε ένα σύστημα αξιών που προάγει την εκτίμηση του βίου, καθώς επίσης και σε μια αμφίπλευρα κερδοφόρα κατάσταση, αφενός για την οικονομία, αφετέρου για τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα και εντέλει για τις τοπικές κοινότητες.

Η διαφύλαξη του πλούτου και της ομορφιάς του βίου, η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και οι ίσες ευκαιρίες για κάθε χώρα του κόσμου μπορούν να γίνουν πηγή ουσιαστικού κέρδους, τόσο χρηματικού, όσο και κοινωνικού. Η αμφίρροπη φύση της οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης ως πρόκληση, και ταυτόχρονα ως ευκαιρία για φιλική προς το περιβάλλον οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μπορεί να αποτελέσει τον οδηγό για την αειφορία με τον Βιοτουρισμό να αποτελεί το κλειδί προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Λήψη σχετικού αρχείου.

 

 

  • Below follows the article in English:

 

logo-title-logo-EN

 

Biotourism as a vehicle for building a better future

 

Innovative tourism services for regional growth and environmental protection

Prespa & Korçë 2013: In an age of accelerating globalization, tourism is one of the fastest developing industries worldwide. Untapped destinations are of particular interest to the growing tourist demographics, and the providers and stakeholders of this business. This is where Biotourism comes in. In an effort to avoid the blunders of mass tourism where profit-led, and often foreign-owned, tourism providers run rampant in pristine areas destroying the very attractions that brought travelers in the first place, Biotourism generates a wholesome tourism system which ensures the preservation and enrichment of local lives and livelihoods. It weaves itself into the local ecosystem, local traditions and cultural roots, and creates fun and productive relationships between travelers and destinations.

Biotourism [bios=life, & tourism] – tourism that respects bios and the environment – was introduced in 1985 by Professor Agni Vlavianos Arvanitis, President and Founder of the Biopolitics International Organisation (B.I.O.). The concept promotes tourism services that support the environment and conserve cultural and natural resources and biodiversity. It focuses on a value system that promotes the appreciation of bios and offers a win-win situation – a win for the economy and a win for the environment, biodiversity, culture and, ultimately, local communities.

Preserving the richness and beauty of life, ensuring healthcare, education and equal opportunities in every country of the world can be a source of substantial profit, both financially, and socially. The ambivalent nature of the economic and environmental crises plaguing our planet today can be faced as an opportunity for environmentally friendly economic and social development. Threats can become challenges for sustainable Biotourism in the future.

 

Download the article.

 

biotourism-all-partners-logo

co-financing statement

 

 

 


Πηγή:

Ιστότοπος έργου «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό».