Βιοτουρισμός στην Πρέσπα και την Κορυτσά

logo-title-logo

 

Πρέσπα και Κορυτσά – Αναπτύσσοντας ένα κοινό τουριστικό προϊόν για την περιφερειακή ανάπτυξη

Η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας αποτελεί κοιτίδα φυσικής και πολιτιστικής ομορφιάς. Τα πλούσια δασώδη βουνά υψώνονται γύρω από μια λεκάνη πλαισιώνοντας δύο κρυστάλλινες λίμνες, την Μεγάλη και την Μικρή Πρέσπα οι οποίες μοιράζονται ανάμεσα σε Ελλάδα και Αλβανία.

Η κοινή χρήση των διασυνοριακών πόρων προϋποθέτει συνεργασία και κοινές πρακτικές διαχείρισης διασφαλίζοντας κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής και ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη βασίζεται σε κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών της Πρέσπας στην Ελλάδα και της Κορυτσάς στην Αλβανία.

Η δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος που απορρέει από την διασυνοριακή περιοχή και διαφυλάσσει τους φυσικούς πόρους της, εναρμονίζει τις τουριστικές πρακτικές με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και τους βιότοπους, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική και περιβαλλοντική τους βιωσιμότητα. Από τις βασικές τουριστικές υπηρεσίες (μεταφορές, διαμονή) έως δραστηριότητες όπως η παρατήρηση πουλιών, οι περιηγήσεις σε αγροκτήματα και η συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις, ο συνδυασμός των αρχών της βιωσιμότητας και της κοινωνικο-πολιτισμικής ενδυνάμωσης είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Τα αξιοθέατα, φυσικά και πολιτισμικά, αφθονούν  και λείπουν μόνο οι αποτελεσματικές στρατηγικές παρουσίασής τους στους επισκέπτες. Κάποιες πρακτικές αφορούν στην αύξηση των  προσφερόμενων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας τους, όπως η κατάρτιση στον τομέα της φιλοξενίας και της ξενάγησης, καθώς και η κοινοποίηση βέλτιστων τεχνικών βιωσιμότητας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες τουριστικές υπηρεσίες.

Η δημιουργία αποτελεσματικών διαύλων για τη διάδοση πληροφοριών στους τουρίστες είναι επίσης ένας μείζων τομέας. Ειδικά στην περιοχή της Κορυτσάς, όπου ο τουρισμός είναι λιγότερο ανεπτυγμένος, ένας μεγάλος αριθμός πολύτιμων αξιοθεάτων, όπως κρυμμένα θρησκευτικά μνημεία και ασυνήθιστοι γεωλογικοί σχηματισμοί, δεν προβάλλονται επαρκώς. Η έλλειψη ολοκληρωμένων οδηγών για την περιοχή της Κορυτσάς εμποδίζει την τουριστική δραστηριότητα. Όσο οι τουρίστες ενημερώνονται για τα προσφερόμενα αγαθά και υπηρεσίες της περιοχής, τόσο θα αυξάνεται το ενδιαφέρον τους.

 

Κοινότητα & Πρωτοβουλίες

Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας είναι βασική η εμπλοκή της κοινότητας που αφορά σε εργοδότες και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από τον τουρισμό. Συναντήσεις και δεσμεύσεις συνεργασίας θα πρέπει να έχουν στόχο την ενημέρωση των κατοίκων για τα δυνητικά οφέλη του τουρισμού και το πώς οι νέες πρακτικές θα εφαρμοστούν με βιώσιμο τρόπο στις επιχειρήσεις.

Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα τομέα με μεγάλες τουριστικές προοπτικές είναι η γεωργία και ο αγροτουρισμός. Περιηγήσεις σε αγροκτήματα, επιτόπια πώληση γεωργικών και παραδοσιακών προϊόντων, διαμονή σε φάρμες αποτελούν πρακτικές άμβλυνσης του τεταμένου πλέον κλάδου της γεωργίας. Η τόνωση του τομέα συνδέεται με την προώθηση βιολογικών προϊόντων και την υιοθέτηση βιώσιμων καλλιεργητικών τεχνικών  οι οποίες  είναι απολύτως αναγκαίες για την περιοχή. Τα βιολογικά προϊόντα έχουν μεγάλη ζήτηση και μπορούν να αποκτήσουν  καλύτερες τιμές στην αγορά τις οποίες οι τουρίστες είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να πληρώσουν.

Σχέδια και κίνητρα κατάρτισης μπορούν να δημιουργήσουν δυναμικές προσπάθειες στον τουρισμό με την συμμετοχή των κοινοτήτων της λεκάνης των Πρεσπών. Με την διαφύλαξη και προώθηση μιας εικόνας φυσικής και πολιτιστικής προστασίας στους τουρίστες και με την ενσωμάτωση των αξιών αυτών στην εμπειρία του τουρισμού, οι πολύτιμοι πόροι και βιότοποι των Πρεσπών και της Κορυτσάς μπορούν να διατηρηθούν και να παραχωρηθούν στις επόμενες γενιές.

 

Λήψη σχετικού αρχείου.

 

  • Below follows the article in English:

 

logo-title-logo-EN

 

Biotourism in Prespa and Korçë

 

Prespa and Korçë develop a common tourism product for regional growth

The cross border region between Greece and Albania is a rare cradle of natural and cultural beauty. Lofty, forested mountains rise above a basin framing two crystalline lakes, Great and Small Prespa, shared by Greece and Albania.

Sharing common cross border resources involves cooperation and common management practices to ensure social and economic benefits for local stakeholders, while minimizing environmental damages. Sustainable economic development must be promoted with the intention of increasing cooperation in common business initiatives for the support of the local communities of Prespa in Greece and Korçë in Albania.

A tourism product, which spans the cross border region and preserves natural resources and habitats, can mold tourism features into traditional lifestyles and natural habitats, while complementing and enhancing their economic and environmental viability. From basic tourism services like transport and accommodation to activities like bird watching, farm tours and joining local festivals, the combination of the principles of sustainability and socio-cultural empowerment is central to the development of the tourism sector.

Natural and cultural assets are already abundant; all that is missing is effective ways to share them with visitors. A large part of this includes building on the current services offered and increasing their scope and efficiency, such as offering training in hospitality and guiding and sharing best practice techniques for sustain- ability in hotels, restaurants and other tourism services.

Creating effective channels for disseminating infor- mation to tourists is also a major area in need of attention. Especially in the Korçë region, where tourism is less developed, a great number of precious sites like old hidden churches and unusual geological formations are poorly advertised. A lack of comprehensive guides for the area of Korçë creates a barrier for tourism activity. As tourists become better informed about what the area has to offer, their interest will grow tremendously, boosting the potential for biotourism development.

 

Community Initiatives

To facilitate a proliferating tourism industry, community engagement is central. Local communities will provide employees and employers who run the operations and who stand to benefit from tourism. Workshops and cooperative engagements should aim to inform residents of the potential benefits of tourism and how it should be applied to their ventures in a sustainable way.

One of the best examples of a sector which can absorb a tourism dimension is agriculture and agrotourism. Farm tours, selling products on site, and offering accommodation are all ways to buffer a strained agriculture industry. Stimulating this sector can also go hand in hand with promoting organic and sustainable farming, which are critically needed as both water and soil in the area are under stress from intensive farming methods. Organic products are in high demand and may gain a better market price which tourists are especially willing to pay.

With patient, cooperative engagement with the local communities of the Prespa basin, simple training plans and incentives can be outlined to generate proactive tourism efforts. By preserving and promoting the image of natural and cultural significance to tourists, and maintaining these values throughout the tourism experience, the precious resources and habitats of Prespa and Korçë may be sustained and shared through biotourism for generations to come.

 

Download the article.

 

biotourism-all-partners-logo

co-financing statement

 

 

 


Πηγή:

Ιστότοπος έργου «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό».